Công văn 1328/2013/BCT-XNK

Công văn 1328/2013/BCT-XNK về xuất khẩu gỗ trắc có nguồn gốc nhập khẩu từ Lào do Bộ Công thương ban hành.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 1328/BCT-XNK
V/v: Xuất khẩu gỗ trắc có nguồn gốc
nhập khẩu từ Lào
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 12/TCHQ-GSQL ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu gỗ trắc có nguồn gốc nhập khẩu từ Lào, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Tại Điều 2 Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 1998 quy định hai bên khuyến khích mua bán các loại hàng hóa, trừ các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu của mỗi nước và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục xuất nhập khẩu.

Theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên trong nước thuộc danh mục mặt hàng cấm xuất khẩu. Gỗ nhập khẩu, tạm nhập tái xuất từ các nước vào Việt Nam (trừ Campuchia), cũng như gỗ xuất khẩu có nguồn gốc từ nhập khẩu không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu; khi nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, doanh nghiệp làm thủ tục tại cơ quan hải quan, không phải xin giấy phép của Bộ Công Thương.

Trường hợp gỗ từ các nước xuất khẩu sang Việt Nam, doanh nghiệp của nước xuất khẩu phải tuân thủ pháp luật của nước sở tại và thủ tục xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam do doanh nghiệp nước xuất khẩu chịu trách nhiệm. Doanh nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của Việt Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, XNK, thangld.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Trần Tuấn Anh

Đánh giá bài viết
1 167
0 Bình luận
Sắp xếp theo