Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

Mới đây Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 06/2022/TT-BLĐTBXH về quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp. Theo đó ban hành kèm theo Thông tư này là Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp giáo dục nghề nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

Phụ lục II

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

DẠY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Người có nhu cầu bồi dưỡng để đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Bồi dưỡng cho người học đạt những năng lực sư phạm cần thiết, đáp ứng yêu cầu về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ sơ cấp.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Trình bày các kiến thức cơ bản về tâm lý học và khoa học giáo dục trong hoạt động sư phạm của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp;

+ Trình bày được các nguyên tắc giao tiếp sư phạm trong dạy học và giáo dục cho người học trình độ sơ cấp;

+ Nêu được các bước cơ bản phát triển chương trình đào tạo trình độ sơ cấp;

+ Mô tả được quy trình thiết kế và tổ chức dạy học kiểu bài lý thuyết, thực hành và tích hợp trình độ sơ cấp.

+ Trình bày được nguyên tắc và các bước tiến hành rèn luyện kỹ năng sư phạm trong đào tạo trình độ sơ cấp.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng được bài lý thuyết, thực hành, tích hợp trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp;

+ Thiết kế được giáo án cho các bài lý thuyết, thực hành và tích hợp đúng biểu mẫu theo quy định;

+ Thực hiện bài lý thuyết, thực hành và tích hợp đảm bảo đúng các bước lên lớp, phù hợp với đặc điểm tính chất của từng loại bài học;

+ Tổ chức, quản lý hiệu quả quá trình dạy học, giáo dục trình độ sơ cấp;

+ Vận dụng được phương pháp, kỹ thuật, quy trình phát triển chương trình đào tạo sơ cấp;

+ Sử dụng hợp lý phương pháp, phương tiện, thiết bị, dụng cụ và vật tư trong dạy học phù hợp với từng loại bài học trong đào tạo trình độ sơ cấp;

+ Thiết kế công cụ và tiến hành đánh giá được năng lực người học đảm bảo khách quan, trung thực, xác định được tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá phù hợp với mục tiêu , mô-đun, môn học, đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm chủ phương pháp và kỹ thuật dạy học trình độ sơ cấp. Tự tin thực hiện các bài lý thuyết, thực hành và tích hợp trong đào tạo trình độ sơ cấp, thể hiện được đạo đức và trách nhiệm của nhà giáo trong dạy học, chủ động học tập phát triển năng lực nghề nghiệp.

III. THỜI GIAN BỒI DƯỠNG VÀ ĐƠN VỊ THỜI GIAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian bồi dưỡng: 96 giờ.

2. Đơn vị thời gian của giờ học: Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành/tích hợp/thảo luận là 60 phút; một giờ thi, kiểm tra là 60 phút.

IV. DANH MỤC CÁC MÔ-ĐUN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

Mã mô-đun

Tên mô-đun

Thời gian (giờ)

Tổng

Lý thuyết

Thực hành/ Thảo luận

Thi/ Kiểm tra

A

MÔ-ĐUN BẮT BUỘC

80

21

54

05

MĐ01

Chuẩn bị dạy học

28

09

17

02

MĐ02

Thực hiện dạy học

36

06

28

02

MĐ03

Đánh giá trong dạy học

16

06

9

01

B

MÔ-ĐUN TỰ CHỌN (Chọn một trong bốn mô-đun)

16

MĐ04

Thực tập sư phạm

16

02

14

MĐ05

Cơ sở chung của giáo dục nghề nghiệp

16

09

06

01

MĐ06

Phát triển chương trình đào tạo trình độ sơ cấp

16

05

10

01

MĐ07

Giao tiếp sư phạm

16

03

12

01

Tổng cộng (A+B)

96

V. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

MÔ-ĐUN MĐ01

CHUẨN BỊ DẠY HỌC

Thời gian thực hiện: 28 giờ (Lý thuyết: 09 giờ; Thực hành, thảo luận: 17 giờ;

Thi, kiểm tra: 02 giờ)

1. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ-ĐUN

- Vị trí: Là mô-đun trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

- Tính chất: Là mô-đun bắt buộc, tích hợp kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp, giúp người học có năng lực chuẩn bị hồ sơ giảng dạy phù hợp trước khi lên lớp.

2. MỤC TIÊU MÔ-ĐUN

Hoàn thành mô-đun này, người học có khả năng:

- Kiến thức: Trình bày các vấn đề chúng của kế hoạch dạy học mô-đun, môn học; đặc điểm, nguyên tắc, quy trình thiết kế và cấu trúc giáo án bài lý thuyết, thực hành, tích hợp.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng được bài lý thuyết, thực hành và tích hợp trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp;

+ Thiết kế được hồ sơ dạy bài lý thuyết, thực hành và tích hợp bao gồm: Giáo án, đề cương dạy học, học liệu, phương tiện, phiếu bài tập, phiếu luyện tập, phiếu đánh giá, dự kiến vật tư, nguyên nhiên vật liệu thực hành phù hợp loại bài giảng, tính chất nội dung, điều kiện thực hiện bài học trình độ sơ cấp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thể hiện sự tự tin vận dụng các phương pháp và kỹ thuật thiết kế dạy học trình độ sơ cấp, nhận thức được giá trị, vai trò của công tác chuẩn bị dạy học đối với đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ sơ cấp.

3. NỘI DUNG MÔ-ĐUN

3.1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

TT

Tên các bài trong mô-đun

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành/ Thảo luận

Thi/ kiểm tra

1

Bài 1: Lập kế hoạch dạy học mô-đun, môn học

02

01

01

2

Bài 2: Thiết kế bài lý thuyết

06

02

04

3

Bài 3: Thiết kế bài thực hành

08

02

06

4

Bài 4: Thiết kế bài tích hợp

10

04

06

5

Thi, kiểm tra

02

02

Cộng

28

09

17

02

3.2. Nội dung chi tiết của mô-đun

Bài 1: Lập kế hoạch dạy học mô-đun, môn học

Thời gian: 02 giờ

* Mục tiêu:

Hoàn thành bài học này, người học có khả năng:

- Kiến thức: Trình bày được khái niệm, mục đích, yêu cầu, căn cứ và các bước lập kế hoạch dạy học mô-đun, môn học.

- Kỹ năng: Lập được kế hoạch dạy học mô-đun, môn học.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch dạy học mô-đun, môn học đáp ứng yêu cầu được giao.

* Nội dung:

1. Những vấn đề chung về lập kế hoạch dạy học

1.1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của lập kế hoạch dạy học

1.2. Yêu cầu của kế hoạch dạy học

1.3. Căn cứ lập kế hoạch dạy học

2. Lập kế hoạch dạy học mô-đun, môn học

2.1. Các bước lập kế hoạch dạy học mô-đun, môn học

2.2. Xây dựng mẫu kế hoạch dạy học mô-đun, môn học cụ thể

3. Thực hành: Lập kế hoạch dạy học mô-đun, môn học cụ thể trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp.

Bài 2: Thiết kế bài lý thuyết

Thời gian: 06 giờ

* Mục tiêu:

Hoàn thành bài học này, người học có khả năng:

- Kiến thức: Trình bày được khái niệm, đặc điểm, các loại bài lý thuyết, nguyên tắc, quy trình thiết kế và cấu trúc giáo án bài lý thuyết.

- Kỹ năng: Thiết kế được hồ sơ dạy bài lý thuyết bao gồm giáo án, đề cương dạy học, học liệu, phương tiện, phiếu bài tập, công cụ đánh giá phù hợp tính chất nội dung, điều kiện thực hiện bài lý thuyết cho trình độ sơ cấp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tích cực tìm hiểu và thiết kế các giáo án bài lý thuyết đang được triển khai trong chương trình sơ cấp.

* Nội dung:

1. Những vấn đề chung về thiết kế bài lý thuyết

1.1. Khái niệm bài lý thuyết

1.2. Đặc điểm của bài lý thuyết

1.3. Các loại bài lý thuyết trong chương trình đào tạo

1.4. Nguyên tắc thiết kế bài lý thuyết

1.5. Cấu trúc giáo án bài lý thuyết

2. Quy trình thiết kế bài lý thuyết

2.1. Thiết kế mục tiêu bài học

2.2. Thiết kế nội dung bài học

2.3. Thiết kế các hoạt động dạy học

2.4. Thiết kế phương tiện dạy học

2.5. Thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

2.6. Thiết kế môi trường dạy học

3. Thực hành: Thiết kế bài lý thuyết theo hướng phát triển năng lực người học.

Bài 3: Thiết kế bài thực hành

Thời gian: 08 giờ

* Mục tiêu:

Hoàn thành bài học này, người học có khả năng:

- Kiến thức: Trình bày được khái niệm, loại bài thực hành, các giai đoạn hình thành kỹ năng, nguyên tắc, quy trình thiết kế và cấu trúc giáo án bài thực hành.

- Kỹ năng: Thiết kế được hồ sơ dạy bài thực hành bao gồm giáo án, đề cương dạy học, phiếu hướng dẫn thực hiện kỹ năng, phiếu luyện tập, phiếu đánh giá kỹ năng, dự kiến vật tư, nguyên nhiên vật liệu thực hành phù hợp tính chất nội dung bài thực hành trình độ sơ cấp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tích cực tìm hiểu và thiết kế các giáo án bài thực hành đang được triển khai trong chương trình sơ cấp.

* Nội dung:

1. Những vấn đề chung về thiết kế bài thực hành

1.1. Khái niệm bài thực hành

1.2. Phân loại bài thực hành trong chương trình đào tạo

1.3. Các giai đoạn hình thành kỹ năng và hoạt động dạy học thực hành

1.4. Nguyên tắc thiết kế bài thực hành

1.5. Cấu trúc giáo án bài thực hành

2. Quy trình thiết kế bài thực hành

2.1. Xác định tên bài học (tên kỹ năng)

2.2. Thiết kế mục tiêu bài học

2.3. Thiết kế nội dung bài học

2.4. Xây dựng "Bản hướng dẫn thực hiện" cho kỹ năng

2.5. Thiết kế các hoạt động dạy học

2.6. Thiết kế phương tiện dạy học

2.7. Thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

2.8. Thiết kế môi trường dạy học thực hành

3. Thực hành: Thiết kế bài thực hành theo hướng phát triển năng lực người học.

Bài 4: Thiết kế bài tích hợp

Thời gian: 10 giờ

* Mục tiêu:

Hoàn thành bài học này, người học có khả năng:

- Kiến thức: Trình bày được khái niệm, đặc trưng bài tích hợp, nguyên tắc, quy trình thiết kế và cấu trúc giáo án bài tích hợp.

- Kỹ năng: Thiết kế được hồ sơ dạy bài tích hợp bao gồm giáo án, đề cương dạy học đảm bảo cân đối giữa lý thuyết và thực hành; phiếu hướng dẫn thực hiện kỹ năng, phiếu luyện tập; phiếu đánh giá kỹ năng, dự kiến vật tư, nguyên nhiên vật liệu thực hành phù hợp tính chất nội dung bài tích hợp trình độ sơ cấp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tích cực tìm hiểu và thiết kế các giáo án bài tích hợp đang được triển khai trong chương trình sơ cấp.

* Nội dung:

1. Những vấn đề chung về thiết kế bài tích hợp

1.1. Khái niệm bài tích hợp

1.2. Đặc trưng của bài tích hợp

1.3. Nguyên tắc thiết kế bài tích hợp

1.4. Cấu trúc giáo án bài tích hợp

2. Quy trình thiết kế bài tích hợp

2.1. Xác định tên bài học

2.2. Thiết kế mục tiêu bài học

2.3. Xác định năng lực thành tố trong bài học

2.4. Xây dựng lý thuyết liên quan

2.5. Thiết kế trình tự thực hiện hình thành kỹ năng

2.6. Thiết kế nhiệm vụ thực hành, luyện tập

2.7. Thiết kế phương tiện dạy học

2.8. Thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

2.9. Thiết kế môi trường dạy học tích hợp

3. Thực hành thiết kế bài tích hợp theo hướng phát triển năng lực người học.

4. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN

4.1. Phòng học chuyên môn: Phòng học bố trí đầy đủ ánh sáng, không gian tổ chức các hoạt động thảo luận, làm việc nhóm, trình diễn,...

4.2. Trang thiết bị máy móc: Máy vi tính, máy in, projector,...

4.3. Học liệu, dụng cụ, vật liệu: Các mẫu vật thật, hoặc hình ảnh mô phỏng thiết bị, dụng cụ, vật tư, không gian học tập; tài liệu phát tay, phiếu học tập, giấy A4.

4.4. Nguồn lực khác: Chương trình chi tiết và tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

5. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

5.1. Nội dung

- Kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, quy trình thiết kế bài lý thuyết, thực hành, tích hợp và cấu trúc giáo án bài lý thuyết, thực hành và tích hợp.

- Kỹ năng: Thiết kế bài lý thuyết, thực hành và tích hợp theo hướng phát triển năng lực người học.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tính chủ động, tính trách nhiệm đối với thực hiện nhiệm vụ thiết kế, chuẩn bị cho dạy học; tiến độ thực hiện công việc, chất lượng của sản phẩm và mức độ an toàn.

5.2. Phương pháp: Kết quả học tập được đánh giá thông qua bài thi, kiểm tra kết thúc mô-đun bằng một trong các hình thức tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm khách quan, bài thu hoạch, trình diễn kỹ năng.

6. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN

6.1. Phạm vi áp dụng mô-đun: Là mô-đun trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng để đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

6.2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô-đun

- Giảng viên: Dạy học lý thuyết, hướng dẫn người học nghiên cứu tài liệu, tổ chức thảo luận, hướng dẫn thiết kế dạy học. Giảng viên tổ chức cho người học thảo luận, thực hành đan xen với tiến trình dạy học lý thuyết.

- Người học: Nghe giảng và tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài, nghiên cứu tài liệu, trải nghiệm thông qua tham gia làm việc nhóm, làm việc độc lập, báo cáo sản phẩm.

6.3. Những trọng tâm của chương trình cần lưu ý: Thiết kế bài học và chi tiết hóa nội dung dạy học được đề cập trong giáo án thành đề cương bài giảng, thiết kế học liệu cần thiết cho bài giảng.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2016), Lý luận dạy học hiện đại, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[2] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2017), Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

[3] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2018), Thông tư số 23/2018/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

[4] Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (2018), Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học.

[5] Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (2021), Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học.

............................

Đánh giá bài viết
1 466
0 Bình luận
Sắp xếp theo