Mẫu sơ yếu lý lịch đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần

Mẫu sơ yếu lý lịch xin bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần

Mẫu sơ yếu lý lịch xin bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần là mẫu bản sơ yếu lý lịch được lập ra để khai báo về sơ yếu lý lịch bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin cá nhân... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu sơ yếu lý lịch xin bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần như sau:

Ảnh

4x6

(Đóng dấu giáp lai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần

- Họ và tên khai sinh (chữ in): …………...………………….. Nam, nữ ……………….

- Tên khác (nếu có) ……………………………………………………………...…………

- Ngày, tháng, năm sinh ……………………………………………………………………

- Cấp bậc : (dành cho đối tượng công tác ở Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) ………

- Chức vụ: …………………………………………………………………………………...

- Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………..

- Quê quán: ……………………………………………………………………………….....

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………..…

- Nơi ở hiện nay: …………………………………….....…………………………………..

- Thành phần gia đình ……………………………… bản thân …………………....….…

- Dân Tộc ………………………………………… Quốc tịch ……………………......……

- Tôn giáo ………………………………………………………………………………....…

- Đảng viên, Đoàn viên ………………………………………………………………..……

- Trình độ:

+ Chuyên môn (đại học, trên đại học) ……………………...……………………….……

Trường học ………………………………………………………………………………….

Ngành học: ……………………………………………………………………………….....

Hình thức đào tạo(chính quy, tại chức, đào tạo từ xa...) ……………………………….

Năm tốt nghiệp ……………………………………………………………………………...

+ Trình độ lý luận chính trị (cao cấp, cử nhân, trung cấp, sơ cấp) ………………....…

+ Trình độ ngoại ngữ (Ngoại ngữ nào, trình độ A,B,C…) ………………………………

+ Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng pháp y, pháp y tâm thần ……………………………..

- Ngày và nơi vào làm việc lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần …………………………

I - QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ghi rõ thời kỳ học trường, lớp văn hóa, chính trị, ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật...)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

II - TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Ghi rõ từng thời kỳ làm việc ở đâu)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

III - KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

(Hình thức cao nhất)

Khen thưởng: ………………………………………………………………………………

Kỷ luật: …………………………………………………………………………………...…

IV - LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan về những điều khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước cơ quan quản lý và trước pháp luật./.

…….. Ngày.... tháng .... năm ….
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan chủ quản
…….. Ngày …. tháng …. năm ….
Thủ trưởng cơ quan chủ quản
(Ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu sơ yếu lý lịch xin bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần

Mẫu sơ yếu lý lịch xin bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần

Đánh giá bài viết
1 70
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo