Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức - Mẫu 2C-BNV/2008

Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức mẫu 2C-BNV/2008 là mẫu để cán bộ, công chức khai điền các thông tin cơ bản về cá nhân, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Mời bạn đọc tải mẫu Sơ yếu lý lịch dành cho cán bộ, công chức để chuẩn bị hồ sơ dự tuyển vào công chức nhà nước.

1. Nội dung sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: ……

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC ……………………

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ......................................

2) Tên gọi khác:.........................................................................

3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, Giới tính (nam, nữ): .............

4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, Tỉnh .......................

5) Quê quán: Xã …….…… , Huyện …………, Tỉnh ......................

6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo: .......................................................

8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: ...............................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: .........................................................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: ............................................................................

11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, Cơ quan tuyển dụng: ....................................................

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: ...................................................................................

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: ......................................................................................

14) Ngạch công chức (viên chức): ……………...........…………, Mã ngạch: ........................

Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/…....…,

Phụ cấp chức vụ:…..............................................…, Phụ cấp khác:……..........................

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):..............................

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:.................................................................................

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: ……...........…………… 15.4-Quản lý nhà nước:................................

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,........)

15.5- Ngoại ngữ:…………........................……………, 15.6-Tin học: ....................................

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D......) (Trình độ A, B, C,.......)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chính thức:…/…/……

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: .......................................................................

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:.......................

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất ............................................................................

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, …)

20) Sở trường công tác: .....................................................................................................

21) Khen thưởng: ……………….........................……, 22) Kỷ luật: ........................................

(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khoẻ: ……, Chiều cao:…, Cân nặng:….kg, Nhóm máu:……......

24) Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách: .............................................

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân: .................................................................................... Ngày cấp: …/…/……

26) Số sổ BHXH: ......................................................................................................................................

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.

……………….ngày…..tháng..năm..

Người khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC

(Ký tên, đóng dấu)

2. Mẫu sơ yếu lý lịch công chức

Mẫu sơ yếu lý lịch công chức

3. Hướng dẫn chi tiết cách khai Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

1. Họ và tên khai sinh: Viết chữ in hoa đúng với họ và tên trong giấy khai sinh

2. Tên gọi khác: Là tên gọi khác hoặc bí danh khác dùng trong hoạt động cách mạng, báo chí, văn học nghệ thuật,… (nếu có)

3. Sinh ngày: Ghi đầy đủ ngày, tháng năm sinh như trong giấy khai sinh

4. Nơi sinh: Nơi CBCC được sinh ra (ghi đúng như trong giấy khai sinh).

5. Quê quán: Ghi nơi sinh trưởng của cha đẻ/ông nội của CBCC. Trường hợp đặc biệt có thể ghi theo quê quán của mẹ đẻ/người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ cha, mẹ đẻ). Ghi rõ tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (quận hoặc thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương).

6. Dân tộc: Ghi rõ tên dân tộc theo quy định của Nhà nước như: Kinh, i, Mường, Mông, Mèo, Kh’me,..

7. Tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Cao Đài,… Nếu không theo tôn giáo nào, thì ghi là “Không”

8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ghi theo địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ghi cụ thể Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh.

9. Nơi ở hiện nay: Ghi theo địa chỉ nơi đang ở hiện tại (Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Ghi rõ đã làm nghề gì để kiếm sống trước khi được tuyển dụng. Nếu chưa có nghề, sống phụ thuộc vào gia đình, thì ghi là “Không nghề nghiệp”.

11. Ngày tuyển dụng: Ngày, tháng, năm có quyết định tuyển dụng

12. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Chức vụ, chức danh công việc chính được phân công đảm nhiệm về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm

13. Công việc chính được giao: Tên công việc chính được lãnh đạo phân công đảm nhiệm

14. Ngạch công chức (viên chức): Tên ngạch công chức hoặc viên chức được bổ nhiệm

Bậc lương: ......, Hệ số: ....., Ngày hưởng: ......, Phụ cấp chức vụ: …......., Phụ cấp khác: .......

15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): Lớp 12/12 (đối với người tốt nghiệp lớp 12 hệ 12 năm)

15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất: (TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3 Lý luận chính trị: Trình độ lý luận chính trị cao nhất đã được đào tạo, bồi dưỡng

15.4. Quản lý nhà nước:

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)
(chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,........)

15.5. Ngoại ngữ:

Ghi tên ngoại ngữ + trình độ đào tạo A, B, C. Ví dụ: Anh C, Pháp B, Nga A,…;

Trường hợp CBCC đã có bằng ngoại ngữ từ trình độ cử nhân trở lên thì ghi tên văn bằng + tên ngoại ngữ. Ví dụ: Cử nhân Pháp văn, Thạc sĩ Anh văn,…

15.6. Tin học: Ghi trình độ tin học cao nhất phù hợp với văn bằng, chứng chỉ của CBCC được cơ quan có thẩm quyền cấp.

16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

+ Ghi rõ ngày, tháng, năm được kết nạp vào Đảng;

+Nếu kết nạp Đảng lần thứ 2 mà tuổi Đảng được tính liên tục thì ngày vào Đảng tính từ lần thứ nhất;

+ Nếu tuổi Đảng không tính liên tục thì ghi ngày vào Đảng lần thứ 2.

17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: Ghi ngày, tháng, năm tham gia tổ chức Đoàn, Hội,…và ghi rõ làm việc gì trong tổ chức.

18. Ngày nhập ngũ:

+ Ghi ngày, tháng, năm đi bộ đội, công an và ngày xuất ngũ. Ghi rõ quân hàm hoặc chức vụ cao nhất trong quân đội hoặc công an (nếu có).

+ Nếu có thời gian tái ngũ, thì ghi thêm ngày tái ngũ bên cạnh ngày nhập ngũ.

19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất: (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú,.......................................)

20. Sở trường công tác: Làm việc gì thì thích hợp nhất, có hiệu quả

21. Khen thưởng:

+ Thời gian khen thưởng: tháng/năm.

+ Nội dung và hình thức khen thưởng: khen thưởng về thành tích gì, hình thức như: Giấy khen, Bằng khen, Huy chương, Huân chương. - Cấp quyết định khen thưởng.

22. Kỷ luật:

(Hình thức cao nhất, năm nào)(về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23. Tình trạng sức khỏe: Tình trạng sức khỏe bản thân hiện tại (Tốt, trung bình, kém); có bệnh gì mãn tính, ghi rõ chiều cao cơ thể, ghi rõ cân nặng cơ thể và nhóm máu gì.

24. Là thương binh hạng: Ghi rõ là thương binh hạng mấy trên mấy (nếu có). Trường hợp là con gia đình thuộc diện chính sách, thì ghi rõ là con thương binh, con liệt sĩ,...

25. Số CMND: Số CMND, ngày cấp và nơi cấp

26. Số sổ BHXH: Ghi rõ các chữ số thể hiện trên sổ BHXH

27. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học: Chỉ kê khai sau khi đã tốt nghiệp đối với các chương trình, đào tạo, bồi dưỡng đó.

28. Tóm tắt quá trình công tác: Ghi rõ các mốc thời gian (Tháng + năm) tương ứng với chức danh, chức vụ, đơn vị công tác.

29. Đặc điểm lịch sử bản thân: Đảm bảo Kê khai trung thực và đầy đủ các thông tin liên quan đến bản thân và thân nhân của CBCC.

30. Quan hệ gia đình: Nêu rõ mối quan hệ, kê khai tóm tắt những đặc điểm các thông tin chính.

31. Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức: Kê khai theo các thông tin yêu cầu: Tháng/năm, Mã ngạch/bậc, Hệ số lương

32. Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức: Phần này do cơ quan cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC đánh giá.

Mời các bạn tham khảo thêm tại mục Việc làm - Nhân sự trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
35 151.482
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.