Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt 2022

Sổ quỹ tiền mặt mẫu số S07-DN được dùng cho thủ quỹ hoặc dùng cho kế toán tiền mặt để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị. Mẫu sổ quỹ tiền mặt mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong chế độ kế toán doanh nghiệp.

Mẫu sổ quỹ tiền mặt được lập ra với mục đích quản lý các khoản tiền, các khoản thu chi bằng tiền Việt Nam tại các doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức. Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt  theo Thông tư 200/2014 dùng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của doanh nghiệp mình. Từ đó đưa ra những phương án kinh doanh và giải pháp phù hợp với nguồn tiền có sẵn trong doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng cho đơn vị mình.

1. Sổ quỹ tiền mặt là gì?

Sổ quỹ tiền mặt là loại chứng từ được dùng cho thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt nhằm phản ánh tình hình thu chi, tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

Sổ quỹ tiền mặt sẽ được cập nhật trong kỳ kế toán khi có các khoản thu chi tiền bất kỳ phát sinh. Thủ quỹ sẽ là người chịu trách nhiệm ghi chép, quản lý cũng như nhập xuất quỹ tiền mặt.

Hoạt động kiểm kê tồn quỹ thực tế hay đối chiếu số liệu sổ quỹ sẽ cần được kiểm kê hàng ngày. Nếu có chênh lệch thì kế toán cũng như thủ quỹ cần phải kiểm tra lại để xác định được nguyên nhân và kiến nghị các biện pháp xử lý chênh lệch hay khi có các vấn đề phát sinh.

2. Sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200

Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200

Đơn vi:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S07–DN
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: .....

Ngày, tháng ghi sổ
Ngày, tháng chứng từ
Số hiệu chứng từ


Diễn giải

Số tiền

Ghi chú
ThuChiThuChiTồn
ABE123G

- Sổ này có ........ trang, đánh số từ trang 01 đến số trang ..........

- Ngày mở sổ: ...................

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày .... tháng .... năm.....

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

3. Cách lập sổ quỹ tiền mặt

a. Mục đích sổ quỹ tiền mặt

Sổ quỹ tiền mặt là sổ dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

b. Căn cứ và phương pháp ghi sổ quỹ tiền mặt

Sổ này mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng một sổ hay một số trang sổ. Sổ này cũng dùng cho kế toán chi tiết quỹ tiền mặt và tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán cùng ghi song song.

– Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ.

– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.

– Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.

– Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.

– Cột 2: Số tiền xuất quỹ.

– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.

Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.

- Chú ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” để phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Tài khoản 111 “Tiền mặt”.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
11 104.416
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo