Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau - Mẫu 5B-HSB

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau - Mẫu số 5B-HSB

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau - Mẫu số 5B-HSB của người sử dụng lao động nơi người lao động nghỉ việc trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định đối với trường hợp người trước đó (cha hoặc mẹ không cùng làm cho một người sử dụng lao động) đã hưởng hết thời gian theo quy định.

Thủ tục hưởng chế độ ốm đau

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau - Mẫu số 5B-HSB là biểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH - Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ:……………………..

Số: …… /……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………………, ngày…… tháng… năm ……

GIẤY XÁC NHẬN
về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị nơi quản lý người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định: ............................................................................................

Số điện thoại (nếu có): ................................................................................

2- Thông tin về người lao động đã nghỉ việc chăm sóc con ốm đau:................................................................

- Họ tên: ............................................................................. Nam/Nữ .......................................................

- Số sổ BHXH: ..........................................................................................................................................

- Nghề nghiệp: ...................................................... Đơn vị (hoặc nơi làm việc): ...........................................

Thuộc đối tượng đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị, có con dưới 7 tuổi bị ốm đau.

Đơn vị chúng tôi đã giải quyết chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau cho ông/bà:…...........................……tính đến ngày........tháng …… năm …… và xác nhận người lao động đã hết thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm theo quy định là ……ngày./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(ký, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 14.371
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo