Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau - Mẫu 5B-HSB

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau - Mẫu số 5B-HSB của người sử dụng lao động nơi người lao động nghỉ việc trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định đối với trường hợp người trước đó (cha hoặc mẹ không cùng làm cho một người sử dụng lao động) đã hưởng hết thời gian theo quy định.

1. Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ:……………………..

Số: …… /……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………………, ngày…… tháng… năm ……

GIẤY XÁC NHẬN
về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị nơi quản lý người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định: ...................................................................

Số điện thoại (nếu có): ................................................................................

2- Thông tin về người lao động đã nghỉ việc chăm sóc con ốm đau:..............................................

- Họ tên: ....................................................... Nam/Nữ .......................................................

- Số sổ BHXH: ..................................................................................................................

- Nghề nghiệp: ................................ Đơn vị (hoặc nơi làm việc): ...........................................

Thuộc đối tượng đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị, có con dưới 7 tuổi bị ốm đau.

Đơn vị chúng tôi đã giải quyết chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau cho ông/bà:…...........................……tính đến ngày........tháng …… năm …… và xác nhận người lao động đã hết thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm theo quy định là ……ngày./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(ký, đóng dấu)

2. Điều kiện hưởng chế độ khi con ốm

Cũng theo Luật này, Điều 25 nêu rõ điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động khi con ốm như sau:

  • Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau;
  • Có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

Nếu không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, người lao động sẽ không được hưởng chế độ ốm đau

3. Thời gian nghỉ chăm con ốm

heo quy định tại Điều 27 của Luật này, trường hợp đủ điều kiện, người lao động sẽ được hưởng chế độ ốm đau với thời gian:

  • Tối đa 20 ngày nếu con dưới 03 tuổi;
  • Tối đa 15 ngày nếu con từ đủ 03 - 07 tuổi.

Lưu ý:

  • Thời gian này là thời gian tối đa trong 01 năm cho mỗi con và tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.
  • Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người được thực hiện theo quy định nêu trên.

Ví dụ: Hai vợ chồng chị A đều tham gia BHXH bắt buộc, có con trai 05 tuổi bị ốm phải nằm viện điều trị bệnh từ ngày 07/3/2020 đến ngày 11/3/2020. Trong thời gian con phải nằm viện điều trị bệnh, cả hai vợ chồng chị A đều nghỉ việc để chăm sóc con.

Trong trường hợp này, cả hai vợ chồng chị A đều được giải quyết hưởng chế độ con ốm đau với thời gian là 05 ngày.

4. Mức hưởng chế độ ốm đau

Liên quan đến mức trợ cấp trong thời gian nghỉ việc chăm sóc con ốm đau, Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành có nêu:

  • Mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
  • Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Do đó, tổng số tiền chế độ ốm đau mà cha mẹ được hưởng mỗi lần con ốm đau được tính như sau:

Tiền trợ cấp

=

75%

x

Mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ

:

24

x

Số ngày nghỉ

Lưu ý: Số ngày nghỉ không vượt quá số ngày tối đa theo quy định.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15.837
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.