Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân

Mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân

Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân là mẫu tờ khai được lập ra để khai về đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân. Mẫu được ban hành theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân

Dành cơ quan thuế ghi

Ngày nhận tờ khai:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

Nơi nhận:

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP

□ Đăng ký thuế □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

DÙNG CHO CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP ĐĂNG KÝ THUẾ CHO CÁ NHÂN UỶ QUYỀN

1. Tên cơ quan chi trả thu nhập: CÔNG TY ……….

2. Mã số thuế:

3. Cơ quan thuế quản lý: Cục Thuế …

STT

Họ và tên người nộp thuế

Ngày sinh

Giới tính

Quốc tịch

Số CMND hoặc CCCD

Ngày cấp CMND hoặc CCCD

Nơi cấp CMND hoặc CCCD

1

Nữ

Việt Nam

131…..

17/07/2008

CA.Hà Nội

2

Nữ

Việt Nam

123…

CA.Hà Nội

3

Nam

Việt Nam

135…

CA.Hà Nội

4

Nữ

Việt Nam

135…

CA.Hà Nội

5

Nữ

Việt Nam

205…

CA.Hà Nội

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

Tp.Hà Nội, ngày…/… /

CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân

Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4.987
0 Bình luận
Sắp xếp theo