Mẫu phiếu chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng

Mẫu phiếu chứng nhận lý lịch

Mẫu phiếu chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng là mẫu phiếu chứng nhận Đảng bộ, chi ủy lập ra để chứng nhận về lý lịch của người xin vào Đảng. Mẫu phiếu chứng nhận nêu rõ thông tin của người được chứng nhận, nội dung chứng nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng tại đây.

Mẫu phiếu chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng

Mẫu phiếu chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng như sau:

ĐẢNG BỘ ..................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: .......................

............., ngày...tháng....năm...

PHIẾU CHỨNG NHẬN

Lý lịch của người xin vào Đảng

Kính gửi:.....................................................................

Sau khi nhận được yêu cầu của các đồng chí, chúng tôi đã thẩm tra và thống nhất chứng nhận lý lịch của............................................ như sau:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Để các đồng chí nghiên cứu xem xét, kết nạp .................................................. vào Đảng.

T/M
(Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu cấp uỷ)

Đánh giá bài viết
1 5.526
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo