Mẫu gia hạn hợp đồng

Phụ lục gia hạn hợp đồng

Phụ lục gia hạn hợp đồng căn cứ vào hợp đồng đã được ký kết, phụ lục gia hạn hợp đồng được ký thêm khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ. Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng này và có giá trị pháp lý như Mẫu hợp đồng đã ký trước đó.

Mẫu phụ lục hợp đồng

Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu gia hạn hợp đồng
Mẫu phụ lục hợp đồng

Mời các bạn tham khảo Phụ lục gia hạn hợp đồng mẫu bản text dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày … tháng … năm …...

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG

Số.................

- Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày........, tháng........, năm…………................................
- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên..............................................................................................................

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………................................................................

Đại diên:………………………………………....................................………………………….

Chức vụ:………………………………………....................................………………………….

Địa chỉ:.………………....................................................................................................

Điện thoại: +84……….........................................….. Fax: +84…………...........................

Mã số thuế:………….…….………………………………………………...................................

Số tài khoản:…………….…..………………………………………………................................

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY…………………………………………........................……….................................

Đại diên:.........................................................................................................................

Chức vụ:........................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................

Điện thoại: +84....................................................... Fax: +84...........................................

Mã số thuế:.....................................................................................................................

Số tài khoản:...................................................................................................................

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số.......về gia hạn hợp đồng đã ký số….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1. …………………..…………………..…………………..…………………..…...............................

2. …………………..…………………..…………………..…………………..……………..................

5. Điều khoản chung:

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số.....................................

5.2 PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ....5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số...và có giá trị kể từ ngày ký….....

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
16 89.508
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo