Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

Hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh trong doanh nghiệp được các thành viên trong hội đồng cổ đông nhất trí và thỏa thuận góp vốn. Khi các bên muốn hợp tác kinh doanh thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác trong kinh doanh thì phải thoản thuận góp vốn thông qua biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh này nhằm hiện thực hóa vốn góp và tránh rắc rối về sau.

1. Định nghĩa mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất là gì?

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thỏa thuận góp vốn kinh doanh của các thành viên trong hội đồng quản trị. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, thành phần tham gia cuộc họp, mục đích góp vốn, thời gạn vốn, số vốn góp...

2. Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất

Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

Mời các bạn tham khảo bản text của Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH

Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ……….………..tại……………………….......................……

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

1. Ông, bà………………..…………Giới tính ………..........……….Quốc tịch: ……………..

Sinh ngày:.........................................................................................……..........................

Chứng minh nhân dân số: ……...........…….. Ngày cấp ……...........……… Nơi cấp ……..

Hộ khẩu thường trú: …………………………............................………………………………

2. Ông, bà………………....……Giới tính ………..........……….Quốc tịch: ………………....

Sinh ngày:.........................................................................................……............................

Chứng minh nhân dân số: ……..........…….. Ngày cấp ……...........……… Nơi cấp ………

Hộ khẩu thường trú: …………………………............................………………………………

3. Ông, bà.....................................Giới tính ...................................Quốc tịch: ...................

Sinh ngày:...........................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..................... Ngày cấp ........................... Nơi cấp ..................

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích góp vốn: ………………....……………………………………………………..........

2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên: ……………………………….........

3. Thời hạn góp vốn: ……………………………………………………………………...............

4. Cử người quản lý phần vốn góp: …………………………………………….......................

5. Cam kết của các bên: ………………………………………………………………………......

6. Nguyên tắc chia lợi nhuận: …………………………………………………………...............

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
20 148.118
0 Bình luận
Sắp xếp theo