Mẫu biên bản giao nhận đề thi

Mẫu biên bản giao nhận đề thi được thực hiện giữa Chủ tịch hội đồng coi thi và các giám thị. Mẫu gồm các thông tin: Môn thi, số lượng đề, người nhận, ký nhận.... Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Mẫu biên bản giao nhận đề thi số 1

TRƯỜNG............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN ĐỀ THI

Tại điểm thi số:..................................................

Kỳ thi: Tuyển sinh hệ ĐH,CĐ       Khóa ngày...../...../20.....

Hồi ......................giờ ............. ngày ..... tháng ...... năm 20 ........

- Tại phòng: Thường trực của trưởng điểm thi.

- Do Ông (bà): ................................................ chức vụ: ..........................................

Bàn giao các túi đựng đề thi, buổi thi ..................... ngày ............./......./20........ cho:

- Ông (bà):...................................................... chức vụ: ..........................................

- Dưới sự chứng kiến của:

1/: Ông (bà): ................................................ chức vụ: ..........................................

2/: Ông (bà): ................................................ chức vụ: ..........................................

NỘI DUNG BÀN GIAO ĐỀ THI:

 Số túi đựng đề thi: .................................. ..

 Tình trạng các túi đựng đề thi: .................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Ý kiến đề nghị (nếu có): ................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

NGƯỜI NHẬN ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GIAO ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên

2. Mẫu biên bản giao nhận đề thi số 2

Trường…………………

Hội đồng thi.................................

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên bản giao nhận đề thi

Hồi………giờ…….phút……ngày……. tháng…….năm………

Tại ..................................................................................................................................

Ông (bà):..................................................................……….. – Chủ tịch hội đồng coi thi

Đã tiến hành giao đề thi ……………..cho các giám thị

TT

Môn thi

Số lượng đề

Người nhận

Ký nhận

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

Những điểm cần lưu ý (nếu có):......................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Thư ký

Chủ tịch hội đồng

3. Mẫu biên bản giao nhận đề thi thực tế

Mẫu biên bản giao nhận đề thi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4.012
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo