Mẫu biên bản đại hội Đoàn

Biên bản đại hội đoàn thanh niên

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu biên bản đại hội đoàn mà chúng tôi sưu tầm được và đăng tải. Nội dung của đại hội đoàn là để bầu ra ban chấp hành đoàn nhiệm kỳ mới, bầu ra các cán bộ Đoàn, đoàn viên, có năng lực để đưa chi đoàn tiến lên. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung cơ bản của Mẫu biên bản đại hội đoàn như sau:

ĐOÀN TNCS……….

….…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..., ngày…..tháng ……năm……

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐOÀN

NHIỆM KỲ ……..

Vào lúc ………… ngày ………………….

Tại Hội trường A, ..............................

BCH Đoàn đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ ………… với nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Đoàn cấp trên:

- Lãnh đạo:

- Đoàn viên tham dự: …….. đồng chí trên tổng số đoàn viên chi đoàn ………. tỷ lệ %

2. Thành phần điều khiển đại hội:

- Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c …………….

- Thư ký đại hội: Đ/c …………………

3. Nội dung văn kiện:

a. Những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm:

b. Những vấn đề góp ý cho phương hướng hoạt động và chỉ tiêu:

4. Nhân sự:

a. Góp ý cho đề án nhân sự, biểu quyết đề án:

b. Thảo luận danh sách nhân sự:

- Ý kiến đóng góp:

- Ứng cử, đề cử:

- Biểu quyết rút tên khỏi danh sách bầu cử

c. Bầu tổ bẩu cử và tiến hành bầu cử:

- Tổ bầu cử gồm:

+ …………………..Trưởng ban

+…………………..Ủy viên

+…………………..Thư ký

d. Công bố kết quả trúng cử gồm các đồng chí với số phiếu: ……….

5. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết

- Kết quả biểu quyết: ……../ ………. tỷ lệ ……….%

6. Bế mạc Đại hội:

Biên bản đại hội kết thúc vào lúc ……………ngày ………………

Thư ký

TM. Đoàn Chủ tịch

Mẫu biên bản đại hội đoàn

Mẫu biên bản đại hội đoàn

Đánh giá bài viết
3 11.942
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo