Mẫu báo cáo tiến độ học tập

Mẫu báo cáo về tiến độ học tập của công dân Việt Nam tại nước ngoài

Mẫu báo cáo về tiến độ học tập của công dân Việt Nam tại nước ngoài là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tiến độ học tập của công dân Việt Nam tại nước ngoài. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của người báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về tiến độ học tập của công dân Việt Nam tại nước ngoài như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HỌC TẬP

(từ ngày ... tháng ... năm ............ đến ngày ... tháng ... năm............)

Kính gửi: ....................................................

1. Họ và tên: .............................................................. Nam/nữ: .........

2. Ngày sinh: .......................................................................................

3. Dân tộc: ...................................... Tôn giáo: ...................................

4. Năm trúng tuyển (đối với lưu học sinh học bổng):……………. Năm đi học: .............

5. Địa chỉ nơi ở tại Việt Nam: .............................................................

6. Cơ quan công tác (nếu có): ............................................................

7. Diện học bổng (Hiệp định/NSNN/Khác, ghi cụ thể):........................

8. Ngành học ở nước ngoài (ghi tiếng Việt và tiếng Anh): ..................

9. Tên và địa chỉ trường học ở nước ngoài (ghi tiếng Việt và tiếng Anh): ................

10. Ngày đến trường nhập học: ..........................................................

11. Ngày bắt đầu khóa học (theo thông báo của trường): ..................

12. Thời gian đào tạo (theo thông báo của trường): ...........................

13. Đang học học kỳ mấy, thời gian còn lại: ........................................

14. Địa chỉ nơi ở nước ngoài: ..............................................................

15. E-mail ở nước ngoài: .....................................................................

16. Điện thoại liên hệ ở nước ngoài: ...................................................

17. Kết quả học tập: .............................................................................

(Viết theo xếp loại, nếu có; hoặc số môn đạt điểm A, điểm B, điểm C... hoặc theo cách cho điểm của trường đến học; Đối với nghiên cứu sinh, thực tập sinh ghi xếp loại kết quả):

...............................................................................................................

18. Họ tên người hướng dẫn (supervisor) hoặc người tư vấn (adviser): .................

Địa chỉ e-mail của người hướng dẫn/tư vấn: ........................................

19. Kiến nghị, đề xuất (nếu có): ............................................................

20. Đề nghị cấp học phí, sinh hoạt phí (đối với lưu học sinh học bổng): .....................

Đề nghị chuyển học phí (theo giấy báo của trường) lưu học sinh cập nhật thông tin tài khoản của trường theo chi tiết sau:

- Tên ngân hàng

- Địa chỉ ngân hàng

- Mã số ngân hàng (như Swift, Code, hoặc ABA/Routing)

- Thông tin ngân hàng trung gian (nếu có)

- Tên người hưởng (tên chủ tài khoản của cơ sở giáo dục)

- Địa chỉ người hưởng

- Số tài khoản

- Số Iban (nếu có)

Đã nhận sinh hoạt phí đến hết tháng ...... năm ......

Học kỳ cuối cùng xin được chuyển sinh hoạt phí đến tháng........ năm ......., Tổng số ...... tháng.

Cập nhật số tài khoản cá nhân đã đăng ký:

- Tên ngân hàng

- Địa chỉ ngân hàng

- Mã số ngân hàng (như Swift, Code hoặc ABA/ Routing)

- Thông tin ngân hàng trung gian (nếu có)

- Tên người hưởng (tên chủ tài khoản cá nhân)

- Địa chỉ người hưởng

- Số tài khoản

- Số Iban (nếu có)

.........., ngày...tháng...năm...

Xác nhận của cơ sở giáo dục

Người báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo về tiến độ học tập của công dân Việt Nam tại nước ngoài

Mẫu báo cáo về tiến độ học tập của công dân Việt Nam tại nước ngoài

Đánh giá bài viết
1 674
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo