Kế hoạch cá nhân tự giác năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mẫu đăng ký cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức học tập và làm theo Bác năm 2018

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo Mẫu kế hoạch cá nhân tự giác năm 2018 xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại bài viết này.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2018

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên

(1)………………………………

……………………………………

……….., ngày .... tháng .... năm 2018

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN TỰ GIÁC

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.”

Họ và tên:………………………………………………………………………......

Là (đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức): ………………………………..

Đang sinh hoạt tại chi bộ (hoặc đơn vị công tác): …………………………….

Qua học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2018, tôi đăng ký kế hoạch tự giác thực hiện như sau:

1. Tự giác trong học tập

a/ Về các nội dung của Chuyên đề năm 2018:

…………………………….............................................................................

…………………………….............................................................................

…………………………….............................................................................

b/ Về các nội dung liên hệ mở rộng khác (nếu có):

…………………………….............................................................................

…………………………….............................................................................

…………………………….............................................................................

2. Tự giác trong làm theo

a/ Tự giác thực hiện tốt những việc theo kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2018 của Chi bộ (Liên hệ cụ thể gắn với vị trí công tác của mình):

…………………………….............................................................................

…………………………….............................................................................

…………………………….............................................................................

b/ Những công việc cụ thể khác (Liên quan đến phạm vi trách nhiệm của bản thân về xây dựng phong cách, tác phong công tác trong nội dung này tại địa phương, đơn vị):

…………………………….............................................................................

…………………………….............................................................................

…………………………….............................................................................

(Từng nội dung công viêc, cần ghi rõ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành để chi bộ, cơ quan, đoàn thể giám sát)

Người xây dựng kế hoạch

(Ký và ghi rõ họ tên)

----------------------

(1) Nếu là đảng viên thì ghi tên tổ chức đảng cấp trên và chi bộ nơi sinh hoạt; chưa là đảng viên thì ghi tên cơ quan cấp trên và đơn vị minh.

Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2018 là gì? Mời các bạn tham khảo Bản kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị 05 của bộ Chính trị:

Kế hoạch cá nhân tự giác năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề năm 2018

Đánh giá bài viết
23 97.034
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo