Giấy cam kết không có tranh chấp

GIẤY CAM KẾT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP

Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất là mẫu biên bản nhằm cam kết về việc mảnh đất đó không có tranh chấp. Cụ thể trong phần nội dung sẽ nêu rõ chủ sở hữu của mảnh đất là ai, địa chỉ ở đâu, vị trí của mảnh đất, diện tích sử dụng, thời điểm sử dụng và hiện tại cho đến thời điểm làm đơn thì không có tranh chấp với bất kì cá nhân nào.

Giấy cam kết

Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở

Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu số 26/TP-TTTM: Sổ theo dõi giải quyết tranh chấp

Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất:

Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất
Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất

Nội dung cụ thể của Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o----------

GIẤY CAM KẾT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP,
KHIẾU NẠI VỀ RANH GIỚI THỬA ĐẤT1

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):......................................

Tôi tên:....................................................... CMND số:...............................................................

Do.................................................................Cấp ngày:.............................................................

Địa chỉ thường trú:...................................................... Đường:...................................................

Phường (xã, thị trấn):....................................................Quận (huyện):.......................................

Xin tường trình về nguồn gốc sử dụng nhà, đất tại địa chỉ:........................................................

đường:.................................... phường (xã, thị trấn):.................................................................

quận (huyện):......................................................Có diện tích:2..................................................

(Thuộc lô, thửa đất số: 3...............................tờ bản đồ số: 4 ).....................như sau: 5.............

Thời điểm sử dụng:.....................................................................................................................

do tôi đang quản lý sử dụng không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất.

Lý do xin cam kết: để xin phép xây dựng nhà ở.

Tôi cam kết những nội dung nêu trên là đúng sự thật, nếu có xảy ra tranh chấp, khiếu nại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Ngày.......tháng....... năm..........
Người làm đơn
(ký tên)

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn):6................................................................................

........................................................................................................................................

Ngày.......tháng....... năm............
TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)
CHỦ TỊCH
(ký tên – đóng dấu)

Đánh giá bài viết
5 67.531
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo