Thông tư 16/2016/TT-BXD về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 16/2016/TT-BXD về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng ban hành ngày 30/06/2016. Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức lại hoạt động, thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách; xây dựng Quy chế hoạt động.