Tải Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT về định mức người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông file DOC, PDF

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT vừa được Bộ giáo dục ban hành về định mức người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông. Sau đây là nội dung Thông tư 20 2023 BGDĐT, mời các bạn tham khảo.