Kế hoạch 535/2013/KH-BGDĐT

Kế hoạch 535/2013/KH-BGDĐT về kiểm tra công tác công tác xét đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các hội đồng chức danh giáo sư cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

Số: 535/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2013

KẾ HOẠCH KIỂM TRA
CÔNG TÁC XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN VÀ BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ TẠI CÁC HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ CƠ SỞ

I. Mục đích

- Kiểm tra công tác xét đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở và việc lưu trữ hồ sơ từ năm 2009 đến năm 2012;

- Trao đổi, tọa đàm nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, quy trình xét tại cấp cơ sở và các cấp hội đồng, chế độ đối với giáo sư, phó giáo sư,… để phục vụ cho việc hoàn thiện các văn bản hợp nhất vào năm 2014;

- Các vấn đề khác có liên quan.

II. Thành phần làm việc

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: 04 người.

2. Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước: 02 người.

3. Cơ sở giáo dục đại học có Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở: 15 - 20 người, gồm:

- Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư kí Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở từ năm 2009 đến năm 2012;

- Đại diện Lãnh đạo các trường thành viên (đối với ĐHQG, ĐH vùng);

- Đại diện giảng viên đã được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

III. Thời gian, địa điểm

- Từ ngày 02 tháng 5 năm 2013 đến 31 tháng 7 năm 2013;

- Tại mỗi Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở: làm việc trong 01 - 02 ngày.

IV. Nội dung làm việc

1. Cơ sở giáo dục đại học báo cáo về công tác xét đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, việc quản lý hồ sơ từ 2009 đến 2012:

- Tình hình chung về công tác xét đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở; việc thành lập Hội đồng CDGSCS (thuận lợi, khó khăn về đội ngũ); công tác tổ chức thẩm định hồ sơ, xét tại Hội đồng;

- Kết quả xét đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư từ 2009 đến 2012 về số lượng ứng viên (cơ hữu, thỉnh giảng, nơi khác đăng kí,..), số lượng ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn tại cơ sở; số lượng ứng viên tại cơ sở được Hội đồng CDGS ngành, HĐCDGS nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn; số lượng GS, PGS được bổ nhiệm tại cơ sở,…;

- Những thuận lợi khó khăn: về tổ chức, về chuyên môn, tài chính,…;

- Công tác quản lí, lưu trữ hồ sơ.

2. Kiểm tra hồ sơ, văn bản làm việc của Hội đồng; kiểm tra hồ sơ của ứng viên từ 2009 đến 2012.

3. Tọa đàm trao đổi về công tác xét đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở và các vấn đề khác có liên quan.

4. Những đề xuất, kiến nghị với Bộ, với HĐCDGSNN,…để công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư được hoàn thiện hơn.

V. Tổ chức thực hiện

-Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục chủ trì, phối hợp với Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước để hoàn thành dự thảo Kế hoạch, triển khai tới các cơ sở;

- Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục để xây dựng Kế hoạch và cử người tham gia kiểm tra;

- Vụ Giáo dục đại học, Vụ Tổ chức cán bộ: cử người tham gia đoàn kiểm tra.

VI. Kinh phí

- Từ ngân sách Bộ cấp cho Hội đồng CDGSNN và Cục NGBQLCSGD.

- Chi theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Các cơ sở giáo dục đại học có Hội đồng CDGSCS;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ GDĐH, TCCB;
- Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước;
- Lưu VT, NGCBQLGD (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Bùi Văn Ga

Đánh giá bài viết
1 29
0 Bình luận
Sắp xếp theo