Luật Trẻ em số 102/2016/QH13

Cảm ơn bạn đã tải Luật Trẻ em số 102/2016/QH13

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 579 KB 22/02/2021 2:44:20 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật Trẻ em 2016 số 102/2016/QH13 mới nhất quy định rõ về: nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, nguồn lực bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, nội dung quản lý nhà nước về trẻ em, quyền và bổn phận của trẻ em,... Luật trẻ em có hiệu lực từ ngày 1/6/2017.
Xem thêm các thông tin về Luật Trẻ em số 102/2016/QH13