Đơn xin đổi giáo viên dạy

Cách viết đơn xin chuyển giáo viên

Đơn xin đổi giáo viên dạy là mẫu dành cho học sinh, sinh viên kiến nghị lên nhà trường thay đổi giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp mình. Mẫu đơn bao gồm thông tin: Họ và tên người làm đơn, khoa, lớp, lý do xin đổi........ Mời các bạn tham khảo.

Nội dung cơ bản của Đơn xin đổi giáo viên dạy như sau:

TRƯỜNG…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐỔI GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

Kính gửi: Phòng Đào tạo;

Phòng Thanh tra - Pháp chế.

Tên tôi là:...............................................................................

Bộ Môn:.......................Khoa:......................................................

Tên môn học:.......................................Lớp:................................

Lý do xin đổi:................................................................................

Giáo viên dạy thay:.............................................................................

Bộ Môn:.....................................Khoa:..................................................

PHÒNG TT-PC

PHÒNG ĐÀO TẠO

KHOA

BỘ MÔN

GV DẠY THAY

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đúng lịch đã đổi!

Mọi ý kiến thắc mắc phản hồi của sinh viên chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm!

….……., ngày…. tháng… năm……

Đơn xin đổi giáo viên giảng dạy

Đơn xin đổi giáo viên

Đánh giá bài viết
2 6.827
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo