Mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm là mẫu đơn, giấy tờ cần thiết khi thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học theo quy định của Pháp luật, là Mẫu số 03 - ban hành kèm theo Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Mẫu số 03 - Về thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

..............., ngày ...... tháng ..... năm 20......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

Kính gửi: ....................................

1. Họ và tên:....................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................

3. Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................

4. Số CMND/Hộ chiếu: ..........................Ngày cấp...................., nơi cấp:.........................

5. Tình trạng hôn nhân và gia đình:..................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, tôi xin thực hiện theo đúng yêu cầu của bệnh viện nếu có xảy ra tai nạn rủi ro nghề nghiệp, tôi xin cam đoan sẽ không khiếu kiện./.

............, ngày ....... tháng...... năm..........

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đối với các cặp vợ chồng đề nghị được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải ghi rõ tên, tuổi của cả hai vợ chồng và phải cùng ký đơn đề nghị.

Đánh giá bài viết
1 376
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo