Mẫu cam kết về địa chỉ kinh doanh khi phát hành hóa đơn

Mẫu cam kết về quy định sử dụng hóa đơn

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu cam kết mới nhất về hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn. Mẫu cam kết được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in, tự in

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào - Mẫu số 01-2/GTGT

Mẫu số 01-1/GTGT - Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Mẫu cam kết về quy định sử dụng hóa đơnMẫu cam kết về quy định sử dụng hóa đơn

Nội dung chi tiết của Mẫu cam kết về quy định sử dụng hóa đơn như sau, mời các bạn tham khảo:

Mẫu số: CK01/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 39/2014/TT-BTC ngày
31/3/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CAM KẾT

Kính gửi: ......(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)...........................

Tên người nộp thuế: ............................................................................................................................

Mã số thuế: .........................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế): .........................................................................................

Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế): .............................................................................

Số điện thoại liên hệ: ...........................................................................................................................

+ Cố định: ..........................................................................................................................................

+ Di động: ..........................................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế): ..........................................................................

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ............................................................

Chúng tôi cam kết địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực tế phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Ngày .... tháng .... năm .......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Đánh giá bài viết
1 6.963
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo