Mẫu báo cáo sử dụng nguyên liệu làm thuốc trong sản xuất thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Mẫu báo cáo về việc sử dụng nguyên liệu làm thuốc trong sản xuất thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Mẫu báo cáo về việc sử dụng nguyên liệu làm thuốc trong sản xuất thuốc phải kiểm soát đặc biệt là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc sử dụng nguyên liệu làm thuốc trong sản xuất thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, nguyên liệu thuốc được sử dụng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc sử dụng nguyên liệu làm thuốc trong sản xuất thuốc phải kiểm soát đặc biệt như sau:

TÊN CƠ SỞ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………..……..

BÁO CÁO SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TRONG SẢN XUẤT THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Kính gửi: Bộ Y tế.

(Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày……..)

TT

Tên nguyên liệu

Đơn vị tính

Thông tin về thuốc xuất khẩu

Số nguyên liệu sử dụng sản xuất

Số nguyên liệu sử dụng cho kiểm nghiệm và hao hụt (nếu có)*

Tổng số nguyên liệu sử dụng

Số lượng tồn kho kỳ báo cáo trước tính đến:…. (ngày, tháng, năm)

Số lượng nhập khẩu/mua trong kỳ báo cáo ….. (ngày, tháng, năm)

Tồn kho cuối kỳ báo cáo tính đến …(ngày, tháng, năm)

Tên thuốc xuất khẩu

Nồng độ, hàm lượng nguyên liệu phải KSĐB

Số giấy đăng ký lưu hành

Số lượng thuốc sản xuất, đơn vị tính nhỏ nhất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) = (8) + (9)

(11)

(12)

(13) = (11) + (12) -(10)

1.

(Tên nguyên liệu 1)

(Tên thuốc 1)

(Tên thuốc 2)

2.

(Tên nguyên liệu 2)

Nếu có, phải báo cáo chi tiết

.............., ngày...tháng...năm...

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Lưu tại cơ sở

Người đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo về việc sử dụng nguyên liệu làm thuốc trong sản xuất thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Mẫu báo cáo về việc sử dụng nguyên liệu làm thuốc trong sản xuất thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Đánh giá bài viết
1 125
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo