Mẫu văn bản cam kết về tài sản

Mẫu văn bản cam kết về tài sản

Mẫu văn bản cam kết về tài sản là mẫu văn bản do cá nhân lập ra để cam kết về số tài sản là chính chủ của cá nhân đó, không có sự đóng góp hay đồng sở hữu với bất cứ cá nhân, đơn vị nào, họ có toàn quyền sở hữu đối với tài sản của họ. Mẫu văn bản cam kết về tài sản nêu rõ thông tin cá nhân của người lập bản cam kết, có sự công chứng, chứng kiến của công chứng viên tại phòng công chứng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu văn bản cam kết về tài sản tại đây.

Mẫu bản cam kết dự thi thăng hạng viên chức

Đơn xin cam kết tài sản riêng

Mẫu bản cam kết nghỉ việc

Mẫu văn bản cam kết về tài sản

Mẫu văn bản cam kết về tài sản

Nội dung cơ bản của mẫu văn bản cam kết về tài sản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

VĂN BẢN CAM KẾT VỀ TÀI SẢN

Tại Phòng Công chứng số ........ thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), tôi là:

Ông (Bà):....................................................................................................................

Sinh ngày:..................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày ...................... tại.............................

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)...........

Cùng với chồng là:......................................................................................................

Sinh ngày:..................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày ...................... tại.............................

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số ............ ngày ............... do Uỷ ban nhân dân ............... cấp.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung cam kết sau đây:

1. Tài sản: (liệt kê cụ thể tài sản và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

do vợ (chồng) tôi là bà (ông) ......................................... mua hoàn toàn bằng tiền riêng (hoặc được cho tặng riêng ...)

Tôi không có bất cứ sự đóng góp đối với việc mua tài sản nên trên;

2. Ông (bà) ................................... là chủ sở hữu tài sản ..........................................

Và được toàn quyền thực hiện các quyền của chủ sở hữu đối với tài sản theo quy định của pháp luật, tôi cam kết không có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào;

3. Việc cam kết nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Cam kết này sẽ bị vô hiệu nếu có sở sở xác định việc lập cam kết nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

4. Những thông tin về nhân thân trong cam kết này là đúng sự thật;

5. Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;

6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung cam kết nêu trên;

7. Các cam kết khác ...

Tôi đã đọc văn bản cam kết về tài sản, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

Tôi đã đọc văn bản cam kết về tài sản, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi đã đọc văn bản cam kết về tài sản, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi đã đọc văn bản cam kết về tài sản, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi đã nghe công chứng viên đọc văn bản cam kết về tài sản, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự cómặt của công chứng viên.

Tôi đã nghe công chứng viên đọc văn bản cam kết về tài sản, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên

Tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Người lập văn bản cam kết về tài sản
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ..... tháng ..... năm ......(bằng chữ ............................................)

(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

Tại Phòng Công chứng số ................ thành phố ........................

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

Tôi ..............................., Công chứng viên Phòng Công chứng số.........thành phố ......................

Chứng nhận:

- Văn bản cam keát này được ông (bà) ...................................... tự nguyện laäp, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết;

- Tại thời điểm công chứng, ông (bà) ................................ có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung Văn bản cam kết phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

- Ông (bà)............................... đã đọc lại Văn bản cam keát này, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

- Ông (bà) .................................. đã đọc lại Văn bản cam kết này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;

- Ông (bà) .................................... đã đọc lại Văn bản cam kết này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;

- Ông (bà) ................................... đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản cam kết, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;

- Ông (bà) ................................... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản đã ký và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

+ Văn bản cam kết này được lập thành ............. bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ......trang), cấp cho:

+ ............................................................ bản chính

+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng .............................., quyển số ..................TP/CC- ..............

Công chứng viên
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 19.782
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo