Tóm tắt Công thức Toán Tiểu học dễ nhớ (Từ lớp 1 đến lớp 5)

Tóm tắt Công thức Toán Tiểu học dễ nhớ (Từ lớp 1 đến lớp 5) mà Hoatieu.vn giới thiệu ngay sau đây sẽ giúp các em học sinh nắm được bảng kiến thức nhanh, dễ dàng áp dụng vào các dạng bài tập. Sau đây là nội dung chi tiết.

Công thức Toán Tiểu học

BIỂU THỨC CHỨA CHỮ

 • a + b + c là biểu thức có chữa ba chữ,
 • Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b+ c

BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

PHÉP CỘNG

PHÉP TRỪ

PHÉP NHÂN

PHÉP CHIA

a + b = c

a, b là số hạng

c là tổng

a – b = c

a là số bị trừ

b là số trừ

c là hiệu

a x b = c

a, b là thừa số

c là tích

a : b = c

a là số bị chia

b là số chia

c là thương

TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN

PHÉP TÍNH

TÍNH CHẤT

CỘNG

NHÂN

GIAO HOÁN

a + b = b + a

a x b = b x a

KẾT HỢP

(a + b) + c = a + (b + c)

(a x b) x c = a x (b x c)

 • Nhân một số với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c
 • Nhân một số với một hiệu: a x (b – c ) = a x b – a x c
 • Chia một số cho một tích: a : (b x c) = (a : b) : c
 • Chia một tích cho một số: (a x b) : c = (a : c) x b

DẤU HIỆU CHIA HẾT

DẤU HIỆU

CHIA HẾT CHO

2

Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8

5

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5

9

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9

3

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3

TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC SỐ

 1. Nếu trong biểu thức không có dấu ngoặc đơn, mà chỉ có phép cộng, phép trừ hoặc phép nhân, phép chia thì ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
 2. Nếu trong biểu thức không có dấu ngoặc đơn, mà có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi cộng, trừ sau.
 3. Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc đơn thì ta thực hiện các phép tính có trong dấu ngoặc đơn trước (theo thứ tự như quy tắc 1, 2).

TÌM SỐ CHƯA BIẾT (tìm x)

Tìm số hạng của tổng: x +a = b hoặc a + x = b

x = b - a

Tìm thừa số của tích: xx a = b hoặc a x x = b

x = b : a

Tìm số bị trừ: x – a = b

x = b +a

Tìm số bị chia: x : a = b

x = b x a

Tìm số trừ: a – x = b

x = a - b

Tìm số chia: a : x = b

x = a : b

CÔNG THỨC HÌNH HỌC

CÔNG THỨC TOÁN CHUYỂN ĐỘNG DỄ HỌC THUỘC, DỄ GHI NHỚ NHẤT

Chu vi: P = a x 4 P : chu vi

Cạnh: a = P : 4 a : cạnh

Diện tích: S = a x a S : Diện tích

2/HÌNH CHỮ NHẬT

Chu vi: P= (a + b) x 2 P : Chu vi

Chiều dài: a = 1/2 x P – b a : Chiều dài

Chiều rộng: b =1/2 x P – a b : Chiều rộng

Diện tích: S = a x b S : Diện tích

Chiều dài: a = S : b

Chiều rộng b = S: a

3/HÌNH BÌNH HÀNH

Chu vi: P = (a + b) x 2 a : Độ dài đáy

Diện tích: S = a x h h : Chiều cao

Độ dài đáy: a = S : h b : Cạnh bên

Chiều cao: h = S : a

4/HÌNH THOI

Diện tích: S = (m x n) : 2 m : Đường chéo thứ nhất

Tích hai đường chéo: (m x n) = S x 2 n: Đường chéo thứ hai

5/HÌNH TAM GIÁC

Chu vi: P = a + b + c a: Cạnh thứ nhất

Diện tích: S = (a x h) : 2 a: Cạnh đáy

Chiều cao: h = (S x 2) : a h: Chiều cao

Cạnh đáy: a = (S x 2) : h b: Cạnh thứ hai c: Cạnh thứ ba

6/ HÌNH TAM GIÁC VUÔNG

Diện tích: S = (b x a) : 2 a&b là 2 cạnh góc vuông

7/HÌNH THANG

Diện tích: S = (a +b) x h : 2 a&b là 2 cạnh đáy

Chiều cao: h = (S x 2) : (a + b) h: Chiều cao

8/HÌNH THANG VUÔNG

Có một cạnh bên vuông góc với hai cạnh đáy, cạnh bên đó chính là chiều cao của hình thang vuông. Khi tính diện tích hình thang vuông ta tính như tính diện tích hình thang (Theo công thức)

9/HÌNH TRÒN

Bán kính hình tròn: r = d : 2 hoặc r = C : 3,14 : 2

Đường kính hình tròn d = r x 2 hoặc d = C : 3,14

Diện tích hình tròn: S = r x r x 3,14

Chu vi hình tròn: C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14

Tìm diện tích thành giếng:

 • Tìm diện tích hình tròn nhỏ (miệng giếng): S = r x r x 3,14
 • Bán kính hình tròn lớn = Bán kính hình tròn nhỏ + Chiều rộng thành giếng
 • Diện tích hình tròn lớn: S = r x r x 3,14
 • Tìm diện tích thành giếng = Diện tích hình tròn lớn – Diện tích hình tròn nhỏ

10/HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

 • Diện tích xung quanh: Sxq= Pđáy x h

Chu vi đáy: Pđáy = Sxq : h

Chiều cao: h = Sxq : Pđáy

Nếu đáy của hình hộp chữ nhất là hình chữ nhật thì:

Pđáy = (a + b) x 2

Nếu đáy của hình hộp chữ nhất là hình vuông thì:

Pđáy = a x 4

 • Diện tích toàn phần: Stp= Sxq + S2 đáy

Sđáy = a x b

 • Thể tích: V = a x b x c

- Muốn tìm chiều cao cả hồ nước (Bể nước)

hhồ = Vhồ : Sđáy

- Muốn tìm diện tích đáy của hồ nước (Bể nước)

Sđáy= Vhồ : hhồ

- Muốn tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ ta lấy thể tích nước đang có trong hồ (m3) chia cho diện tích đáy hồ (m2)

hnước = Vnước : Sđáyhồ

- Muốn tìm chiều cao mặt nước cách miệng hồ (Hay còn gọi là chiều cao phần hồ trống)

+ Bước 1: ta tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ

+Bước 2: Lấy chiều cao cả hồ trừ đi chiều cao mặt nước đang có trong hồ ( hhồ trống = hhồ - hnước)

 • Diện tích quét vôi:

- Bước 1: Diện tích bốn bức tường ( Sxq)

- Bước 2: Diện tích trần nhà ( S = a x b)

- Bước 3: Diện tích bốn bức tường và trần nhà

- Bước 4: Diện tích cửa đi (nếu có)

- Bước 5: Diện tích quét vôi = Diện tích bốn bức tường và trần – diện tích các cửa

11/HÌNH LẬP PHƯƠNG

 • Diện tích xung quanh: Sxq= (a x a) x 4
 • Cạnh: (a x a) = Sxq: 4 = Stp : 6
 • Diện tích toàn phần: Stp= (a x a) x 6
 • Thể tích; V = a x a x a

II/ CÔNG THỨC TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

1/TÍNH VẬN TỐC (km/giờ) : V = S : t

2/TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG (km): S = V x t

3/TÍNH THỜI GIAN (giờ): t = S : V

a) Tính thời gian đi

TG đi = TG đến – TG khởi hành – TG nghỉ (nếu có)

b) Tính thời gian khởi hành: TG khởi hành = TG đến – TG đi

c) Tính thời gian đến: TG đến = TG khởi hành + TG đi

A - Cùng chiều - Đi cùng lúc – Đuổi kịp nhau

- Tìm hiệu vận tốc: V = V1 – V2

- Tìm thời gian đuổi kịp nhau:

TG đuổi kịp nhau = Khoảng cách hai xe : Hiệu vận tốc

- Chỗ đuổi kịp nhau cách điểm khởi hành = Vận tốc x Thời gian đuổi kịp nhau

B - Cùng chiều - Đi không cùng lúc – Đuổi kịp nhau

- Tìm TG xe (người) đi trước (nếu có)

- Tìm quãng đường xe đi trước: S = V x t

- Tìm thời gian đuổi kịp nhau = quãng đường xe (người) đi trước : hiệu vận tốc

- Ô tô đuổi kịp xe máy lúc = Thời điểm khởi hành của ô tô + TG đi đuổi kịp nhau

* Lưu ý: TG xe đi trước = TG xe ô tô khởi hành – TG xe máy khởi hành

C- Ngược chiều - Đi cùng lúc – Đuổi kịp nhau

- Tìm tổng vận tốc: V = V1+ V2

- Tìm thời gian đuổi kịp nhau:

TG đuổi kịp nhau = Khoảng cách hai xe :Tổng vận tốc

- Ô tô gặp xe máy lúc: Thời điểm khởi hành của ô tô (xe máy) + TG đi gặp nhau

- Chỗ đuổi kịp nhau cách điểm khởi hành = Vận tốc x Thời gian đuổi kịp nhau

* Lưu ý: TG xe đi trước = TG xe ô tô khởi hành – TG xe máy khởi hành

D–Ngược chiều - Đi trước – Đuổi kịp nhau

- Tìm TG xe (người) đi trước (nếu có)

- Tìm quãng đường xe đi trước: S = V x t

- Tìm quãng đường còn lại = quãng đường đã cho (khoảng cách 2 xe) – quãng đường xe đi trước

- Tìm tổng vận tốc: V = V1 + V2

- Tìm TG đi để gặp nhau = Quãng đường còn lại : Tổng vận tốc

PHẦN NÂNG CAO

* ( V1+ V2) = S : tđi gặp nhau

* S = ( V1 + V2) x tđi gặp nhau

* ( V1- V2) = S : tđi đuổi kịp nhau

* Thời gia đi gặp nhau = thời điểm gặp nhau lúc 2 xe – Thời điểm khởi hành 2 xe

* Tính vận tốc xuôi dòng:

Vxuôi dòng = Vthuyền khi nước lặng + Vdòng nước

* Tính vận tốc ngược dòng

Vngượcdòng = Vthuyền khi nước lặng - Vdòng nước

* Tính vận tốc dòng nước

Vdòng nước = (Vxuôi dòng – Vngược dòng) : 2

* Tính vận tốc khi nước lặng

Vthuyền khi nước lặng = Vxuôi dòng - Vdòng nước

* Tính vận tốc tàu (thuyền ) khi nước lặng:

Vthuyền khi nước lặng = Vngược dòng + Vdòng nước

TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM

* Dạng 1: Tìm tỉ số phần tram của a và b (hay a chiếm bao nhiêu phần tram của b): Ta lấy a : b rồi lấy kết quả nhân 100 và viết thêm kí hiệu phần tram (%) bên phải.

* Dạng 2: Tìm a % của b: Ta lấy b x a : 100 (hoặc b : 100 x a)

* Dạng 3: Tìm một số biết a% của nó là b: Ta lấy b x 100 : a (hoặc b : a x 100)

Toán trung bình cộng: Muốn tìm trung bình cộng của 2 hay nhiều số ta lấy tổng các số đó chia cho số số hạng

Toán tổng – hiệu: Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2

Toán Tổng – Tỉ (Hiệu – Tỉ)

- Vẽ sơ đồ đoạn thẳng

- Tính tổng (hiệu) số phần bằng nhau

- Tìm số bé: Lấy tổng hai số : tổng số phần x Số phần số bé

(Lấy hiệu hai số: hiệu số phần x Số phần số bé)

- Tìm số lớn: Lấy tổng hai số : tổng số phần x Số phần số lớn

(Lấy hiệu hai số : hiệu số phần x Số phần số lớn)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập thuộc mục Tài liệu.

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
TÓM TẮT CÔNG THỨC TOÁN TIỂU HỌC
BIỂU THỨC CHỨA CHỮ
a + b + c biểu thức chữa ba chữ,
Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b+ c
BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN
PHÉP CỘNG
PHÉP TRỪ
PHÉP NHÂN
PHÉP CHIA
a + b = c
a, b số hạng
c tổng
a b = c
a số bị trừ
b số trừ
c hiệu
a x b = c
a, b thừa số
c tích
a : b = c
a số bị chia
b số chia
c thương
TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG PHÉP NHÂN
PHÉP TÍNH
TÍNH CHẤT
CỘNG
GIAO HOÁN
a + b = b + a
KẾT HỢP
(a + b) + c = a + (b + c)
Nhân một số với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c
Nhân một số với một hiệu: a x (b c ) = a x b a x c
Chia một số cho một tích: a : (b x c) = (a : b) : c
Chia một tích cho một số: (a x b) : c = (a : c) x b
DẤU HIỆU CHIA HẾT
DẤU HIỆU
CHIA HẾT CHO
2
Các số chữ số tận cùng 0; 2; 4; 6; 8
5
Các số chữ số tận cùng 0 hoặc 5
9
Các số tổng các chữ số chia hết cho 9
3
Các số tổng các chữ số chia hết cho 3
TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC SỐ
1. Nếu trong biểu thức không dấu ngoặc đơn, chỉ phép cộng, phép trừ hoặc phép nhân,
phép chia thì ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
2. Nếu trong biểu thức không dấu ngoặc đơn, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta
thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi cộng, trừ sau.
3. Nếu trong biểu thức dấu ngoặc đơn t ta thực hiện c phép tính trong dấu ngoặc đơn
trước (theo thứ tự như quy tắc 1, 2).
TÌM SỐ CHƯA BIẾT (tìm x)
Tìm số hạng của tổng: x +a = b hoặc a + x = b
x = b - a
Tìm tha s ca tích: x
x
a = b hoc a
x
x = b
x = b : a
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
Tìm số bị trừ: x a = b
x = b +a
Tìm số bị chia: x : a = b
x = b
x
a
Tìm số trừ: a x = b
x = a - b
Tìm số chia: a : x = b
x = a : b
BẢNG ĐƠN VỊ ĐO
km
hm
dam
m
dm
cm
mm
ĐỘ DÀI
1 km
= 10 hm
1 hm
= 10 dam
= km
1 dam
= 10 m
= hm
1 m
= 10 dm
= dam
1 dm
= 10 cm
= m
1 cm
= 10 mm
= dm
1 mm
= cm
Tấn
Tạ
Yến
kg
hg
dag
g
KHỐI
LƯỢNG
1 tấn
= 10 tạ
1 tạ
= 10 yến
= tấn
1 yến
= 10 kg
= tạ
1 kg
= 10 hg
= yến
1 hg
= 10 dag
= kg
1 dag
= 10 g
= hg
1 g
= dag
Hai đơn vị đo độ dài (hoặc khối lượng) liền nhau:
- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé. - Đơn vị bằng đơn vị lớn.
km
2
hm
2
= ha
dam
2
m
2
dm
2
cm
2
mm
2
DIỆN
TÍCH
1 km
2
=100 hm
2
1 hm
2
=100dam
2
= km
2
1 dam
2
=100 m
2
= hm
2
1 m
2
=100 dm
2
= dam
2
1 dm
2
=100 cm
2
= m
2
1 cm
2
=100mm
2
= dm
2
1 mm
2
= cm
2
Hai đơn vị đo diện tích liền nhau:
- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé. - Đơn vị bằng đơn vị lớn.
m
3
dm
3
cm
3
THỂ TÍCH
1 m
3
= 1000 dm
3
= 1000000 cm
3
1 dm
3
= 1000 cm
3
= m
3
1 cm
3
= dm
3
Hai đơn vị đo thể tích liền nhau: * 1 dm
3
= 1l
- Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé. - Đơn vị bằng đơn vị lớn.
ỜI
GI
TH
NĂM
THÁNG
Tuầ
n
Ngà
y
Giờ
Phú
t
Giâ
y
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
KỶ
Thườn
g
Nhuậ
n
2
1;3;5;7
;
8;10;1
2
4;6;
9;11
12 tháng
Thườn
g
Nhuậ
n
100
năm
365
ngày
366
ngày
28
ngày
29
ngày
31
ngày
30
ngà
y
7
ngày
24
giờ
60
phú
t
60
giây
CÔNG THỨC HÌNH HỌC
Hình vẽ - hiệu
Chu vi
Diện tích
HÌNH
CHỮ
NHẬT
P = (a +b) x 2
Chu vi bằng chiều dài cộng
chiều rộng nhân với 2
(cùng một đơn vị đo)
S = a x b
Diện tích bằng chiều dài
nhân chiều rộng (cùng một
đơn vị đo)
HÌNH
VUÔN
G
P = a x 4
Chu vi bằng độ dài một
cạnh nhân với 4
S = a x a
Diện tích bằng độ dài một
cạnh nhân với chính
HÌNH
BÌNH
HÀNH
P = (a + b) x 2
Chu vi bằng tổng hai cạnh
kề nhân với 2(cùng một
đơn vị đo)
S = a x h
Diện tích bằng độ dài cạnh
đáy nhân với chiều cao
(cùng một đơn vị đo)
HÌNH
THOI
P = a x 4
Chu vi bằng độ dài một
cạnh nhân với 4
S =
Diện tích bằng tích của độ
dài hai đường chéo chia 2
(cùng một đơn vị đo)
HÌNH
TAM
GIÁC
Chu vi bằng tổng độ dài các
cạnh (cùng một đơn vị đo)
S =
Diện tích bằng độ dài đáy
nhân chiều cao chia 2
(cùng một đơn vị đo)
HÌNH
THANG
Chu vi bằng tổng độ dài các
cạnh (cùng một đơn vị đo)
S =
Diện tích bằng tổng độ dài
hai đáy nhân chiều cao rồi
chia cho 2 (cùng một đơn
vị đo)
b
a
a
b
a
h
a
m
n
h
a
b
a
h
Đánh giá bài viết
1 1.532
Bài liên quan