Mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh là mẫu tờ khai được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để khai về việc đăng ký lại khai sinh. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin cá nhân của người khai, quan hệ với người được khai sinh lại, người được khai sinh lại, thông tin về cha, mẹ của người khai sinh lại... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh tại đây.

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Tờ khai đăng ký khai sinh

Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH

Kính gửi: ...........................................................

Họ và tên người khai: ..................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:.............................................................................................

Quan hệ với người được đăng ký lại khai sinh:..............................................................

Đề nghị đăng ký lại việc sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: .........................................................................Giới tính:...........................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................

Nơi sinh:.....................................................................................................................

Dân tộc:..........................................Quốc tịch:.............................................................

Quê quán (1):...............................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................

Họ và tên cha:..............................................................................................................

Dân tộc:......................................................Quốc tịch:..................................................

Họ và tên mẹ:...............................................................................................................

Dân tộc:.......................................................Quốc tịch:.................................................

Đã đăng ký khai sinh tại:...........................ngày...........tháng...........năm...........

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị............................................. đăng ký.

............., ngày....tháng....năm....

Xác nhận của UBND cấp xã nơi đã
đăng ký khai sinh trước đây(2)

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Ngày...........tháng...........năm...........

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

.........................................

Người khai

Chú thích:

(1) Ghi theo quê quán của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì ghi theo quê quán của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì để trống;

(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc sinh khác với nơi đăng ký khai sinh trước đây.

Đánh giá bài viết
1 3.829
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo