Đáp án module 4 môn Kinh tế pháp luật THPT (30 câu)

Đáp án module 4 môn Kinh tế pháp luật THPT (30 câu) gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 4 Kinh tế pháp luật trung học phổ thông về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 4.

Đáp án trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 môn Kinh tế pháp luật THPT

1. Chọn đáp án đúng nhất

Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Kế hoạch giáo dục của nhà trường

2. Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.

3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Câu trả lời

Bước 1: Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học

Bước 2: Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình

Bước 3: Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

4. Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (….) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học. Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

6. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Kế hoạch dạy học

7. Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

8. Chọn các đáp án đúng

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường

9. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Câu trả lời

A. Đảm bảo tính pháp lý: Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

B. Đảm bảo tính logic: Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

C. Đảm bảo tính linh hoạt: Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn

D. Đảm bảo tính khả thi: Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

10. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

Sai

11. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên bộ môn không phải là tổ trưởng chuyên môn KHÔNG CÓ nhiệm vụ nào dưới đây trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

12. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Kiểm tra, đánh giá định kì

Phân phối chương trình

13. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các nội dung ở cột bên phải phù hợp với các giai đoạn ở cột bên trái để có quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục môn học phù hợp:

Câu trả lời

Bước 1: Phân tích đặc điểm tình hình

Bước 2: Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Bước 3: Hoàn thiện kế hoạch

Bước 4: Phê duyệt và thực hiện kế hoạch

14. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Câu trả lời

Phân tích đặc điểm tình hình: Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục

Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn: Phân tích chương trình để xác định các mạch nội dung theo khối lớp trong chương trình và thời lượng của từng mạch nội dung/ tổng số tiết của chương trình để xác định số tiết cho từng mạnh nội dung; Phân tích các mạch nội dung để xác định chủ đề, yêu cầu cần đạt của từng chủ đề và phân chia thời lượng cho từng chủ đề; Xác định thiết bị dạy học; Xác định nội dung kiểm tra, đánh giá định kì; Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục; Xây dựng kế hoạch cho các nội dung khác (nếu có)

Rà soát hoàn thiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn: Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện

Phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn: Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện

15. Chọn các đáp án đúng

Giáo viên thể hiện vai trò nào dưới đây trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Tham gia trực tiếp xây dựng, đóng góp ý kiến hoàn thiện kế hoạch.

Góp phần xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Cụ thể hóa kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn thành kế hoạch cá nhân chi tiết để thực hiện hiệu quả.

16. Chọn đáp án đúng nhất

Việc phân chia số tiết cho các chủ đề dựa trên nhiều cơ sở khác nhau, nhưng quan trọng nhất là cơ sở nào dưới đây?

Số lượng yêu cầu cần đạt và mức độ cần đạt trong mỗi yêu cầu

17. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò

là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.

phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lí nhà trường

giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục

18. Chọn đáp án đúng nhất

Trình tự các đề mục trong cấu trúc của kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây

(1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khác

19. Chọn đáp án đúng nhất

Cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm những nội dung nào dưới đây?

Đáp án: 2, 1, 4, 3

20. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG phải là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch bài dạy môn Mĩ thuật theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

Mỗi hoạt động dạy học cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung, hình thức, địa điểm dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

21. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt nhất về mục tiêu của kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch bài dạy hiện hành là:

xác định được mục tiêu về phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh

22. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là: (1) Xác định chuỗi hoạt động học của KHBD và mục tiêu của hoạt động (2) Xác định mục tiêu của kế hoạch bài dạy (3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể (4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy (5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu đánh giá (6) Rà soát; chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

(2) -> (1) -> (3) -> (4)

23. Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu dạy học của chủ đề khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học

Yêu cầu cần đạt của chủ đề

Đặc điểm, trình độ của học sinh.

24. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

25. Chọn các đáp án đúng

Biểu hiện của năng lực thành tố “Tìm hiểu các hoạt động kinh tế – xã hội” là:

Hiểu được trách nhiệm của thanh niên với tư cách công dân

Hiểu được các kiến thức khoa học và một số vấn đề cơ bản về đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Giải thích được một cách đơn giản môt số hiện tượng, vấn đề kinh tế, pháp luật và đạo đức đang diễn ra ở Việt Nam và thế giới

Hiểu được quyền và nghĩa vụ công dân

26. Chọn đáp án đúng nhất

Với yêu cầu cần đạt sau: “Phê phán những biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh”, giáo viên có thể xác định được mục tiêu hình thành và phát triển phẩm chất nào dưới đây?

Trách nhiệm

27. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu cần đạt “Nêu được khái niệm cung và các nhân tố ảnh hưởng đến cung; Nêu được khái niệm cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu; Phân tích được mối quan hệ cung – cầu và vai trò của quan hệ cung cầu trong nền kinh tế và trong hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể.” là biểu hiện của năng lực thành tố nào thuộc Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế – xã hội?

Tìm hiểu các hoạt động kinh tế – xã hội

29. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về khái niệm “kế hoạch bài dạy”?

KHBD là kịch bản lên lớp của GV với đối tượng HS và nội dung cụ thể trong một không gian và thời gian nhất định; là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, thiết bị và học liệu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học của một bài học nhằm giúp người học đáp ứng YCCĐ về năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình môn học..

30. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu; ình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1; luyện tập; vận dụng

31. Phần “Nội dung” trong các hoạt động dạy học của cấu trúc kế hoạch bài dạy (Phụ lục 4) theo công văn 5512 ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020 là

nội dung của nhiệm vụ mà giáo viên giao cho HS trong bước “Chuyển giao nhiệm vụ” hay nội dung hoạt động học của HS.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 2.685
0 Bình luận
Sắp xếp theo