Đáp án module 4 môn Toán THPT

Đáp án module 4 môn Toán THPT (33 câu) gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 4 Toán cấp trung học phổ thông về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 4.

Đáp án trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 môn Toán THPT

1. Chọn đáp án đúng nhất

Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

nội dung giáo dục địa phương.

chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia.

kế hoạch giáo dục của nhà trường

phát triển chương trình giáo dục phổ thông.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.

thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường, phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là trường.

thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

thực hiện sự thống nhất về một kiến thức gia các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tống thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở chột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Nối như sau:

Bước 1:

Bước 2: Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.

Bước 3: Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (...) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tăng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cán (1) …….., phân tích (2) ... để thực hiện chương trình, xác định (3)... , từ đó xây dựng (4) ...

Đáp án đúng: (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học.

Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục.

Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường

6. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn

Kế hoạch bài dạy của tổ chuyên môn

7. Kế hoạch thực hiện các chương trình môn học

Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương

Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG?

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn học cần căn cứ vào khối lượng nội dung dạy học và thời lượng dạy học để phân chia các nội dung dạy học sao cho đảm bảo tính khả thi và vừa sức đối với trình độ học sinh.

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần đảm bảo tính logic của mạch kiến thức và tính thống nhất trong và giữa các môn học, hoạt động giáo dục.

Mỗi giáo viên – dựa trên kiến thức, kinh nghiệm cá nhân có được trong quá trình giảng dạy – đều phải góp phần vào xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn là bản kế hoạch triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, giáo viên không được phép điều chỉnh.

9. Chọn các đáp án đúng

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác.

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn.

Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh.

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường.

10. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Đảm bảo tính pháp lý: Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn.

Đảm bảo tính logic: Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

Đảm bảo tính linh hoạt: Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn.

Đảm bảo tính khả thi: Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác.

11. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

Sai

Đúng

12. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về vai trò của giáo viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Tích cực đóng góp ý kiến để hoàn thiện kế hoạch

Tham gia xây dựng kế hoạch theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn

Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

13. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Chuyên đề lựa chọn

Phân phối chương trình

Kiếm tra đánh giá định kì

Các hoạt động giáo dục

14. Chọn các đáp án đúng

Trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, phần đặc điểm tình hình cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Tình hình tài chính trong năm học

Đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viên

Thiết bị dạy học

Phòng học bộ môn

15. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối bước ở cốt trái tương ứng với các nội dung ở cột phải theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Bước 1: Phân tích đặc điểm tình hình

Bước 2: Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên.

Bước 3: Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch giáo dục môn học

Bước 4: Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

16. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các bước và nội dung phù hợp với các bước đó trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Đáp án nối:

Phân tích đặc điểm tình hình: Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục.

Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục: Xây dựng phân phối chương trình, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác

Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên môn: Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện.

Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn: Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện.

17. Chọn các đáp án đúngg

Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học có vai trò

Làm giảm được sự chồng chéo và giảm thiểu những hoạt động làm lãng phí nguồn lực của cá nhân GV và của nhà trường

Là công cụ phối hợp nỗ lực của GV với cán bộ quản lý nhà trường.

Là văn bản giúp Ban Giám hiệu giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường.

Làm giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

18. Chọn các đáp án đúng

Việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học cần đảm bảo những yêu cầu nào dưới đây?

Đảm bảo tính thẩm mĩ

Đảm bảo tính thực tiễn.

Đảm bảo tính đồng bộ và lịch sử cụ thể.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính vừa sức.

Đảm bảo tính pháp lý.

19. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

  • Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên
  • Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc
  • Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch
  • Tổ chức thực hiện

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên được sắp xếp theo thứ tự nào dưới đây?

(3), (2), (4), (1)

(1), (2), (3), (4)

(2), (3), (1), (4)

(2), (1), (4), (3)

20. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

Chuổi hoạt động học cần đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Đảm bảo các yêu cầu mà chương trình giáo dục môn học đã ban hành.

Mỗi hoạt động học tập cụ thể cần đảm bảo giáo viên là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ học tập.

Đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập: Khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng – tìm tòi mở rộng.

21. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt nhất của kế hoạch bài dạy chủ đề/bài học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch dạy học theo hướng tiếp cận nội dung là:

Xác định hoạt động cụ thể của giáo viên và của học sinh.

Xác định được năng lực cần hình thành, phát triển của học sinh và soạn được bộ công cụ đánh giá các năng lực đó.

Tăng cường các câu hỏi đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.

Xác định được mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ cần hình thành của học sinh.

22. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

  • Xác định chuỗi hoạt động của bài dạy và mục tiêu của hoạt động
  • Xác định mục tiêu của bài dạy
  • Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể
  • Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

(2) (1) (3) (4).

(1) (2) (3) (4).

(3) (2) (1) (4).

(4) (1) (3) (2).

23. Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu của chủ đề/bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học

Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học

Kinh nghiệm của giáo viên

Phẩm chất và năng lực hiện tại của học sinh lớp dạy.

24. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Mức 1

Mức 2

Mức 3

- Mục tiêu của mỗi hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

- Nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của học sinh/nhóm học sinh nhằm hoàn thành sản phẩm học tập đó

- Mục tiêu và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh được trình bày rõ ràng, cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.

- Mục tiêu, phương thức hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng học sinh.

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

25. Chọn các đáp án đúng

Những biểu hiện nào dưới đây thuộc thành phần năng lực mô hình hóa Toán học?

Thực hiện được các thao tác tư duy như so sánh, phân tích, tổng hợp,..

Xác định được mô hình toán học (gồm công thức, phương trình, đồ thị,…) cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn.

Chỉ ra được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi kết luận.

Thể hiện và đánh giá được lời giải trong ngữ cảnh thực tế và cải tiến được mô hình nếu cách giải quyết không phù hợp.

Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập.

26. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào SAI?

Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, các yêu cầu cần đạt của chủ để trong Chương trình giáo dục phố thông 2018 môn Toán chính là mục tiêu tối thiểu của chủ đề đó.

Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hương phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cần xác định mục tiêu theo phẩm chất, năng lực.

Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học là sản phẩm cá nhân, không nên yêu cầu có một kế hoạch mẫu, chung cho tất cả mọi giáo viên mà chỉ cần thống nhất một số yêu cầu cốt lõi cần có

Mục tiêu của một kế hoạch bài dạy không phụ thuộc vào đối tượng học sinh mà giáo viên sẽ giảng dạy chủ đề đó.

27. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Điền từ thích hợp vào ô trống trong đoạn văn với những từ được cho như sau:

Đế xây dựng khung kế hoạch giáo dục cho chủ đề Số tự nhiên trong môn Toán lớp 6, trước hết giáo viên cần xác định nội dung dạy học từ yêu cầu cần đạt. Về cách thức thực hiện, lưu ý rằng mỗi yêu cầu cần đạt được cấu trúc gồm 2 phần: phán thứ nhất là động từ mô tả yêu cầu của hoạt động, phần thứ hai là nội dung cần dạy của hoạt động đó: từ mỗi yêu cầu cần đạt, giáo viên bỏ đi phần thứ nhất là xác định được nội dung cần dạy. Chẳng hạn, từ yêu cầu cần đạt "Biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phân” ta rút ra được nội dung cần dạy là “Số tự nhiên trong hệ thập phân”. Tuy nhiên, có những phát biểu về yêu cầu cần đạt tương đối dài, chẳng hạn "Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính toán”, khi đó nội dung cần dạy được xác định là “Các tính chất trong tập hợp số tự nhiên”.

28. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, các hoạt động học cụ thể thường được tổ chức gồm các bước sau:

Chuyển giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện nhiệm vụ học tập; Báo cáo kết quả và thảo luận; Kết luận, nhận định (GV “chốt” kiến thức).

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Thực hiện nhiệm vụ học tập: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, Tổng kết nhiệm vụ học tập

Chuyển giao nhiệm vụ học tập Thực hiện nhiệm vụ học tập. Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức; Tổng kết kiến thức

Trình bày nội dung kiến thức: Kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức: Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức; Tổng kết kiến thức

29. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

Khởi động/xác định vấn đề học tập; hình thành kiến thức mới; luyện tập: giao bài tập về nhà.

Xác định vấn đề nhiệm vụ học tập/mở đầu; hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề thực thi nhiệm vụ đặt ra; luyện tập; vận dụng

Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu; hình thành kiến thức mới; luyện tập - củng cố, đánh giá kết quả.

Kiểm tra bài cũ; hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra; luyện tập; vận dụng.

30. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Ghép mỗi hoạt động trong cột bên trái đúng với mô tả ở cột bên phải khi nói về nội dung của các hoạt động học tập trong một bài dạy

Xác định vấn đề: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực hiện để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ.

Hình thành kiến thức mới: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm việc với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (đọc/xem/nghe/nói/làm) để chiếm lĩnh/vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề/nhiệm vụ học tập đã đặt ra.

Luyện tập: Nêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm giao cho học sinh thực hiện.

Vận dụng: Mô tả rõ yêu cầu học sinh sinh phát triển/đề xuất các vấn đề/tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
11 16.927
0 Bình luận
Sắp xếp theo