Sơ yếu lý lịch viên chức 2021

Mẫu sơ yếu lý lịch viên chứcbiểu mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho cán bộ viên chức khi muốn kê khai sơ yếu lý lịch của mình khi tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hoặc bất kỳ trường hợp nào khi cần đến sơ yếu lý lịch. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 06 năm 2019 của Bộ Nội vụ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

1. Sơ yếu lý lịch viên chức là gì

Sơ yếu lý lịch là tài liệu quan trọng phản ánh tóm tắt thông tin về bản thân, mối quan hệ gia đình và xã hội của viên chức. Sơ yếu lý lịch do viên chức tự kê khai hoặc do người có trách nhiệm ghi từ quyển "Lý lịch viên chức”. Sơ yếu lý lịch viên chức được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận;

2. Lý lịch viên chức - Mẫu HS01

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Ảnh màu

(4 X 6 cm)

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):..............................................

2) Tên gọi khác:.............................................................................

3) Sinh ngày ............. tháng .............. năm ........................ , Giới tính (nam, nữ):.....................................................................................

4) Nơi sinh: Xã/Phường:......................, Huyện/Quận........................., Tỉnh/Thành phố:.............................................................................

5) Quê quán: Xã/Phường:...................., Huyện/Quận........................., Tỉnh/Thành phố:..............................................................................

6) Dân tộc:..............................................................., 7) Tôn giáo:................................................

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: ........................................................................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:.........................................................................................

11) Ngày tuyển dụng: ........./........./..............., Cơ quan, đơn vị tuyển dụng:

12.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện tại:

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

12.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

13) Công việc chính được giao:

14) Chức danh nghề nghiệp ..............................................., Mã số:.............................................

Bậc lương:......, hệ số......, Ngày hưởng...../..../....., Phụ cấp chức vụ:........, Phụ cấp khác: ..........

15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào?):................................

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất: ...........................................................................................

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: ...................., 15.4-Quản lý nhà nước: .....................................................

(Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.)

15.5- Trình độ nghiệp vụ theo chuyên ngành:...............................................................................

15.6 -Ngoại ngữ: ........................................., 15.7-Tin học:...........................................................

(Tên ngoại ngữ +Trình độ: TS, Ths, ĐH, Bậc 1 đến bậc 6) (Trình độ: TS, Ths, ĐH, Kỹ năng 01 đến Kỹ năng 15)

16) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam ......./......./........, Ngày chính thức: ......../........./..............

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội: .................................................................................

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, .... và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ: ..../...../....., Ngày xuất ngũ: ...../....../.....

19.1- Danh hiệu được phong tặng cao nhất:..................................................................................

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,....)

19.2- Học hàm được phong (Giáo sư, Phó Giáo sư):....................................................................

20) Sở trường công tác: ................................................................................................................

21) Tình trạng sức khỏe: ............., Chiều cao:......... , Cân nặng: ..........kg, Nhóm máu: ...............

22) Là thương binh hạng: ......./....... , Là con gia đình chính sách:...............................................

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

23) Số chứng minh nhân dân: .............................Ngày cấp: ...../...../.....24) Sổ BHXH...................

3. Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức 2020

Cơ quan quản lý viên chức…............…………………………Số hiệu viên chức……...........………

Đơn vị sử dụng viên chức ………….………………………………………......……………………….

Ảnh màu

(4 x 6 cm)

SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):……………………………………………........

2) Tên gọi khác: …………………………………………………………………….........

3) Sinh ngày:………tháng…….......năm……... . Giới tính (nam, nữ):……………….....

4) Nơi sinh: Xã/Phường……….. .Huyện/Quận……….Tỉnh/Thành phố…..................…

5) Quê quán: Xã/Phường……… .Huyện/Quận………..Tỉnh/Thành phố………….........

6) Dân tộc:………………………………………… 7) Tôn giáo:………………………………………

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………….

(Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………….

(Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:………………………………………………………………….

11) Ngày tuyển dụng: …../…../……… Cơ quan, đơn vị tuyển dụng:…………………………………

12.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện tại:......…………………………………………………….

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

12.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.………...........………………………………………………

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

13) Công việc chính được giao:…………………………………………………………………………

14) Chức danh nghề nghiệp viên chức:…………………………….. Mã số:…......………………….

Bậc lương:….. Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../….. Phụ cấp chức danh:………. Phụ cấp khác:……….

15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):……...........…………

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:……………………………………………………………………

(TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3-Lý luận chính trị:…………………15.4-Quản lý nhà nước: …………….…….……………….....

(Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.)

15.5-Trình độ nghiệp vụ theo chuyên ngành:…………………………………………………………...

15.6-Ngoại ngữ:………………….....…..…15.7-Tin học: ……………….…….……………….............

(Tên ngoại ngữ + Trình độ: TS, Ths, ĐH, Bậc 1 đến bậc 6) (Trình độ: TS, Ths, ĐH, Kỹ năng 01 đến Kỹ năng 15)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………./………/………… Ngày chính thức:…....../……/…………

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:…………………………………………………………..

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, …. và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:……/……/……… Ngày xuất ngũ:……/……/…… Quân hàm cao nhất:.……

19.1- Danh hiệu được phong tặng cao nhất:………………………………..………………………...

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang: nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân ưu tú,…)

19.2- Học hàm được phong (Giáo sư, Phó giáo sư):………………… Năm được phong:…………

20) Sở trường công tác:………………………………………………………………………………

21) Khen thưởng:………………………….22) Kỷ luật : ………………………….…………..............

(Hình thức cao nhất, năm nào?) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào?)

23) Tình trạng sức khoẻ:…………...….. Chiều cao:…..… , Cân nặng:………kg, Nhóm máu:……

24) Là thương binh hạng:……/……., Là con gia đình chính sách:…………………………………

(Con thương binh, con liệt sĩ, ngườ nhiễm chất độc da cam, Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân:………… Ngày cấp:……/……/……26) Sổ BHXH: ………………….

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Hình thức

đào tạo

Văn bằng,

chứng chỉ

Ghi chú:

- Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi dưỡng.

- Văn bẳng, chứng chỉ: TSKH, TS, chuyên khoa II, Ths, chuyên khoa I, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ,...

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu?), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…):

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ..?):

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ …)?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?)

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?)

31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC

Tháng/năm

Mã số

Bậc lương

Hệ số lương

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………...........…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………................

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời

khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

…………, Ngày…….tháng………năm 20……

Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức

(Ký tên, đóng dấu)

4. Cách viết sơ yếu lý lịch viên chức

- Họ và tên khai sinh: khai như họ tên trong giấy khai sinh và phải viết chữ in hoa.

- Tên gọi khác: tên thường gọi khác tên khai sinh hoặc bí danh dùng trong hoạt động cách mạng, trong lĩnh vực báo chí, văn học nghệ thuật.. (nếu có).

- Sinh ngày: ghi theo giấy khai sinh.

Giới tính: nam hoặc Nữ.

- Nơi sinh: viết như trong giấy khai sinh. Nếu có thay đổi địa danh đơn vị hành chính thì ghi: nay là…

- Quê quán: ghi nơi sinh của cha đẻ hoặc ông nội. Ghi rõ tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (quận hoặc thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương).

Trường hợp đặc biệt có thể ghi theo quê quán của mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ cha, mẹ đẻ).

- Dân tộc: ghi theo giấy khai sinh.

- Tôn giáo: khi theo giấy khai sinh. Nếu không theo tôn giáo nào thì ghi là "Không".

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ghi đúng theo hộ khẩu thường trú.

- Nơi ở hiện nay: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi ở thực tế.

- Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: là công việc làm để kiếm sống trước khi được tuyển dụng. Nếu chưa có nghề, sống phụ thuộc vào gia đình, thì ghi cụ thể là "không nghề nghiệp".

- Ngày tuyển dụng: ghi theo quyết định tuyển dụng.

- Chức danh (chức vụ) hiện tại: ghi rõ chức danh công việc/lãnh đạo chính hiện tại đang được phân công đảm nhiệm về chính quyền (hoặc Đảng, đoàn thể).

- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm: ghi rõ chức danh lãnh đạo, quản lý đang kiêm nhiệm ngoài chức danh chính.

- Công việc chính được giao: công việc chính được lãnh đạo phân công đảm nhiệm.

- Chức danh nghề nghiệp viên chức: ghi rõ tên chức danh nghề nghiệp viên chức được bổ nhiệm.

Mã số, bậc lương, hệ số lương và ngày/tháng/năm được hưởng lương, hệ số phụ cấp chức danh (chức vụ) hoặc phụ cấp khác (nếu có): ghi theo quyết định tuyển dụng.

- Trình độ giáo dục phổ thông: Lớp 10/10 (đối với những người tốt nghiệp lớp 10 hệ 10 năm); Lớp 12/12 (đối với những người tốt nghiệp lớp 12 hệ 12 năm).

- Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ luật, Thạc sĩ luật, Cử nhân luật, Kỹ sư Công nghệ thông tin, Trung cấp sư phạm, Đại học sư phạm... Chỉ kê khai trình độ chuyên môn cao nhất.

- Trình độ lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp.

- Trình độ quản lý nhà nước: chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên; cán sự.

- Trình độ nghiệp vụ theo chuyên ngành: ghi chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ bồi dưỡng chuyên ngành theo vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Trình độ ngoại ngữ: đối với viên chức có chứng chỉ ngoại ngữ thì ghi tên ngoại ngữ + trình độ đào tạo.

Trường hợp viên chức đã có bằng ngoại ngữ từ trình độ cử nhân trở lên thì ghi: Cử nhân Pháp văn, Thạc sĩ Pháp văn, Cử nhân Anh văn, Thạc sĩ Anh văn ...

- Trình độ tin học: ghi trình độ tin học cao nhất.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ghi rõ ngày, tháng, năm được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam; ngày, tháng, năm được công nhận Đảng viên chính thức (nếu có).

- Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: tổ chức chính trị xã hội là Đoàn, Hội... ghi rõ ngày, tháng, năm tham gia và công việc trong tổ chức đó.

- Ngày nhập ngũ: ghi ngày, tháng, năm đi bộ đội hoặc công an. Ghi rõ quân hàm hoặc chức vụ cao nhất trong quân đội, công an (nếu có).

- Danh hiệu được phong tặng cao nhất: ghi danh hiệu anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú, ... (nếu có) và năm được phong tặng.

- Học hàm được phong: giáo sư/phó giáo sư và ghi rõ năm được phong.

- Sở trường công tác: công việc liên quan đến công việc của viên chức làm hiệu quả nhất.

- Khen thưởng: là Giấy khen, Bằng khen, Vinh dự được nhà nước phong tặng, Huy chương, Huân chương), ghi rõ năm được tặng thưởng.

- Kỷ luật: ghi cụ thể hình thức kỷ luật cao nhất về đảng, chính quyền hoặc đoàn thể và ghi rõ năm bị kỷ luật.

- Tình trạng sức khỏe: tốt, trung bình, kém; ghi rõ chiều cao cơ thể, ghi rõ cân nặng cơ thể và nhóm máu gì.

- Là thương binh hạng: ghi rõ là thương binh hạng mấy trên mấy (nếu có). Nếu là con thương binh liệt sĩ thì ghi rõ.

- Số chứng minh nhân dân: ghi theo chứng minh nhân dân. Nếu sử dụng căn cước công dân thì ghi số căn cước công dân.

- Sổ bảo hiểm xã hội (Sổ BHXH): ghi theo sổ BHXH.

- Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học: chỉ kê khai sau khi đã tốt nghiệp đối với các chương trình, đào tạo, bồi dưỡng đó.

- Tóm tắt quá trình công tác: ghi theo trình tự thời gian.

- Đặc điểm lịch sử bản thân:

Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu?), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…).

Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ..?).

Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ …).

- Quan hệ gia đình: nêu rõ mối quan hệ với người đang kê khai, họ và tên, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước).

- Diễn biến quá trình lương của viên chức: ghi theo thời gian tháng/năm, mã số, bậc lương, hệ số lương.

- Nhận xét, đánh giá của đơn vị sử dụng viên chức: phần này viên chức không khai vào.

- Tự nhận xét, đánh giá của viên chức:

Phần này dành để viên chức tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, lối sống, ý thức kỷ luật, năng lực và sở trường công tác của bản thân làm cơ sở để tổ chức xem xét, bố trí và sử dụng đúng người, đúng việc.

Nếu như chưa biết cách kê khai lý lịch viên chức, các bạn có thể tham khảo hướng dẫn cách viết lý lịch viên chức chi tiết theo đường link bên dưới:

5. Mẫu Sơ yếu lý lịch viên chức theo thông tư 12

Sơ yếu lý lịch viên chức

6. Nội dung cơ bản của sơ yếu lý lịch viên chức:

Mẫu số 2
Mẫu SYLLVC ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức.......

Cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức ...........................

Số hiệu viên chức: ..........

SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

Ảnh màu (4 x 6 cm)

1)Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ...............................................

2)Tên gọi khác: ...............................................................................

3)Sinh ngày: ..... tháng ..... năm ......, Giới tính (nam, nữ): ...................

4. Nơi sinh: Xã ............, Huyện............, Tỉnh .....................................

5) Quê quán: Xã ..............., Huyện..............., Tỉnh .............................

6) Dân tộc: ........................................., 7) Tôn giáo: ..................................................

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: .....................................................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: ......................................................................

11) Ngày tuyển dụng:...../..../......, Cơ quan tuyển dụng: ..............................................

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: ..............................................................................
(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: .................................................................................

14) Chức danh nghề nghiệp viên chức: .............................. Mã số: ...........................

15) Bậc lương:........., Hệ số:........, Ngày hưởng: ......../......./......., Phụ cấp chức vụ:....

Phụ cấp khác: .............................................................................................................

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): .................

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: ........................................................................
(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: ....................15.4- Quản lý nhà nước: ....................................
(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, ......)

15.5- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp .........................................

15.6- Ngoại ngữ: ........................................................................................................

15.7- Tin học: .............................................................................................................

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,... ) (Trình độ A, B, C,...)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ......./....../......, Ngày chính thức:....../....../....

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội: ...............................................................
(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,.... và làm việc gì trong tổ chức đó)

18)Ngày nhập ngũ: ......./....../......, Ngày xuất ngũ: ...../..../....., Quân hàm cao nhất: ....

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất: .................................................................
(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú)

20) Sở trường công tác: ...........................................................................................

21) Khen thưởng: ................................ 22) Kỷ luật: .................................................
(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khỏe:.........., Chiều cao:......., Cân nặng: ....... kg, Nhóm máu: .......

24) Là thương binh hạng: ..../....., Là con gia đình chính sách: ...................................
(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25)Số chứng minh nhân dân: ................................................. Ngày cấp: ...../...../.....

26)Số sổ BHXH: ..........................................................................................................

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trườngChuyên ngành đào tạo, bồi dưỡngTừ tháng, năm- Đến tháng, nămHình thức đào tạoVăn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
.../...-.../...
.../...-.../...
.../...-.../...
.../...-.../...

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính qui, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng.../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ......

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, nămChức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,...

...........................

...........................

...........................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

29) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC

Tháng/năm
Mã CDNN/bậc
Hệ số lương

30) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HOẶC SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Người khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
........., Ngày....tháng......năm 20.....
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý hoặc sử dụng viên chức
(Ký tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
9 59.121
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.