Sai số chứng minh thư nhân dân có được cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội không?

Sai số chứng minh thư nhân dân có được cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội không? Sai số CMND/CCCD thì phải làm thế nào? Trường hợp nào người dân được cấp lại sổ BHXH.

1. Sai số chứng minh thư nhân dân có được cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội không?

Sai số chứng minh thư nhân dân không được cấp lại sổ BHXH vì không thuộc 1 trong các trường hợp được cấp lại sổ BHXH theo điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH

2. Các trường hợp được cấp lại sổ BHXH

Nếu thuộc một trong các trường hợp sau, người tham gia BHXH sẽ được cấp lại sổ BHXH theo quy định tại điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

Sai lệch giữa số CMND và sổ BHXH

  • Thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch;
  • Thay đổi sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH

Thời gian cấp lại sổ BHXH: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

3. Sổ BHXH sai số CMND thì làm thế nào?

Khi bị sai số CMND trên sổ BHXH thì người lao động không được cấp lại sổ mà phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin trong sổ BHXH theo quy định tại Công văn số 3835/BHXH-CST.

Để thay đổi, điều chỉnh số CMND trên sổ BHXH, các bạn lập mẫu TK1-TS ( Bao gồm tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ban hành theo QĐ 888/QĐ-BHXH) nộp cho cơ quan BHXH Việt Nam để điều chỉnh số CMND của bạn trong cơ sở dữ liệu.

4. Thủ tục cấp lại sổ BHXH

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cấp lại sổ BHXH gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

Bước 2: Nộp hồ sơ

  • Để được cấp lại sổ BHXH, các bạn nộp tờ khai trên cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi bạn tham gia BHXH
  • Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH

Thời hạn giải quyết việc cấp lại sổ BHXH: Không quá 10 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.  Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

5. Đổi số CCCD trên sổ BHXH

Sau khi đổi sang CCCD gắn chíp, người dân phải thực hiện việc xác nhận đổi CCCD với BHXH

Các bạn có thể tải mẫu Giấy xác nhận đổi số CMND sang CCCD tại bài: Giấy xác nhận đổi số CMND sang CCCD

Các bạn có thể tải mẫu D01-TS tại bài: Mẫu D01-TS

Mẫu TK1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI
THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

(Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đi thông tin)

I. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây).

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): .........................................................................................

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ........... / ............. / ............. [03]. Giới tính: ..........................

[04]. Quốc tịch ................................... [05]. Dân tộc ..........................................................

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): .........................................

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ........................... [06.3]. Tỉnh (Tp): ................

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, đường phố, thôn xóm: ....................................

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): ........................... [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):

............................................................ [07.4].Tỉnh (Tp): ....................................................

[08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: .................... [09]. Số điện thoại liên hệ: .............

[10]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ i với trẻ em dưới 6 tuổi): ........................................

[11]. Mức tiền đóng: ........................... [12]. Phương thức đóng: ........................................

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện):

[14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và không phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05] dưới đây)

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): .........................................................................................

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ........... / ......... / .......... [03]. Mã số BHXH: ............................

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ........................................................................................

[05]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ...........................................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(chỉ áp dụng đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
………, ngày ……. tháng ……. năm …….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Sai số chứng minh thư nhân dân có được cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội không? Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Bảo hiểm, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 1.615
0 Bình luận
Sắp xếp theo