Phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên 2021

Phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên được sử dụng để đưa ra đánh giá về chất lượng hoàn thành công việc của đảng viên, từ đó có số liệu để báo cáo, thống kê cuối năm. Mời các bạn tham khảo.

Phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2021 được lập ra để đánh giá, nhận xét việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Đảng trong quá trình hoạt động của bản thân, đồng thời nêu ra những hạn chế, khuyết điểm và đưa ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo.

1. Kiểm điểm, đánh giá Đảng viên nhằm mục đích gì?

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Mục tiêu suốt đời của họ là phấn đấu xây dựng Việt Nam độc lập, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người… (căn cứ Điều 1 Điều lệ Đảng).

Do vậy, hằng năm Đảng viên luôn phải thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng để từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình. Qua đó, khắc phục khuyết điểm, phát huy điểm mạnh.

Đồng thời, trong quá trình kiểm điểm ban thân, Đảng viên dần từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, xóa bỏ biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức… nhằm tự hoàn thiện bản thân, góp phần nâng cao năng lực của Đảng viên.

2. Mẫu phiếu đánh giá chất lượng đảng viên số 1

Phiếu đánh giá chất lượng đảng viên

ĐẢNG BỘ…

CHI BỘ: …

(dấu của cấp ủy cơ sở)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM …………

TT

Họ và tên đảng viên

Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể

Mức do đảng viên tự đánh giá, xếp loại

Mức đánh giá, xếp loại CB, công chức, viên chức

Mức đánh giá, xếp loại do Chi ủy (BT,PBT) nơi đảng viên sinh hoạt

Mức xếp loại do Tập thể LĐ đoàn thể mà ĐV là thành viên LĐ

Từng đảng viên của chi bộ đánh giá, xếp loại

(vào một trong mức dưới đây)

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc NV

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn A

2

3

4

5

6

Phiếu không phải ký tên

3. Mẫu phiếu đánh giá chất lượng đảng viên số 2

ĐẢNG BỘ ...............................................

CHI BỘ ...................................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày ...... tháng ..... năm ........

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

NĂM .......... (Lần 1)

STTHọ và tênĐảng viên hoàn thành
tốt nhiệm vụ
Đảng viên hoàn thành
nhiệm vụ
Đảng viên không hoàn thành
nhiệm vụ
1
2
...
...
...
...

Chú ý: Mỗi đảng viên chỉ được đánh dấu (x) vào cột tương ứng với chất lượng từng đảng viên. Nếu đánh dấu (x) vào 2 cột trở lên là không hợp lệ.

ĐẢNG BỘ ...............................................

CHI BỘ ...................................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày ...... tháng ..... năm ........

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

NĂM .......... (Lần ......)

STTHọ và tênĐảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
1
2
3
...
...
...

Chú ý: Danh sách này gồm những đảng viên được bình chọn là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ở lần lấy phiếu đầu tiên (tỷ lệ bình chọn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 15% số đảng viên được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ).

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2021 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để đánh giá phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm việc… của Đảng viên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 15.790
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.