Tuyệt đối không dạy thêm, học thêm ở tiểu học

Tăng cường quản lý giám sát hoạt động học thêm dạy thêm ở Tp HCM

Nội dung này được đề cập tại Công văn 4290/GDĐT-TH của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM về tăng cường quản lí, chỉ đạo hoạt động dạy thêm, học thêm và nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

Cụ thể, tại văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM nhấn mạnh:

Tuyệt đối không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định về dạy thêm, học thêm. Xử lý nghiêm các trường hợp giáo viên ép học sinh học thêm dưới bất cứ hình thức nào.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM cũng yêu cầu nâng cao chất lượng học tập của học sinh, đặc biệt là học sinh gặp khó khăn trong học tập. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức rà soát, kiểm tra chất lượng học sinh, tuyệt đối không chạy theo thành tích, đảm bảo chất lượng học sinh khi lên lớp.

Giáo viên phải làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh bằng nhiều hình thức. Thông qua cuộc họp cha mẹ học sinh, cần giải thích, hướng dẫn để phụ huynh hiểu những thuận lợi, khó khăn của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học, tạo niềm tin và tâm lý sẵn sàng hỗ trợ con em ở nhà cho phụ huynh. Tạo điều kiện cho phụ huynh gặp gỡ giáo viên sau các buổi học nếu phụ huynh có nhu cầu.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VIT NAM
THANH PH H CHÍ MINH Độc lập - Tdo - Hạnh phúc
SỞ GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
....
.....
SỐ^Ã ^ G b P Đ T - TH Thành ph H Ch Minh, ngàyế&tháng 12 năm 2020
về
tăng cường quản , chỉ đạo
hoạt động dạy thêm, học thêm
nâng cao chất lượng học tập của học sinh
Kính gửi: Trưng Phòng Go dục và Đào to các Qun, Huyn
Căn c thông s 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 cã B G
ũo
dc V Đao tạo
Ban hành quy đnh v dy thêm, hc thêm;
Căn c quyết đinh sô 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 cu B Go dc vu Đao tạo ve
vic công b hết hiu lc các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 ca thông tư sô 17/2012/TT-
BGD DT ngày 16/5/2012 ca B Giáo dc và Đào tạo Bon hành quy đnh v dy thêm, hc
thêm;
Căn c Lut Giáo dc sô 43/2019/QH14;
Căn c thông tư s 28/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của B Go dc và Đào tạo Ban hành
Điu lệ Trưng tiểu học;
Căn cứ quyết đnh s 21/2014/QĐ-UBND ngày 6/6/2014 ca U ban Nhânn Thành
ph H Chí Minh Ban hành quy đnh v qun lí dạy thêm, học thêm trên đa bàn Thành phô
H Chí Mình; '
n c quyết đnh s 2140/QĐ-UBND ngày 8/5/2015 ca U ban Nhân dân Thành ph
H Chí Minh v hubỏ điu 5 quy định v qun lí dy thêm, học thêm trên đa bàn Thành phô
H Chí Minh ban hành m theo quyết đnh s 21/2014/QĐ-UBND ngày 6/6/2014 ca Uy ban
Nhân dân Thành ph;
Trong thi gian qua, S Go dục và Đào to Thành ph H Chí Minh (SGD&ĐT) đã đi
nm tình hình thc tế tại mt số trưng tiu hc tn đa bàn thành ph vê hot đng .dạy hc
va giao dc trong đó có hot đng dy thêm, hc thêm, ghi nhn mt phn ánh từ giáo
viên, ph huynh.
Trên cơ s ghi nhn t cơ s, SGD&ĐT yêu cu Trưng các Phòng Giáo dc và Đào to
(PGD&DT) tiếp tc trin khai cho các trưng tiu học trên địa bàn thc hin nghiêm túc mt
số ni dung sau:
1 v tăng cường qun lí, chđo hot đng dy thêm, hc them
- Mt lần na ph biến, quán trit các văn bn liên quan v dy thêm, hc thêm cho
toàn th cán bộ, go viên thuc đơn v mình quản .
- Tiếp tc thc hin nghm túc các quy đnh v dạy thêm, hc thêm ca B Go dc và
Đào to các quy đmh ca Uy ban nhân dân Thành ph và các quy đnh khác có liên quan ca
phap lut. Tuyt đoi không dy thêm, học thêm đi vi hc sinh tiu hc, tr các trưng ìp:
bi dưng v ngh thut, thê dc thê thao, rèn luyn k nang song.
- Giám sát cht chẽ vic chp hành quy đnh v dy thêm, học thêm; x nghiêm
các trưng hp giáo viên ép hc sinh học thêm dưi bt c hình thc nào.
......
2. V nâng cao cht lưng hc tập ca hc sinh, đc biệt là hc sinh gp khó khăn trong
hc tập
chuyên môn, tiến tới nâng cao cht ng hc tập ca hc sinh.
+ Tiếp tục đi mi ni dung, phương pháp dy hc, phương pháp kim tra đánh g
theo hương phát huy phm cht và nang lc hc sinh; đc biệt chú trng dạy hc phân
+ Chú trng xây dựng kế hoch giáo dục, kế hoch i hc c thể- pbu hp vi tng
đô l c c bit quan tâm tói đối tung hc sinh gp khô khăn trong hc
+ Xây dng kế hoch ph đo hc sinh gp khó khăn trong hc tp, gp c em tiến
bộ.
- Trong trưng hợp cn thiết, t chc rà soát, kicm tra chất lưng hc sinh, tuyt đôi
không chy theo thành ch, đm bo chất ng hc sinh khi n lp. ^
Làm tt ng tác phi hơp vi ph huynh bng nhiu hình thc. Tng qua cuc hp
w h h
r
S S n t ó n g dân đph huynh hiu nhng thun li, 1*0 khăn a
s s s s s « s i i ! ° t chù
huynh và giáo vn đ giúp các em tiên bộ.
SC
t
D&ĐT đề ngh c PGD&ĐT trin khai văn bn này ti c trưng ch đạo Hiu
k t
g i á m
đ c
Nơi nhận:
«c
- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Vụ GDTiH (để báo cáo);
- Lưu (VP, T iH ) .^
Nguyn Văn Hiêu
Đánh giá bài viết
1 175

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo