Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Quyết định số 1085/QĐ-BNV 2020

Quyết định 1085/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

Ngày 16/12/2020, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định 1085/QĐ-BNV về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

Theo đó, Chương trình bồi dưỡng có 20 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết đề án, được chia 3 phần: Phần I – Kiến thức chung gồm 10 chuyên đề nhằm bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức quản lý Nhà nước và 02 chuyên đề báo cáo; Phần II – Những kỹ năng cơ năng cơ bản gồm 10 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ và 02 chuyên đề báo cáo; Phần III – Khai giảng, đi thực tế, viết đề án cuối khóa, bế giảng.

Bên cạnh đó, tổng thời gian bồi dưỡng là 6 tuần làm việc, thời lượng là 240 tiết (30 ngày làm việc x 8 tiết/ngày), trong đó: Lý thuyết 80 tiết; Thảo luận 120 tiết; Chuyên đề báo cáo 16 tiết; Kiểm tra 04 tiết; Đi thực tế 08 tiết; Viết đề án 08 tiết; Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ 04 tiết.

Ngoài ra, việc đánh giá ý thức học tập của học viên thực hiện theo quy chế học tập của Học viện hành chính Quốc gia, học viên tham gia tối thiểu 80% thời gian chương trình. Các điểm kiểm tra đều phải đạt được điểm 5 trở lên (chấm theo thang điểm 10), trường hợp dưới 5 điểm thì phải kiểm tra lại (một lần và chỉ được áp dụng cho 01 bài).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

B NI V
S: /QĐ-BNV
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
Hà Ni, ngày tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Cơng tnh bồi dưỡng ngch chuyên viên cao cp
B TRƯNG B NI V
n cứ Ngh định s 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 ca Chính ph quy định
chức năng, nhiệm v, quyn hạn và cơ cu t chc ca B Ni v;
n c Ngh định s 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 ca Chính ph v đào
to, bồi ng cán b, công chc, viên chc;
Xét đề ngh ca V tng V Đào tạo, bi dưng cán b, công chc, viên chc,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đnh này Chương trình bồi dưỡng ngch
chuyên viên cao cp. Chương trình này thay thế Chương trình bồi ng ngch
chuyên viên cao cp ban hành kèm theo Quyết định s 1107/-BNV ngày
08/10/2013 ca B trưởng B Ni v.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. c B trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuc
Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân n các tỉnh, thành phố trc thuộc trung ương, Cnh
văn phòng - Bộ Nội vụ, Vụ trưởng VĐào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên
chức - Bộ Ni vụ, Giám đốc Học viện Hành chính Quc gia và các cơ quan, tchức,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các bộ, cơ quan ngang b, cơ quan thuộc Chính ph;
- HĐND, UBND các tnh, thành ph trc thuc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tc và các y ban ca Quc hi;
- Văn phòng Quốc hi;
- Ủy ban trung ương Mặt trn T quc Vit Nam;
- Tòa án nhân dân ti cao;
- Vin kim sát nhân dân ti cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- B Ni v: B trưởng, các Th trưởng;
- Cng thông tin điện t ca B Ni v;
- Lưu: VT, ĐT.
KT. B TRƯỞNG
TH TRƯNG
Triệu Văn Cường
1085
16
BỘ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH
BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP
(Bannh kèm theo Quyết định số /QĐ-BNV ngày tháng năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
1. Công chc, viên chc đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch
chun viên chính được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và tương đương.
2. Người đã được cấp thẩm quyn quy hoạch vào chức danh lãnh đo,
quản lý mà tiêu chuẩn bổ nhiệm yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
ngạch ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
3. Đối tượng quy định ti điểm a, b, c và đ khoản 1 Điu 18 Nghị đnh số
138/2020/-CP ny 27/11/2020 của Chính phủ quy đnh vtuyển dụng, s
dụng quản lý ng chc đưc cấp có thẩm quyền cử đi học, bảo đảm phù
hợp, đúng quy định.
4. Các đối tưng khác theo quy định của pháp luật.
II. MC TIÊU BỒI DƯỠNG
1. Mục tiêu chung
Trang bị, cập nhật kiến thức nâng cao về quản lý n nước và phát triểnng
lực thực thi công vụ, nhiệm v cho đối tượng bồi dưỡng, phù hợp vi tiêu chuẩn
ngạch chuyên viên cao cp tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ công chức
có phẩm chất đo đức, có bn lĩnh chính trị, năng lực và tính chuyên nghiệp cao,
tận tụy phục vụ nn n, Tổ quốc.
2. Mục tiêu cụ thể
2
a) Bsung, ng cao kiến thức về quản nhà nước cho công chức ngạch
chuyên viên cao cấp và tương đương.
b) Pt triển năng lực thực thi công vụ, nhiệm vụ ca công chức ngạch
chuyên viên cao cấp tương đương, góp phần thực hiện hiệu lực, hiệu quả
chức trách, nhiệm vụ được giao.
c) Nâng cao tinh thần, tch nhiệm, thái đ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ
quc của công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.
III. PHƯƠNG PP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình thiết kế theo ng tiếp cận từ tổng quát đến cthể, được phân
định thành 3 phần (kiến thức chung, kỹ ng, nghiên cứu thực tế). Trong mỗi phần
có các chuyên đề phù hợp với tính chất công vic của ngạch chuyên viên cao cấp
và tương đương
IV. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng
a) Khối lượng kiến thức
Chương trình có 20 chuyên đề giảng dy 04 chuyên đề o o, đi thực tế
và viết đề án, được chia 3 phần:
- Phần I: Kiến thức chung, bao gồm 10 chuyên đề nhằm bổ sung, cập nhật,
ng cao kiến thức quản lý nhà nước02 chuyên đề báo cáo;
- Phần II: Những kỹ năng cơ bản, bao gồm 10 chuyên đề phát triển kỹ năng
thực thi công v và 02 chuyên đề báo cáo;
- Phần III: Khai giảng, đi thực tế, viết đề án cuối khóa, bế giảng.
b) Thời gian bồi dưỡng
Tổng thời gian bồi dưỡng là 6 tuần làm việc, thời lượng là 240 tiết (30 ngày
làm vic x 8 tiết/ngày), trong đó:
STT Hoạt động Số tiết
1 Lý thuyết 80
2 Thảo luận 120
Đánh giá bài viết
2 86

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo