Quyết định số 2025/QĐ-TTG

Quyết định số 2025/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Đông giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 2025/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Đông
giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải
-----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại Văn bản số 10717-CV/VPTW ngày 05 tháng 11 năm 2010;

Xét Tờ trình số 89/TTr-BCSĐBGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải; Tờ trình số 3610/TTr-BNV ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Ngọc Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Lâm Đồng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: ĐP, KTN, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV.TĐT
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đánh giá bài viết
1 185
0 Bình luận
Sắp xếp theo