Quyết định 4869/QĐ-BYT 2019

Quyết định số 4869/QĐ-BYT

Quyết định 4869/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Ngày 18/10/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4869/QĐ-BYT về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Theo đó, giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Y Dược Hải Phòng được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Tóm tắt nội dung Quyết định 4869/QĐ-BYT

Bộ Y tế giao nhiệm vụ tổ chức các chương trình bồi dưỡng viên chức

Thứ nhất, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I), bác sĩ chính (hạng II), bác sĩ (hạng III).

Thứ hai, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I), bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II), bác sĩ y học dự phòng (hạng III).

Thứ ba, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược sĩ cao cấp (hạng I), dược sĩ chính (hạng II), dược sĩ (hạng III).

Thứ tư, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng cao cấp (hạng I), y tế công cộng chính (hạng II), y tế công cộng (hạng III).

Thứ năm, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II, hạng III, hạng IV…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BOYTE
CONG HOA
XA
HOI CHi) NGHiA
VI~T
NAM
DQc l~p -
T\f
do - H~nh phuc
Ha
N{H,
ngay1Q thimg)()nam
2019
s6:4~GJQD-BYT
QUYETDINH
V~ vi~c giao nhiem v\l tAchirc thuc hi~n cac clnrong trinh b8i dufrng theo
tieu chuAn chirc danh ngh~ nghi~p vien clnrc chuyen nganh y
t~
BO TRUONG BO Y TE
Can cir Nghi dinh s6
75/20171ND-CP
ngay
20/6/2017
cua Chinh phu quy
dinh clnrc nang, nhiem vu, quyen han va co c§.ut6 clnrc cua B9 Y tS;
Can cir Nghi dinh s6
10112017
/ND-CP ngay
0119/2017
cua Chinh phu vS
dao tao, b6i duong can b9, cong clnrc, vien clnrc;
Can err Thong
tir
s6
26/2018/TT-BYT
ngay
25110/2018
cua B9 Y tS quy
dinh vS t6 chirc thuc hien cac chuang trinh b6i
dirong
theo tieu chuan chtrc danh
nghe nghiep vien clnrc chuyen nganh y tS d6i voi cac co sa dao tao, nghien ciru;
Xet dS nghi cua Truong Dai hoc Y Diroc Hili Phong t~i cong van s6
638/YDHP-HT&PTDT
ngay
16/9/2019
vS vi~c dS nghi giao nhi~m Vl,lt6 chuc
b6i du6ng theo tieu chufin chuc danh nghS nghi~p vien chuc chuyen nganh y ts;
Xet dS nghi cua Vl,ltruang Vl,lT6 chuc can b9,
QUYETDINH:
Di~u
1.
Giao nhi~m vl,l cho Truang D~i hQc Y DuQ'c Hili Phong duQ'ct6
chuc thvc hi~n cac chuang trinh b6i du6ng theo tieu chufin chuc danh nghS
nghi~p vien chuc chuyen nganh y tS, bao g6m:
1. Chuang trinh b6i duong theo tieu chufin chuc danh nghS nghi~p bac
SI
cao c§.p(h~ng I);
2. Chuang trinh b6i duang theo tieu chufin chuc danh nghS nghi~p bac
SI
chinh (h~ng II);
3. Chuang trinh b6i duang theo tieu chufin chuc danh nghS nghi~p bac
SI
(h~ng III);
4. Chuang trinh b6i duang theo tieu chufin chuc danh nghS nghi~p bac
SI
y
hQcdv phong cao c§.p(h~ng I);
5. Chuang trinh b6i du6ng theo tieu chufin chuc danh nghS nghi~p bac
SI
y
hQcdv phong chinh (h~ng II);
6. Chuang trinh b6i duang theo tieu chufin chuc danh nghS nghi~p bac
SI
y
hQcdv phong (h~ng III);
7. Chuang trinh b6i duang theo tieu chufin chuc danh nghS nghi~p duQ'c
SI
cao c§.p(h~ng I);
8. Chuang trinh b6i duong thea tieu chuan chirc danh nghe nghiep duoc
SI
chinh (hang II);
9. Chuang trinh b6i duong thea tieu chuan chirc danh nghe nghiep diroc
SI
(hang III);
10. Chuang trinh b6i duong thea tieu chuan chirc danh nghe nghiep y tSI
cong cong cao c~p (hang I);
11. Chuang trinh b6i dirong thea tieu chuan chirc danh nghe nghiep y tS
cong cong chinh (hang II);
12. Chuang trinh b6i duong thea tieu chuan clnrc danh nghe nghiep y tS
cong cong (hang III);
13. Chuang trinh b6i duong thea tieu chuan chirc danh nghe nghiep dan
s6
1
vien hang II;
14. Chuang trinh b6i duong thea tieu chuan chirc danh nghe nghiep dan
s6
vien hang III;
15. Chuang trinh b6i dirong thea tieu chuan clnrc danh nghe nghiep dan
s6
vien hang IV;
16. Chuang trinh b6i dirong thea tieu chu~n chirc danh nghe nghiep diSu
duong hang II;
17. Chuang trinh b6i duong thea tieu chuan chirc danh nghe nghiep diSu
duong hang III;
18. Chuang trinh b6i duang thea tieu chu~n chuc danh nghS nghi~p diSu
duang h~ng IV;
19. Chuang trinh b6i duang thea tieu chu~n chuc danh nghS nghi~p
ky
thu?t y h~ng II;
I
20. Chuang trinh b6i duang thea tieu chu~n chuc danh nghS nghi~p
ky
thu?t y h~ng III;
21. Chuang trinh b6i duang thea tieu chu~n chuc danh nghS nghi~p
ky
thu?t y h~ng IV.
Di~u 2.
Truang
D~i hQc Y DuQ'c Hili Phong co nhi~m V\l t6 chuc b6i
duang, c~p chung chi b6i duang va bao cao thea dung quy dinh.
Di~u 3. QuySt dinh nay co hi~u h.Jcthi hanh kS til ngay
kY.
Chanh Van
phong BQ, V\l truemg V\l T6 chuc can bQ,Hi~u truong
Twang
D~i hQc Y DuQ'c
Hili Phong va thil tWOng cac dan vi lien quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt
dinh nay./. ~
No"inhijn:
- Nhu
DiSu
3;
- BQtmo'ng (d~ blc);
- BQNQi
V\I;
- Cac don vi thuQc
&
tnJc thuQc BYT;
- SO'Y
te
cac
tinh, thanh ph6;
- C6ng thong tin di~n tll' BYT;
- Luu: VT, TCCB (02),
Đánh giá bài viết
1 80
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo