Quyết định 46/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ đối với vận động, huấn luyện viên thể thao và chi tiêu tài chính cho giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 12/2012/QĐ-UBND.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-----------

Số: 46/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Yên Bái, ngày 26 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH CHO CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO CỦA TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2012/QĐ-UBND NGÀY 11/5/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL ngày 12/9/2012 của liên bộ Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch h­ướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 6 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đ­ược tập trung tập huấn và thi đấu;

Căn cứ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1606/TTr- STC ngày 17 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 4 của Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái như sau:

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 4 như sau:

Mức chi tiền công một ngày trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu, như sau:

a) Huấn luyện viên đội tuyển cấp tỉnh: 120.000 đồng/người/ngày;

b) Huấn luyện viên đội tuyển trẻ cấp tỉnh: 90.000 đồng/người/ngày;

c) Huấn luyện viên đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh: 90.000 đồng/người/ngày;

d) Vận động viên đội tuyển cấp tỉnh: 80.000 đồng/người/ngày;

đ) Vận động viên đội tuyển trẻ cấp tỉnh: 40.000 đồng/người/ngày;

e) Vận động viên đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh: 30.000 đồng/người/ngày ”.

Đánh giá bài viết
1 107
0 Bình luận
Sắp xếp theo