Quyết định 3858/QĐ-BYT 2019

Quyết định số 3858/QĐ-BYT 2019

Quyết định 3858/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

Ngày 28 tháng 8 năm 2019 Bộ y tế ban hành Quyết định 3858/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực tổ chức cán bộ bao gồm một số nội dung chính như sau: Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, thủ tục thi tuyển công chức được sửa đổi bởi nghị định 161/2018/NĐ-CP. Phần 2 là nội dung chi tiết quy trình của các thủ tục hành chính được bổ sung sửa đổi. Sau đây là nội dung chi tiết quyết định, mời các bạn cùng theo dõi.

Tóm tắt nội dung Quyết định 3858/QĐ-BYT

Ngày 28/8/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3858/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

Quyết định công bố hai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung bao gồm: Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và Thủ tục thi tuyển công chức.

Theo đó, không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi thực hiện tiếp nhận công chức đã là cán bộ, công chức cấp huyện trở lên sau đó được điều động, luân chuyển đến các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp…

Bên cạnh đó, Quyết định cũng bãi bỏ hai thủ tục hành chính về tuyển dụng công chức và tuyển dụng công chức dự bị về công tác tại Bộ Y tế quy định tại Quyết định 4684/QĐ-BYT ngày 04/11/2015.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/8/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Nội dung Quyết định 3858/QĐ-BYT

BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3858/QĐ-BYTHà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Điều 2. Bãi bỏ Thủ tục 16 về Tuyển dụng công chức dự bị về công tác tại Bộ Y tế (B-BYT-111657-TT) và Thủ tục 17 về Tuyển dụng công chức về công tác tại Bộ Y tế (B-BYT-111564-TT) quy định tại Quyết định số 4684/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng BYT (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.
Nguyễn Viết Tiến
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
3 69
0 Bình luận
Sắp xếp theo