Quyết định 2214/QĐ-BTNMT

Quyết định số 2214/QĐ-BTNMT

Bộ tài nguyên môi trường ban hành Quyết định số 2214/QĐ-BTNMT về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tóm tắt nội dung Quyết định số 2214/QĐ-BTNMT

Ngày 30/8, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 2214/QĐ-BTNMT về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch xây dựng, trình ban hành các Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

Giao các Tổng cục, Cục, Vụ, Trung tâm trực thuộc Bộ chủ trì xây dựng, trình ban hành các Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực của Bộ như Kế hoạch.

Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, trình ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc xây dựng “Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường , hoàn thành trong tháng 11 năm 2019.

Các nội dung khác tại Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
S: -BTNMT
CỘNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
V vic điu chnh, b sung Quyết định s 410/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 02
năm 2018 ca B trưởng B Tài nguyên và Môi trường v vic ban nh Kế
hoch trin khai thc hin Quyết đnh s 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm
2017 ca Th ớng Chính phủ ban hành Danh mc dch v s nghiệp công
s dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ca B Tài
nguyên và Môi trưng
B TRƯỞNG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Ngh nh s -
ph  nh ch  m v, quyn h   u t chc ca B 
ng;
 Quynh s -a Th
 v vic dch v s nghi d
c thuc quc ca B ng;
 Quynh s -a
B ng B ng v vi hoch trin khai thc
hin Quy nh s -       a Th ng
 v vic dch v s nghi d
c thuc quc ca B ng;
 ngh ca V ng V Khoa h,
QUYẾT ĐỊNH
Điu 1. u chnh, b sung K ho  ng   
nh  s ng dch v s nghi
s dc ca B ng ti Quynh s
-a B ng B 
 ng v vi    hoch trin khai thc hin Quy nh s
-a Th  v vic ban
2214
30
8
c dch v s nghi dc thuc
quc ca B ng, c th 
ng cc, Cc, Vc thuc B ch ng,
 s ng dch
v s nghi dc thuc ca B 
K hoch ti ph l
2. V Khoa h  ch t
nh ca B ng B ng ng dn vi
 s ng dch v s nghi d
              
2019.
3. ti Quynh s -
 ca B ng ng vn gi u lc.
Điu 2. Quyu l t .
; V : Khoa h
ch, K hoch -  Th  trc thuc B  t ch

Nơi nhận:
- u 2;
- C ng;
- 
B TRƯỞNG
Trn Hồng Hà
Ký bởi: Bộ Tài
nguyên và Môi trường
Email:
btnmt@monre.gov.vn
Cơ quan: Bộ Tài
nguyên và Môi trường
Ngày ký: 30.08.2019
09:33:32 +07:00
Ph lc
Kế hoch xây dng, trình ban hành các Thông tư quy đnh tiêu chí, ch
s đánh giá cht lưng dch v s nghip công s dng ngân sách nhà
c ca B Tài nguyên và Môi trường năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định s /QĐ-BTNMT ngày tháng
năm 2019 của B Tài nguyên và Môi trường)
TT
Tên Thông tư dự kiến
xây dựng
Đơn vị chủ
trì
Đơn vị phối
hợp
Thời gian
hoàn
thành
Ghi chú
Danh mục dịch vụ SNS
thuộc lĩnh vực kinh tế,
sự nghiệp khác
Tài nguyên nước
1







TNN

KH&CN
9/2020
Địa chất và khoáng sản
2










KH&CN
10/2020

- K






;
- 
.
Môi trường
3







MT

KH&CN
11/2020

- T
;
- 







Đánh giá bài viết
1 19
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo