Nghị định 72/2019/NĐ-CP

Nghị định số 72/2019/NĐ-CP

Nghị định 72/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Tóm tắt nội dung Nghị định 72/2019/NĐ-CP

Thẩm định quy hoạch XD liên huyện, vùng huyện không quá 20 ngày

Ngày 30/8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Theo quy định mới về quản lý đô thị, các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới phải được lập quy hoạch chung, đảm bảo phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Đối với quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng không quá 02 tháng, thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 12 tháng; thời gian thẩm định nhiệm vụ quy hoạch không quá 20 ngày; thời gian phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch không quá 15 ngày; thời gian thẩm định đồ án quy hoạch không quá 25 ngày…

Đối với các khu chức năng có quy mô 500 ha cần phải được lập quy hoạch chung xây dựng, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng liên huyện, vùng huyện và quy hoạch đô thị. Các khu vực chức năng có quy mô trên 500 ha được lập quy hoạch phân khu xây dựng làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng và xác định dự án đầu tư xây dựng, nếu được xác định trong quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/8/2019.

Ngoài việc hướng dẫn Luật Quy hoạch đô thị 2009 và Luật Xây dựng 2014, Nghị định này còn làm hết hiệu lực một phần Nghị định 37/2010/NĐ-CP, Nghị định 44/2015/NĐ-CP.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng đô thị được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 03.09.2019 09:24:03 +07:00
Đánh giá bài viết
1 356
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo