Quyết định 2602/QĐ-BYT 2019

Quyết định số 2602/QĐ-BYT

Quyết định 2602/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III.

Tóm tắt nội dung Quyết định 2602/QĐ-BYT

Cơ sở bồi dưỡng hộ sinh hạng III hỗ trợ học viên liên hệ đơn vị đi thực tế

Ngày 21/06/2019, Bộ Y tế ra Quyết định 2602/QĐ-BYT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III.

Theo đó, các cơ sở, đào tạo, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III có trách nhiệm hỗ trợ học viên để liên hệ với các cơ quan, đơn vị mà học viên sau này đến tìm hiểu thực tế, trợ giúp học viên hoàn thành thời gian thực tế. Cơ sở thực địa phải là các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ/hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các địa phương.

Ngoài ra, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng còn phải phân công giảng viên hỗ trợ học viên lên kế hoạch, tìm hiểu thực tế, viết báo cáo thu hoạch; đề xuất cơ quan, đơn vị nơi học viên đến thực thế chuẩn bị báo cáo kinh nghiệm và tạo điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho học viên...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B<)YTE
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
.
.
DQcl~p - TV do - H~nh phuc
Ha N(ji, ngay
ctI
thang
6
ndm 2019
S6JbOoUQD-BYT
QUYETDJNH
Ban hanh
Chuong
trinh b8i dufrng theo tieu chuan
clnrc danh ngh~ nghi~p hQsinh h~ng III
B<)TRUONG B<)Y TE
Can cir Nghi dinh s6
75/2017/ND-CP
ngay
201612017
cua Chinh phu guy
dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 chirc cua BQY tS;
Can cir Nghi dinh s6 101l2017/ND-CP ngay
0119/2017
cua Chinh phu vS
dao tao, b6i duong can bQ,cong chirc, vien chirc;
Can cir Thong
tir
s6
0112018/TT-BNV
ngay
08/0112018
cua BQ NQi
VI)
huang d~n mot s6 diSu cua Nghi dinh s6
101/2017/Nf)-CP
ngay 01 thang 9 nam
2017 cua Chinh phu vS dao t(;10,b6i duong can bQ,cong chirc, vien chirc;
Can cir Thong
tir
lien tich s6
2612015/TTLT-BYT-BNV
ngay
07/1012015
cua BQ Y ts va BQ NQi vu guy dinh rna s6, tieu chu§.n chirc danh nghe nghiep
diSu duong, hQ sinh, ky thu~t y;
Can cil Bien ban nghi~rn thu ngay
2611212018
cua HQi d6ng th§.rn dinh
Chuang trinh b6i dUOngtheo tieu chu§.nchilc danh nghS nghi~p hQsinh h(;1ngIII;
Can cil y kiSn th§.rn dinh cua BQ NQi V\l t(;1icong van s6
1805/BNV--DT
ngay
23/4/2019
vS vi~c ban hanh Chuang trinh b6i dUOngtheo tieu chu§.nchilc
danh nghS nghi~p diSu duOng, hQ sinh h(;1ngII, III, IV;
Xet dS nghi cua V\l twang V\l T6 chilc can bQ,
QUYETDJNH:
Di~u
1.
Ban hanh kern theo QuySt dinh nay Chuang trinh b6i duang theo
tieu chu§.nchilc danh nghS nghi~p h<)sinh h(;1ngIII.
Di~u 2. QuySt dinh nay co hi~u h.rcthi hanh kS tu ngay ky_
Di~u 3. Chanh Van phong BQ, V\l truang V\l T6 chilc can bQ, Thu truOng
cac dan vi lien guan chiu trach nhi~rn thi hanh QuySt dinh nayI
1JY
No'i nhq.n:
- Nhu
DiSu
3;
- BQtruo'ng (d~
b/c);
- B<) N<)i
V\1;
- So' Y
tS cac tinh, thanh ph6;
- Cac dan
vi
thuQc
va
tn,rc thuQc BYT;
- C6ng thOng tin di~n ttl' BYT;
- Luu: VT, TCCB,
B<) YTE
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
. .
~9~!~p=Iv ~~=
!!~~~p.~~!;
CHUaNG TRINH
BBi
dufmgtheotieuchuan....
~.~.~~.~~~~!!g~_~
~g~~~p_H;~_~!_~!!...
~~~g_!!I
(Ban hanh
kern
thea Quyit dinb s6160)/QD-BYT ngay //
1612019
cua Be) Y ti)
I. DOl TUQNG BOI DUONG
- Vien chirc gift clurc danh nghe nghiep HQ sinh hang III va tirong dirong
chua co clnrng chi b6i dirong thea tieu chuan clnrc danh nghe nghiep;
- Vien chirc gift chirc danh nghe nghiep HQsinh hang IV hoac tuong duong.
II.
Ml)C TIEU, YEU cAu
CVA
CHUONG TRINH
1.
M1}ctien
1.1. Mf:lc tieu chung
Cap nhat, b6 sung kien thirc chung vS quan
ly
nha mroc va ky nang nghe
nghiep cua H9 sinh hang III, dap irng tieu chuan chirc danh nghe nghiep H9 sinh
hang III, gop phan nang cao chat hrong d9i ngii H9 sinh hang III.
1.2. M uc tieu Cf:lthi
Sau khi hoc xong chuang trinh, hoc vien
co
thi:
1) Phan tich duoc mot s6 kiSn thirc co ban vS quan ly nha mroc, d9-oduc
nghS nghi~p, va cac ky nang chuyen montrong h09-tdQng cham soc suc khoe
nhan dan gop ph~n nang cao chfrt IUQllgdQingfi H9 sinh.
2) C~p nh~t kiSn thuc va ky nang chuyen mon, nghi~p V\l c~n thiSt, g~n
vai chuc trach nhi~m V\lcua H9 sinh h9-ngIII va yeu c~u cua vi tri vi~c lam, dap
Ung cong vi~c duQ'cgiao.
3) B6 sung ph~m chfrt d9-oduc, nhan cach c~n thiSt cua H9 sinh h9-ngIII,
bao dam hoan thanh t6t cong tac cham soc suc khoe nhan dan, d~c bi~t trong
cong tac cham soc suc khoe ba m(fva tre sa sinh.
2. Yen cAn
dBi
VOl
chlfO'ng trinh
2.1. Dam bao hQ'P
ly
va khoa hQc gifta cac kh6i kiSn thuc, n9i dung bam
sat chuc tnich, chuyen mon nghi~p V\l cua HQ sinh h~ng III, dam bao khong
trilng l~p vai chuang trinh khac va kSt cfru thea huang rna dS dS c~p nh~t, b6
sung cho phil hQ'P;
2.2. Can d6i, hQ'Ply gifta ly thuYStva thllChanh (ren luy~n ky nang);
2.3. Cac chuyen dS xay dl,lllgphai sat th\fc dS sau khi h9C xong, h9C vien
co thS v~n d\lng van cong vi~c hang ngay.
1
III. PHUONG PHAp THIET KE CHUONG TRiNH
- Chuang trinh diroc thiet kS tuan thu theo cac quy dinh tai Nghi dinh s6
101l2017/ND-CP ngay 01l9/2017cua Chinh phil vS dao tao, b6i dirong can bo,
cong chirc, vien chirc va Thong
tir
s6 01l2018/TT-BNV ngay 08/01/2018 cua BQ
NQi vu huang d~n mot s6 dieu cua Nghi dinh 101/2017/ND-CP ngay 01109/2017
cua Chinh phu vS dao tao, b6i dirong can bo, cong chirc, vien chirc.
- Chuang trinh diroc thiSt kS bao g6m cac phan kiSn thirc: kiSn thirc chung
va kiSn thirc
Icy
nang, nghe nghiep.
- Chuang trinh phai duoc bien soan theo quy trinh bien soan chuang trinh
b6i duong vien chirc.
- HQc vien hoc du cac phan kiSn thirc va ky nang, lam d~y du va dat yeu
c~u cac bai kiSm tra, tiSu Iuan cua Chuang trinh se duoc c~p clnrng chi theo quy
dinh.
IV. KET
cAu
CHUONG TRiNH
1. KhAi IUQ'ngki~n thifc
Chuang trinh g6m 16 chuyen dS
Iy
thuySt va 3 chuyen dS bao cao, di th\Ic
ts va viSt tiSu lu?n, duQ'cd.u truc thanh 2 ph~n:
- Ph~n
I.
KiSn thuc vS chinh tri, quan
Iy
nha nuac va cac ky nang chung
g6m 4 chuyen dS giang d~y va 1 chuyen dS bao cao.
- Ph~n II. KiSn thuc, ky nang nghS nghi~p chuyen nganh va d~o duc nghS
nghi~p g6m 12 chuyen dS giang d~y, 2 chuyen dS di th\Ic ts va viSt tiSu lu?n
cu6i kh6a.
2. Tho-i gian bBi duo-ng: 06 tu~n, m6i tu~n 5 ngay lam vi~c, m6i ngay
hQc 8 tiSt, t6ng s6 tiSt hQc la 240 tiSt. Trong d6:
- Ly
thuySt: 96
- Th\Ic hanh, di th\Ic tS:108
- KiSm tra, viSt thu ho~ch: 36
3. C~u truc chuO'ng trinh
Ph~n I. Ki~n thuc v~ chinh trj, qmin
Iy
nha nuO'c va cac ky nang
chung (60 ti~t)
sA ti~t
,
TT
Chuyen de, ho~t dQng
Ly
Thao lu~n,
TAng
thuy~t
th\fc hanh
1
DuOng 16icua Dang va chinh sach cua
6
6 12
2
Đánh giá bài viết
1 59
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo