Quyết định 2254/QĐ-BYT Bộ công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em

Bộ công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em

Quyết định 2254/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em.

Ngày 07/5/2021, Bộ Y tế ra Quyết định 2254/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em.

Theo đó, Quy trình phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em gồm 03 bước sau đây: Bước 1: Nhận biết trẻ có rối loạn phát triển và các dấu hiệu cảnh báo rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em được thực hiện đối với tất cả trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi; Bước 2 là sàng lọc rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em nhằm phát hiện sớm những trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ; Bước 3 là chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em.

Ngoài ra, nếu rối loạn phổ tự kỷ mức độ nhẹ và trung bình có thể điều trị tại tuyến tỉnh, sau khi thuyên giảm sẽ chuyển về cộng đồng quản lý và can thiệp theo mô hình phù hợp tại địa phương. Nếu rối loạn phổ tự kỷ nặng cần điều trị tại tuyến Trung ương, sau khi thuyên giảm có thể chuyển về tuyến tỉnh hoặc về cộng đồng quản lý và can thiệp theo mô hình phù hợp tại địa phương.

Bộ công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em được áp dụng tại gia đình, cộng đồng, cơ sở y tế, các tổ chức, cá nhân có triển khai thực hiện Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em trên toàn quốc.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

BỘ Y TẾ
______

Số: 2254/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bộ công cụ Phát hiện sớm rối loạn phố tự kỷ ở trẻ em

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2295/QĐ-BYT ngày 03/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai thử nghiệm Bộ công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em;

Căn cứ biên bản họp ngày 15/12/2020 của Hội đồng thẩm định và nghiệm thu Bộ công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em.

Điều 2. Bộ Công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại gia đình, cộng đồng, cơ sở y tế, các tổ chức, cá nhân có triển khai thực hiện Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em trên toàn quốc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông, bà: Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Cổng TTĐT Bộ Y tế; website Cục QLKCB;

- Lưu; VT, KCB

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

A. QUI TRÌNH PHÁT HIỆN SỚM RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM

I. Sơ đồ qui trình phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ

II. Nội dung và các bước thực hiện

B. CÁC PHỤ LỤC

I. Phụ lục 1. Bộ câu hỏi đánh giá sự phát triển theo tuổi - ASQ

II. Phụ lục 2. Qui trình sàng lọc rối loạn phát triển bằng phần mềm a.365

III. Phụ lục 3. Bảng kiểm sàng lọc rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ nhỏ có sửa đổi

- Hiệu chỉnh (MCHAT-R)

IV. Phụ lục 4. Bảng kiểm sàng lọc rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ nhỏ có sửa đổi

- Hiệu chỉnh và theo dõi tiếp (MCHAT-R/F)

V. Phụ lục 5. Công cụ sàng lọc rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em (STAT)

VI. Phụ lục 6. Phiếu đánh giá rối loạn phổ tự kỷ theo Sổ tay thống kê chẩn đoán các rối loạn tâm thần, xuất bản lần thứ 4

VII. Phụ lục 7. Phiếu đánh giá rối loạn phổ tự kỷ theo Sổ tay thống kê chẩn đoán các rối loạn tâm thần, xuất bản lần thứ 5

VIII. Phụ lục 8. Thang đánh giá sự phát triển tâm vận động Denver

IX. Phụ lục 9. Thang cho điểm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

ASQ

Bộ câu hỏi theo tuổi và giai đoạn

Ages & Stages Questionnaires

CARS

Thang cho điểm tự kỷ ở trẻ em

The Childhood Autism Rating Scale

CDC

Trung tâm kiểm soát bệnh và phòng bệnh

Center for Disease Control and Prevention

DSM-IV

Sổ tay thống kê chẩn đoán các rối loạn tâm thần, xuất bản lần thứ 4

Diagnostics Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition

DSM 5

Sổ tay thống kê chẩn đoán các rối loạn tâm thần, xuất bản lần

Diagnostics Statistical Manual of Mental Disorders, 5rd

DENVER

Thang đánh giá tâm vận động

M-CHAT -R

Bảng kiểm sàng lọc rối loạn phổ tự kỷ trẻ nhỏ có sửa đổi - Hiệu chỉnh

Modified Check-list for Autism in Toddlers - Rivised

MCHAT-

R/F

Bảng kiểm sàng lọc rối loạn phổ tự kỷ trẻ nhỏ có sửa đổi - có hiệu chỉnh/ Theo dõi tiếp

Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised/Follow up

PDD

Rối loạn phát triển lan tỏa

Pervasive Developmental Disorder

PHCN

Phục hồi chức năng

Rehabilitation

RLPTK

Rối loạn phổ tự kỷ

Autism Spectrum Disoder

STAT

Công cụ sàng lọc tự kỷ ở trẻ em

Screening Tool for Autism in Toddlers and Young children

A. QUI TRÌNH PHÁT HIỆN SỚM RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM

I. Sơ đồ qui trình

Bộ công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em

II. Cách thức thực hiện

1. Bước 1: Nhận biết trẻ có rối loạn phát triển và các dấu hiệu cảnh báo rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em

1.1. Mục đích

- Phát hiện sớm những rối loạn phát triển và các khuyết tật (thể chất và tâm thần) của trẻ.

- Phát hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm của rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em.

1.2. Đối tượng: Tất cả trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi.

1.3. Công cụ: Có thể lựa chọn bộ công cụ bản giấy hoặc bản điện tử

1.3.1. Bộ công cụ bản giấy

* Bộ câu hỏi đánh giá sự phát triển theo tuổi và giai đoạn (ASQ 2- Ages & Stages Questionaires, Second Edition) hiện nay được phổ biến khá rộng rãi, dễ sử dụng nên có thể giúp phát hiện sớm các bất thường của trẻ.

ASQ -3 (Ages and Stages Questionnaires, Third Edition) do các tác giả J. Squires and D. Bricker thuộc trường đại học Oregon xây dựng, và thuộc bản quyền của nhà xuất bản Paul.H.Brookes.

Tại Việt Nam, Bộ câu hỏi ASQ đã được nhóm tác giả thuộc chuyên ngành PHCN Nhi biên soạn cho phù hợp với điều kiện tại Việt Nam và đã được Bộ y tế thông qua với 9 mẫu phiếu. (Phụ lục 1).

- Phiếu 1. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 0-28 ngày tuổi.

- Phiếu 2. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 3 tháng tuổi.

- Phiếu 3. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 6 tháng tuổi.

- Phiếu 4. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 9 tháng tuổi.

- Phiếu 5. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 12 tháng tuổi.

- Phiếu 6. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 24 tháng tuổi.

- Phiếu 7. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 36 tháng tuổi.

- Phiếu 8. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 48 tháng tuổi.

- Phiếu 9. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 60 tháng tuổi.

* Các dấu hiệu cảnh báo rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em

- 6 tháng: Trẻ không cười, đáp ứng vui vẻ hoặc có biểu hiện thích thú.

- 9 tháng: Trẻ không có sự tương tác qua lại bằng âm thanh, nụ cười hoặc biểu lộ bằng ánh mắt, nét mặt.

- 12 tháng: Trẻ không nói bập bẹ nguyên âm

- 12 tháng: Trẻ không tương tác qua lại bằng cử chỉ, điệu bộ như chỉ ngón trỏ, với hoặc vẫy tay.

- 16 tháng: Trẻ chưa nói được từ đơn

- 24 tháng: Trẻ chưa nói được câu 2 từ rõ nghĩa hoặc có dấu hiệu nhại lời.

- Trẻ mất kỹ năng ngôn ngữ hoặc mất kỹ năng xã hội ở bất kỳ lứa tuổi nào.

1.3.2. Bộ công cụ bản điện tử. Sử dụng đường link https://a365.vn/ (Phụ lục 2)

A365.vn cũng sử dụng các Bộ câu hỏi đánh giá sự phát triển theo độ tuổi (ASQ) phiên bản 3, tiếng Việt, do nhà xuất bản Brookes phát hành, gồm có 21 bộ câu hỏi chỉa theo từng mốc tuổi từ 1 đến 66 tháng. Với sự cho phép của nhà xuất bản và các giả, sự hỗ trợ tài chính của Grand Challenges Canada, Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) đã chuyển thể ASQ-3 tiếng Việt sang phiên bản trực tuyến trên a365.vn để giúp người dùng chọn chính xác bộ câu hỏi cần dùng và có được kết quả sàng lọc ngay lập tức.

1.4. Nội dung công việc

- Đánh giá phát triển của trẻ bằng công cụ ASQ.

- Phát hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm của RLPTK.

- Hoặc sử dụng phần mềm a365.vn

1.5. Người thực hiện

- Cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ: theo dõi sự phát triển của trẻ.

- Giáo viên mầm non: tiếp xúc với trẻ khi đi học tại nhà trẻ (18 tháng tuổi) hoặc lớp mầm non (36 tháng).

- Nhân viên y tế cơ sở khi trẻ đi tiêm chủng hoặc đến khám tại trạm y tế.

1.6. Nơi thực hiện

Tại gia đình, Trường mầm non hoặc Trạm y tế

1.7. Nhận định và kế hoạch

Nếu sau khi thăm khám, đánh giá (sơ bộ) sự phát triển của trẻ, nếu trẻ phát triển không phù hợp với lứa tuổi hoặc có “dấu hiệu cảnh báo” rối loạn phổ tự kỷ sẽ gửi trẻ đến khám bác sĩ PHCN Nhi và bác sĩ Tâm thần Nhi khoa ở tuyến tỉnh và trung ương để thực hiện bước 2.

2. Bước 2: Sàng lọc rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em

2.1. Mục đích: Phát hiện sớm những trẻ mắc RLPTK

2.2. Đối tượng: Tất cả trẻ em trong cộng đồng, ưu tiên những trẻ đã sàng lọc từ bước 1.

2.3. Công cụ

2.3.1. Bộ công cụ bản giấy

Bộ câu hỏi MCHAT-R (Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised) (Phụ lục 3), MCHAT- R/F (Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised/Follow up) (Phụ lục 4) (Cho các tuyến) hoặc có thể sử dụng STAT (Phụ lục 5) (Cho tuyến tỉnh và tuyến Trung ương).

MCHAT là bộ câu hỏi sàng lọc nguy cơ tự kỷ cho trẻ từ 16 đến 30 tháng của các tác giả Diana L. Robins, Deborah Fein, và Marianne Barton phát triển với hai phiên bản: M-CHAT-R dành cho mọi đối tượng người dùng và M- CHAT-R/F dành cho cán bộ y tế để làm chuyên sâu hơn.

STAT (Screening Tool for Autism in Toddlers and Young children) do giáo sư tâm lý Wendy L. Stone và cộng sự xây dựng năm 1997. Các cán bộ y tế sử dụng Bộ công cụ này để sàng lọc nguy cơ RLPTK cho trẻ em từ 2 đến 3 tuổi thông qua quan sát trẻ với 12 hoạt động vui chơi. Thời gian thực hiện bộ công cụ này khoảng 20 phút.

2.3.2 Bộ công cụ bản điện tử

Tương tự như bước theo dõi phát triển, bước sàng lọc rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em cũng có thể sử dụng bộ công cụ trực tuyến trên a365.vn. A365.vn cung cấp bộ MCHAT-R bản điện tử cho nhóm phụ huynh và giáo viên, và MCHAT- R/F cho nhóm cán bộ y tế.

2.4. Người thực hiện

Nhân viên y tế từ y tế cơ sở trở lên đã được hướng dẫn sử dụng và nhận định kết quả M CHAT-R, MCHAT- R/F, cán bộ y tế được đào tạo về công cụ STAT.

2.5. Nơi thực hiện

Tại cơ sở y tế.

2.6. Nhận định và kế hoạch

- Trẻ có dưới 3 dấu hiệu nguy cơ trong bảng kiểm MCHAT -R: theo dõi tiếp và đánh giá lại vào các mẫu ASQ tiếp theo.

- Trẻ có từ 3 đến 7 dấu hiệu nguy cơ trong bảng kiểm MCHAT- R: Tiếp tục làm bản MCHAT- R/F

- Trẻ có ≥ 8 dấu hiệu nguy cơ trong bảng kiểm MCHAT- R hoặc có tổng điểm STAT > 2: chuyển bước 3.

3. Bước 3: Chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em

3.1. Chẩn đoán loại trừ các bệnh lý khác

3.1.1. Mục đích

Phát hiện các nguyên nhân rối loạn phát triển và khiếm khuyết tinh thần, rối loạn ngôn ngữ không phải do rối loạn phổ tự kỷ.

3.1.2. Đối tượng: Những trẻ có MCHAT hoặc STAT bất thường.

3.1.3. Người đánh giá

- Bác sĩ Tai Mũi Họng: phát hiện câm điếc bẩm sinh.

- Bác sĩ Răng Hàm Mặt: phát hiện bất thường bộ máy phát âm.

- Bác sĩ chuyên khoa Thần kinh: phát hiện các bệnh lý hệ thần kinh.

- Bác sỹ chuyên khoa Nội tiết-di truyền và chuyển hóa: phát hiện các bệnh lý hệ nội tiết, chuyển hóa.

- Bác sĩ PHCN, cán bộ Tâm lý lâm sàng trẻ em, bác sĩ Tâm thần trẻ em: đánh giá rối loạn phát triển do bại não hoặc khuyết tật trí tuệ do căn nguyên khác.

3.1.4. Nơi thực hiện: Bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên.

3.1.5. Nhận định và kế hoạch

Nếu có các bệnh lý khác: theo dõi và có các can thiệp phù hợp theo dạng bệnh.

3.2. Chẩn đoán xác định rối loạn phổ tự kỷ

3.2.1. Mục đích: Chẩn đoán xác định trẻ có mắc rối loạn phổ tự kỷ không.

3.2.2. Đối tượng

Những trẻ có rối loạn phát triển hoặc MCHAT hoặc STAT bất thường nhưng đã loại trừ các bệnh lý khác.

3.2.3. Người thực hiện

- Bác sĩ Phục hồi chức năng hoặc

- Bác sĩ Tâm thần Nhi hoặc

- Bác sĩ có chứng chỉ đào tạo về chẩn đoán và can thiệp trẻ có rối loạn phổ tự kỷ.

3.2.4. Nơi thực hiện

Bệnh viện tuyến tỉnh trở lên.

3.2.5. Công cụ chẩn đoán

Sử dụng DSM-IV (Phụ lục 6) hoặc DSM 5 (Phụ lục 7) để chẩn đoán xác định rối loạn phổ tự kỷ.

3.2.6. Nhận định và kế hoạch

- Nếu không đủ tiêu chuẩn chẩn đoán: theo dõi tiếp và đánh giá lại.

- Nếu đủ tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ sẽ chuyển sang bước tiếp theo.

3.3. Đánh giá mức độ rối loạn phổ tự kỷ

3.3.1. Mục đích

Đánh giá mức độ rối loạn phổ tự kỷ và mức độ chậm phát triển để có kế hoạch can thiệp phù hợp

3.3.2. Đối tượng: Những trẻ đã được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ.

3.3.3. Người đánh giá

Các bác sĩ Tâm thần Nhi, bác sĩ PHCN nhi, hoặc bác sĩ có chứng chỉ đào tạo về rối loạn phổ tự kỷ

3.3.4. Công cụ

- Thang đánh giá sự phát triển tâm vận động Denver (Phụ lục 8) để xác định mức độ chậm phát triển

- Thang cho điểm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ nhỏ CARS (Phụ lục 9): để xác định mức độ rối loạn phổ tự kỷ.

3.3.5. Nhận định và kế hoạch

Sau khi xác định mức độ RLPTK, quyết định nơi can thiệp (điều trị).

Nếu rối loạn phổ tự kỷ mức độ nhẹ và trung bình có thể điều trị tại tuyến tỉnh, sau khi thuyên giảm sẽ chuyển về cộng đồng quản lý và can thiệp theo mô hình phù hợp tại địa phương. Nếu rối loạn phổ tự kỷ nặng cần điều trị tại tuyến Trung ương, sau khi thuyên giảm có thể chuyển về tuyến tỉnh hoặc về cộng đồng quản lý và can thiệp theo mô hình phù hợp tại địa phương.

B. CÁC PHỤ LỤC

I. Phụ lục 1.

BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THEO TUỔI -ASQ

(Gồm 9 mẫu phiếu)

- Phiếu 1. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 0-28 ngày tuổi.

- Phiếu 2. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 3 tháng tuổi.

- Phiếu 3. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 6 tháng tuổi.

- Phiếu 4. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 9 tháng tuổi.

- Phiếu 5. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 12 tháng tuổi.

- Phiếu 6. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 24 tháng tuổi.

- Phiếu 7. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 36 tháng tuổi.

- Phiếu 8. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 48 tháng tuổi.

- Phiếu 9. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 60 tháng tuổi

Phiếu 1. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 0-28 ngày tuổi

(Dùng cho trẻ 0 tháng đến dưới 3 tháng tuổi)

Họ và tên trẻ:............................................ Ngày... sinh:..... /..... /...... Nam...... Nữ.......

Chỗ ở hiện tại: Thôn (Số nhà)................... Xã(Phường)...............................................

Huyện(Quận).................. Tỉnh(Thành phố).......................................

Tên bố/ mẹ:.............................................. Điện thoại NR..................... DĐ...................

Các kỹ năng của trẻ (Hỏi và quan sát)

Không

Giao tiếp-Ngôn ngữ:

1

Trẻ có dấu hiệu “Không bao giờ phát ra những âm thanh “?

2

Trẻ có dấu hiệu “Không biết thể hiện gì khi đói, ướt do đái, ỉa”?

3

Trẻ có dấu hiệu “Không chớp mắt/giật mình khi có tiếng động mạnh”?

Vận động thô:

4

Trẻ có giảm vận động ở tay/ chân hoặc mềm nhẽo toàn thân không?

5

Trẻ có bị hạn chế vận động tại các khớp lớn không? (Háng, gối, cố chân, vai, khuỷu, cố tay, quay đau cổ.)

6

Trẻ có bị dị tật chân không? (Thừa/ thiếu ngón, cụt một phần, khoèo, ngắn)

Vận động tinh:

7

Trẻ có dị tật tay không? (Thừa/ thiếu ngón, cụt một phần, khoèo, ngắn.

8

Trẻ có bị hạn chế gập/ duỗi đốt ngón tay không?

9

Trẻ có nắm bàn tay quá chặt hơn bình thường không?

Bắt chước và học:

10

Trẻ có bộ mặt khác thường hoặc dị tật trên mặt không?

11

Trẻ có khác thường ở đầu không? (Khuyết xương, u đầu, không có thóp.

12

Trẻ có dấu hiệu “Không biết mỉm cười (cười khi ngủ)” không?

Cá nhân - Xã hội:

13

Trẻ có khó khăn về ỉa, đái không? (Không ỉa phân su, đái khó.)

14

Trẻ có khóc nhiều suốt ngày đêm (khóc dạ đề) không?

15

Trẻ mút bú; nuốt, uống có khó khăn không?

Các dấu hiệu khác thường khác:

16

Trẻ có khi nào bị co giật không?

17

Trẻ có khác thường ở mặt (môi, hàm ếch), cổ, cột sống, tay chân không?

18

Trẻ có khác thường về tai không? VD: không có vành tai hoặc lỗ tai

19

Trẻ có khác thường về mắt không? (Mắt lác, sụp mí, lồi mắt.)

20

Trẻ có các khác thường nào khác không? Ghi rõ:

Đánh giá:

Trẻ nghi ngờ có rối loạn phát triển khi ít nhất 1 câu trả lời rơi vào ô“Có”

Gia đình và Cán bộ sàng lọc cần gửi trẻ đi khám bác sĩ Phục hồi chức năng Nhi.

Ngày sàng lọc .../.../.... Người trả lời ......................

Người sàng lọc .................................. Quan hệ với trẻ ..................................

Phiếu 2. Sàng lọc phát hiện sớm rối loạn ở trẻ 3 tháng

(Dùng cho trẻ 3 tháng đến dưới 6 tháng tuổi)

Họ và tên trẻ:............................................ Ngày... sinh:..... /..... /...... Nam...... Nữ........

Chỗ ở hiện tại: Thôn (Số nhà).................. Xã(Phường).................................................

Huyện(Quận).................. Tỉnh(Thành phố).......................................

Tên bố/ mẹ:............................................... Điện thoại NR..................... DĐ...................

Các dấu hiệu của trẻ (Hỏi và quan sát)

Không

Giao tiếp-Ngôn ngữ:

1

Trẻ có dừng khóc khi nghe thấy giọng nói của bạn không?

2

Trẻ có cười thành tiếng không?

3

Trẻ có phát ra âm thanh khi nhìn thấy đồ chơi hoặc người không?

Vận động thô:

4

Trẻ có quay đầu về cả hai phía khi nằm ngửa không?

5

Khi nằm sấp trẻ có nâng đầu lên cao 7-8 cm trong ít nhất 15 giây không?

6

Khi nằm ngửa trẻ có đưa cả hai tay qua ngực lên miệng để ngậm không?

Vận động tinh:

7

Trẻ có tự mở bàn tay một phần hoặc hoàn toàn không?

8

Trẻ có giữ đồ chơi trong tay khoảng một phút khi được đặt vào tay không?

9

Trẻ có thể nắm/ cào vào quần áo mình không?

Bắt chước và học:

10

Trẻ có nhìn theo đồ chơi khi bạn di chuyển sang hai phía trước mặt trẻ không?

11

Trẻ có nhìn theo đồ chơi khi bạn di chuyển lên xuống trước mặt trẻ không?

12

Trẻ có nhìn vào đồ chơi khi bạn đặt vào tay trẻ không?

Cá nhân- Xã hội:

13

Trẻ có nhìn tay mình không?

14

Trẻ có chơi với những ngón tay khi nắm hai tay vào nhau không?

15

Trẻ có biết sẽ được cho ăn khi nhìn thấy sữa hoặc bình sữa không?

Các dấu hiệu chung:

16

Trẻ có khi nào bị co giật/ngất xỉu không?

17

Trẻ có bất thường ở cổ, cột sống, thân mình, tay chân không?

18

Trẻ có bất thường ở tai, bệnh về tai hoặc nghe kém không?

19

Trẻ có bất thường ở mắt hoặc nhìn kém không?

20

Trẻ có các bất thường nào khác không? VD: mặt, môi/hàm ếch,...

Đánh giá:

Trẻ nghi ngờ có rối loạn phát triển khi:

• “Không” làm được 2 trong 3 kỹ năng ở các lĩnh vực Giao tiếp-Ngôn ngữ, Vận động thô, Vận động tinh, Bắt chước và học, Cá nhân- Xã hội (Câu 1 ->15), hoặc

• “Có” 1 trong 5 Các dấu hiệu bất thườngkhác(Câu 16->20)

Gia đình và Cán bộ sàng lọc cần gửi trẻ đi khám bác sĩ Phục hồi chức năng Nhi.

Ngày sàng lọc ..../..../.... Người trả lời .............................

Người sàng lọc .............................................. Quan hệ với trẻ...............................

Phiếu 3. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 6 tháng tuổi

(Dùng cho trẻ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi)

Họ và tên trẻ:............................................ Ngày... sinh:..... /..... /...... Nam...... Nữ........

Chỗ ở hiện tại: Thôn (Số nhà)................... Xã(Phường)................................................

Huyện(Quận).................. Tỉnh(Thành phố).......................................

Tên bố/ mẹ:............................................... Điện thoại NR..................... DĐ...................

Các kỹ năng của trẻ (Hỏi và quan sát)

Không

Giao tiếp:

1

Trẻ có quay lại nhìn khi bạn gọi hoặc có tiếng động mạnh không?

2

Trẻ có phát ra những âm thanh như “da,” “ga,” “ca,” và “ba” không?

3

Khi ta bắt chước âm thanh của trẻ, trẻ có lặp lại các âm thanh đó không?

Vận động thô:

4

Trẻ có biết lẫy từ tư thế nằm ngửa sang nằm sấp không?

5

Trẻ có ngồi chống hai tay khi được giữ 2 bên hông của trẻ không?

6

Trẻ có thể trườn bò bằng tay và hai gối không?

Vận động tinh:

7

Trẻ có biết với lấy đồ vật bằng 2 tay được không?

8

Trẻ có biết cầm đồ chơi nhỏ bằng bàn tay/ các ngón tay không?

9

Trẻ có biết nhặt một vật nhỏ bằng bàn tay không?

Bắt chước và học:

10

Trẻ có biết tìm đồ chơi bị rơi ở tư thế nằm sấp không?

11

Trẻ có biết cầm đồ vật/ đồ chơi đưa vào miệng không?

12

Trẻ có biết chuyển đồ chơi từ tay này sang tay kia không?

Cá nhân- Xã hội:

13

Trẻ có phản ứng khi nhìn thấy người lạ không?

14

Trẻ có biết sờ vào hình ảnh hoặc cười với mình ở trong gương không?

15

Trẻ có biết di chuyển/ trườn người đi để lấy đồ chơi không?

Các dấu hiệu khác thường khác:

16

Trẻ có khi nào bị co giật/ ngất xỉu không?

17

Trẻ có bất thường ở cổ, cột sống, thân mình, tay chân không?

18

Trẻ có bất thường ở tai, bệnh về tai hoặc nghe kém không?

19

Trẻ có bất thường ở mắt hoặc nhìn kém không?

20

Trẻ có các bất thường nào khác không? VD: mặt, môi/ hàm ếch,...

Đánh giá:

Trẻ nghi ngờ có rối loạn phát triển khi:

• “Không” làm được 2 trong 3 kỹ năng ở các lĩnh vực Giao tiếp-Ngôn ngữ, Vận động thô, Vận động tinh, Bắt chước và học, Cá nhân- Xã hội (Câu 1 ->15), hoặc

• “Có” 1 trong 5 Các dấu hiệu bất thường khác(Câu 16->20)

Gia đình và Cán bộ sàng lọc cần gửi trẻ đi khám bác sĩ Phục hồi chức năng Nhi.

Ngày sàng lọc ..../..../..... Người trả lời .........................

Người sàng lọc ............................................... Quan hệ với trẻ...............................

Phiếu 4. Sàng lọc phát hiện sớm rối loạn ở trẻ 9 tháng

(Dùng cho trẻ 9 đến dưới 12 tháng tuổi)

Họ và tên trẻ:............................................ Ngày... sinh:...... /..... /...... Nam...... Nữ........

Chỗ ở hiện tại: Thôn (Số nhà).................. Xã(Phường).................................................

Huyện(Quận).................. Tỉnh(Thành phố).......................................

Tên bố/ mẹ:............................................... Điện thoại NR..................... DĐ...................

Các dấu hiệu của trẻ (Hỏi và quan sát)

Không

Giao tiếp:

1

Trẻ có quay đầu về phía có tiếng động không?

2

Trẻ có dừng hoạt động khi bạn nói “không- không” không?

3

Trẻ có phát ra những âm thanh như baba, gaga.. .không?

Vận động thô:

4

Trẻ có biết đứng khi bạn cầm 2 tay trẻ để giữ thăng bằng không?

5

Trẻ có tự ngồi thẳng lưng không?

6

Trẻ có đứng vịn được không?

Vận động tinh:

7

Trẻ có biết nhặt vật nhỏ chỉ bằng một tay không?

8

Trẻ có nhặt được những vật nhỏ, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, giữa các ngón tay không?

9

Trẻ có biết nhặt vật nhỏ bằng đầu ngón cái và các ngón còn lại không?

Bắt chước và học:

10

Trẻ có biết chuyển vật từ tay này sang tay kia không?

11

Trẻ có biết cầm hai tay hai vật và giữ trong 1 phút không?

12

Khi cầm đồ chơi trẻ có đập nó lên một đồ chơi khác ở trên bàn không?

Cá nhân- Xã hội:

13

Trẻ có biết lấy vật ở ngoài tầm với không?

14

Trẻ có cho chân vào mồm ở tư thế nằm ngửa không?

15

Trẻ có tự ăn bánh quy không?

Các dấu hiệu chung:

16

Trẻ có khi nào bị co giật/ ngất xỉu không?

17

Trẻ có bất thường ở cổ, cột sống, thân mình, tay chân không?

18

Trẻ có bất thường ở tai, bệnh về tai hoặc nghe kém không?

19

Trẻ có bất thường ở mắt hoặc nhìn kém không?

20

Trẻ có các bất thường nào khác không? VD: mặt, môi/hàm ếch,...

Đánh giá:

Trẻ nghi ngờ có rối loạn phát triển khi:

• “Không” làm được 2 trong 3 kỹ năng ở các lĩnh vực Giao tiếp-Ngôn ngữ, Vận động thô, Vận động tinh, Bắt chước và học, Cá nhân- Xã hội (Câu 1 ->15), hoặc

• “Có” 1 trong 5 Các dấu hiệu bất thường khác(Câu 16->20)

→ Gia đình và Cán bộ sàng lọc cần gửi trẻ đi khám bác sĩ Phục hồi chức năng Nhi.

Ngày sàng lọc .../.../.... Người trả lời ..................

Người sàng lọc .............................................. Quan hệ với trẻ...............................

Phiếu 5. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 12 tháng tuổi

(Dùng cho trẻ 12-23 tháng tuổi)

Họ và tên trẻ:.......................................... Ngày sinh:.......... /...... /...... Nam...... Nữ........

Chỗ ở hiện tại: Thôn (Số nhà)................... Xã(Phường)................................................

Huyện(Quận).................. Tỉnh(Thành phố).......................................

Tên bố/ mẹ:............................................... Điện thoại NR..................... DĐ...................

Các kỹ năng của trẻ (Hỏi và quan sát)

Không

Giao tiếp:

1

Trẻ có làm theo mệnh lệnh đơn giản không? VD, đưa cho mẹ, lại đây

2

Trẻ có phát ra từ nào ngoài những âm thanh như baba, gaga.. .không?

3

Trẻ có biết chỉ tay vào đồ vật, biết gật đầu/lắc đầu không?

Vận động thô:

4

Trẻ có biết đứng dậy từ tư thế ngồi có bám tay vào đồ vật không?

5

Trẻ có biết đi khi bám tay vào đồ vật không?

6

Trẻ có thể tự đi vài bước mà không cần bám tay không?

Vận động tinh:

7

Trẻ có biết nhặt vật nhỏ bằng đầu các ngón tay không?

8

Trẻ có biết giơ cao và tung đồ chơi ra phía trước không?

9

Trẻ có biết cùng bạn lật trang sách không?

Bắt chước và học:

10

Trẻ có biết cầm hai vật đập vào nhau không?

11

Trẻ có biết bắt chước bỏ đồ vật vào hộp hoặc vào cái bát không?

12

Trẻ có biết tìm đồ vật khi bạn giấu dưới mảnh vải/ tờ giấy không?

Cá nhân- Xã hội:

13

Trẻ có đưa cho bạn đồ vật khi bạn đưa tay ra yêu cầu không?

14

Trẻ có biết phối hợp (đưa tay ra, xỏ vào) khi mặc quần áo không?

15

Trẻ có biết chơi với đồ chơi quen thuộc của mình không?

Các dấu hiệu khác thường khác:

16

Trẻ có khi nào bị co giật/ ngất xỉu không?

17

Trẻ có bất thường ở cổ, cột sống, thân mình, tay chân không?

18

Trẻ có bất thường ở tai, bệnh về tai hoặc nghe kém không?

19

Trẻ có bất thường ở mắt hoặc nhìn kém không?

20

Trẻ có các bất thường nào khác không? VD: mặt, môi/ hàm ếch,.

Đánh giá:

Trẻ nghi ngờ có rối loạn phát triển khi:

• “Không” làm được 2 trong 3 kỹ năng ở các lĩnh vực Giao tiếp-Ngôn ngữ, Vận động thô, Vận động tinh, Bắt chước và học, Cá nhân- Xã hội (Câu 1 ->15), hoặc

• “Có” 1 trong 5 Các dấu hiệu bất thường khác (Câu 16->20)

Gia đình và Cán bộ sàng lọc cần gửi trẻ đi khám bác sĩ Phục hồi chức năng Nhi.

Ngày sàng lọc .../.../... Người trả lời .............................

Người sàng lọc ............................................... Quan hệ với trẻ...............................

Phiếu 6. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 24 tháng tuổi

(Dùng cho trẻ 24-35 tháng tuổi)

Họ và tên trẻ:.......................................... Ngày sinh:.......... /...... /...... Nam...... Nữ........

Chỗ ở hiện tại: Thôn (Số nhà)................... Xã(Phường)................................................

Huyện(Quận).................. Tỉnh(Thành phố).......................................

Tên bố/ mẹ:............................................... Điện thoại NR..................... DĐ...................

Các kỹ năng của trẻ (Hỏi và quan sát)

Không

Giao tiếp:

1

Trẻ có chỉ đúng vào đồ vật/ con vật trong tranh khi được hỏi không? VD, Con chó đâu? Cái cốc đâu?

2

Trẻ có nói được câu 2-3 từ đúng ngữ cảnh không? VD, Mẹ về rồi

3

Trẻ có biết làm theo mệnh lệnh đơn giản không? VD. Cất đồ chơi đi

Vận động thô:

4

Trẻ có biết bước lên ít nhất 1-2 bậc cửa/ cầu thang không?

5

Trẻ có biết chạy nhanh và dừng lại mà không bị ngã không?

6

Trẻ có thể giơ chân đá bóng khi bám tay không?

Vận động tinh:

7

Trẻ có biết dùng thìa xúc thức ăn đưa vào miệng không?

8

Trẻ có biết xoay núm cửa, xoay nắp đồ chơi không?

9

Trẻ có biết tự lật trang sách ( mỗi lần tự lật một vài trang ) không?

Bắt chước và học:

10

Trẻ có biết chơi tưởng tượng không? VD, Giả vờ gọi điện thoại

11

Trẻ có bắt chước vẽ đường thẳng theo bạn không?

12

Trẻ có biết cất đồ vật vào đúng chỗ không? VD, Cất đồ chơi vào hộp

Cá nhân- Xã hội:

13

Trẻ có biết uống nước bằng cốc không?

14

Trẻ có biết bắt chước hành động không? VD : quét nhà, chải tóc...

15

Trẻ có biết chơi giả vờ với đồ chơi của mình không? VD, Ru bé ngủ

Các dấu hiệu khác thường khác:

16

Trẻ có khi nào bị co giật/ ngất xỉu không?

17

Trẻ có bất thường ở cổ, cột sống, thân mình, tay chân không?

18

Trẻ có bất thường ở tai, bệnh về tai hoặc nghe kém không?

19

Trẻ có bất thường ở mắt hoặc nhìn kém không?

20

Trẻ có các bất thường nào khác không? VD: mặt, môi/ hàm ếch,.

Đánh giá:

Trẻ nghi ngờ có rối loạn phát triển khi:

• “Không” làm được 2 trong 3 kỹ năng ở các lĩnh vực Giao tiếp-Ngôn ngữ, Vận động thô, Vận động tinh, Bắt chước và học, Cá nhân- Xã hội (Câu 1 -> 15), hoặc

• “Có” 1 trong 5 Các dấu hiệu bất thường khác(Câu 16->20)

-> Gia đình và Cán bộ sàng lọc cần gửi trẻ đi khám bác sĩ Phục hồi chức năng Nhi.

Ngày sàng lọc .../.../... Người trả lời .............................

Người sàng lọc ............................................... Quan hệ với trẻ...............................

Phiếu 7. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 36 tháng tuổi

(Dùng cho trẻ 36-47 tháng tuổi)

Họ và tên trẻ:............................................ Ngày... sinh:..... /...... /...... Nam...... Nữ........

Chỗ ở hiện tại: Thôn (Số nhà).................... Xã(Phường)..............................................

Huyện(Quận).................. Tỉnh(Thành phố).......................................

Tên bố/ mẹ:............................................... Điện thoại NR..................... DĐ...................

Các kỹ năng của trẻ (Hỏi và quan sát)

Không

Giao tiếp:

1

Trẻ có chỉ được 7 bộ phận cơ thể không? VD, Tay, chân,đầu...

2

Trẻ có nói được câu 3-4 từ đúng ngữ cảnh không? VD, A mẹ về rồi

3

Trẻ có biết nói họ và tên của mình khi được hỏi không?

Vận động thô:

4

Trẻ có tự bước lên cầu thang mỗi chân một bậc không?

5

Trẻ có biết co hai chân nhảy về phía trước không?

6

Trẻ có thể đá hoặc ném bóng/đá đồ vật mà không cần bám tay không?

Vận động tinh:

7

Trẻ có biết xâu một chuỗi hạt, xỏ dây giầy không?

8

Trẻ có biết bắt chước vẽ 1 đường ngang/ dọc/ vòng tròn không?

9

Trẻ có biết cầm kéo đúng cách không (có thể chưa biết cắt)?

Bắt chước và học:

10

Trẻ có biết bắt chước xếp 4 đồ vật thành 1 hàng ngang không?

11

Trẻ có nói tên người trong ảnh khi bạn chỉ vào và hỏi “Ai đây” không?

12

Trẻ có nhắc lại đúng thứ tự khi bạn nói 2-3 số liên tiếp không?VD,825 ( không dùng 3 số liên tục 123)

Cá nhân- Xã hội:

13

Trẻ có biết tự xúc ăn bằng thìa mà không rơi vãi không?

14

Trẻ có biết tự mình mặc quần áo không?

15

Trẻ có trả lời đúng khi bạn hỏi “Con là trai hay gái” không?

Các dấu hiệu khác thường khác:

16

Trẻ có khi nào bị co giật/ ngất xỉu không?

17

Trẻ có bất thường ở mặt, cổ, cột sống, thân mình, tay chân không?

18

Trẻ có bất thường ở tai, bệnh về tai hoặc nghe kém không?

19

Trẻ có bất thường ở mắt hoặc nhìn kém không?

20

Trẻ có các bất thường nào khác không? VD: mặt, môi/ hàm ếch,.

Đánh giá:

Trẻ nghi ngờ có rối loạn phát triển khi:

• “Không” làm được 2 trong 3 kỹ năng ở các lĩnh vực Giao tiếp-Ngôn ngữ, Vận động thô, Vận động tinh, Bắt chước và học, Cá nhân- Xã hội (Câu 1 ->15), hoặc

• “Có” 1 trong 5 Các dấu hiệu bất thường khác (Câu 16->20)

-> Gia đình và Cán bộ sàng lọc cần gửi trẻ đi khám bác sĩ Phục hồi chức năng Nhi.

Ngày sàng lọc .../.../... Người trả lời .............................

Người sàng lọc .................................... Quan hệ với trẻ..........................................

Phiếu 8. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 48 tháng tuổi

(Dùng cho trẻ 48-59 tháng)

Họ và tên trẻ:.......................................... Ngày sinh:.......... /..... /..... Nam....... Nữ........

Chỗ ở hiện tại: Thôn (Số nhà).................. Xã(Phường).................................................

Huyện(Quận)............... Tỉnh(Thành phố)...........................................

Tên bố/ mẹ:............................................ Điện thoại NR...................... DĐ...................

Các kỹ năng của trẻ (Hỏi và quan sát)

Không

Giao tiếp:

1

Trẻ có kể tên 3 thứ thuộc nhóm không? VD: chó,mèo,gà thuộc nhóm con vật.

2

Trẻ có mô tả 2 đặc điểm của đồ vật không? VD, Quả bóng to và tròn

3

Trẻ có dùng từ chỉ số lượng, thời gian đề không? VD: một cái kẹo, sáng nay...

Vận động thô:

4

Trẻ có tự trèo lên và trượt xuống cầu thang/ bậc cửa không?

5

Trẻ có biết nhảy lò cò mà không bị ngã không?

6

Trẻ có biết bắt bóng /đồ chơi/đồ vật bằng hai tay không?

Vận động tinh:

7

Trẻ có biết dùng kéo để cắt giấy không?

8

Trẻ có biết vẽ hình vuông, hình tròn, dấu cộng theo mẫu không?

9

Trẻ có biết vẽ người gồm 3 bộ phận không? VD: đầu, chân, tay.

Bắt chước và học:

10

Trẻ có biết phân biệt về kích thước không? VD, Chỉ vào vật nhỏ hơn

11

Trẻ có phân biệt “trên, dưới, giữa” không?VD: sách trên bàn.

12

Trẻ có phân biệt được 5 màu khác nhau không?VD: đỏ, xanh, vàng.

Cá nhân- Xã hội:

13

Trẻ có biết tự rửa mặt, đánh răng không?

14

Trẻ có biết tự mình mặc và cởi quần áo không?

15

Trẻ có biết kể tên ít nhất 2 bạn của mình không? ( không tính tên chị em trong nhà )

Các dấu hiệu khác thường khác:

16

Trẻ có khi nào bị co giật/ ngất xỉu không?

17

Trẻ có bất thường ở cổ, cột sống, thân mình, tay chân không?

18

Trẻ có bất thường ở tai, bệnh về tai hoặc nghe kém không?

19

Trẻ có bất thường ở mắt hoặc nhìn kém không?

20

Trẻ có các bất thường nào khác không? VD: mặt, môi/ hàm ếch,.

Đánh giá:

Trẻ nghi ngờ có rối loạn phát triển khi:

• “Không” làm được 2 trong 3 kỹ năng ở các lĩnh vực Giao tiếp-Ngôn ngữ, Vận động thô, Vận động tinh, Bắt chước và học, Cá nhân- Xã hội (Câu 1 -> 15), hoặc

• “Có” 1 trong 5 Các dấu hiệu bất thường khác (Câu 16->20)

-> Gia đình và Cán bộ sàng lọc cần gửi trẻ đi khám bác sĩ Phục hồi chức năng Nhi.

Ngày sàng lọc .../.../... Người trả lời .............................

Người sàng lọc .............................................. Quan hệ với trẻ...............................

Phiếu 9. Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 60 tháng tuổi

(Dùng cho trẻ 60-72 tháng tuổi)

Họ và tên trẻ:.......................................... Ngày sinh:.......... /..... /...... Nam...... Nữ........

Chỗ ở hiện tại: Thôn (Số nhà).................. Xã(Phường).................................................

Huyện(Quận).................. Tỉnh(Thành phố).......................................

Tên bố/ mẹ:............................................... Điện thoại NR..................... DĐ...................

Các kỹ năng của trẻ (Hỏi và quan sát)

Không

Giao tiếp:

1

Trẻ có biết dùng từ so sánh không? VD, Chó to hơn mèo, con thấp hơn mẹ

2

Trẻ có làm đúng theo các hành động liên tiếp mà bạn yêu cầu không? VD, Con xuống bếp, lấy cốc, mang lên đây cho mẹ!

3

Trẻ có nói câu 4-5 từ không?VD: Con thích ô tô

Vận động thô:

4

Trẻ có ném bóng/ đồ vật ra xa khoảng 2m không?

5

Trẻ có biết nhảy lò cò 1-2m mà không bị ngã không?

6

Trẻ có biết đi kiễng chân từ 1-2m không?

Vận động tinh:

7

Trẻ có biết tô đè lên đường thẳng mà không chệch ra không?

8

Trẻ có biết vẽ cả 3 hình (vuông, hình tròn, dấu cộng) theo mẫu không?

9

Trẻ có biết vẽ người gồm 3-4 bộ phận không?VD: đầu, chân, tay

Bắt chước và học:

10

Trẻ có biết đếm đúng thứ tự từ 1 đến 10 không?

11

Trẻ có nhận biết ít nhất 4 chữ cái không?

12

Trẻ có nhận biết ít nhất 3 chữ số không?

Cá nhân- Xã hội:

13

Trẻ có biết nói họ tên, tuổi, giới, địa chỉ, điện thoại không?

14

Trẻ có biết tự đi vệ sinh không?

15

Trẻ có biết chơi theo lượt, theo nhóm không?

Các dấu hiệu khác thường khác:

16

Trẻ có khi nào bị co giật/ ngất xỉu không?

17

Trẻ có bất thường ở cổ, cột sống, thân mình, tay chân không?

18

Trẻ có bất thường ở tai, bệnh về tai hoặc nghe kém không?

19

Trẻ có bất thường ở mắt hoặc nhìn kém không?

20

Trẻ có các bất thường nào khác không? VD: mặt, môi/ hàm ếch,...

Đánh giá:

Trẻ nghi ngờ có rối loạn phát triển khi:

• “Không” làm được 2 trong 3 kỹ năng ở các lĩnh vực Giao tiếp-Ngôn ngữ, Vận động thô, Vận động tinh, Bắt chước và học, Cá nhân- Xã hội (Câu 1 -> 15), hoặc

• “Có” 1 trong 5 Các dấu hiệu khác thường khác (Câu 16->20)

-> Gia đình và Cán bộ sàng lọc cần gửi trẻ đi khám bác sĩ Phục hồi chức năng Nhi.

Ngày sàng lọc .../.../... Người trả lời .............................

Người sàng lọc .............................................. Quan hệ với trẻ...............................

II. Phụ lục 2.

QUI TRÌNH SÀNG LỌC RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN BẰNG PHẦN MỀM a.365

Bước 1. Tư vấn trực tiếp trước sàng lọc

> Mục đích:

Giúp người chăm sóc trẻ hiểu được lợi ích và tự nguyện tham gia sàng lọc cho trẻ. Đánh giá được nguy cơ về phát triển trí tuệ của trẻ thông qua hai bộ câu hỏi ASQ-3 và M-CHAT-R/F.

> Nội dung:

Trình bày trình tự các bước thực hiện sàng lọc, và giải thích về bộ công cụ sàng lọc ASQ-3 để xác định nguy cơ về khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển của trẻ.

Giải thích ý nghĩa, những lợi ích của hoạt động sàng lọc phát triển cho trẻ.

Bước 2. Thực hiện sàng lọc bằng bộ công cụ ASQ -3

> Nhập thông tin của trẻ để làm bộ công cụ ASQ trên website a365.vn

- Đăng nhập vào tài khoản của trạm y tế xã trên website a365.vn

- Bấm vào nút chọn trẻ để tìm kiếm thông tin trẻ đã có sẵn trong dữ liệu của tài khoản xã

- Nhập tên trẻ và bấm tìm kiếm.

- Sau khi tìm được tên trẻ bấm nút bài ASQ

- Nếu không tìm được thông tin của trẻ làm theo các bước sau:

+ Chọn tạo trẻ mới

+ Nhập thông tin của trẻ

> Làm bài sàng lọc ASQ - 3

> Thực hiện hỏi các câu hỏi để sàng lọc phát triển trong bộ công cụ sàng lọc ASQ - 3.

- Hỏi người chăm sóc các câu hỏi trong bộ sàng lọc ASQ -3 và đánh dấu vào ô trả lời tương ứng trên bảng hỏi.

- Sau khi hoàn thành trả lời các câu hỏi, bấm nút “tiếp tục”

- Điền thông tin người trả lời

- Bấm nút hoàn thành

Bước 3: Tư vấn sau sàng lọc bộ ASQ - 3

> Mục đích:

- Trong trường hợp trẻ có kết quả sàng lọc bình thường, cần tư vấn, giải thích động viên cho người chăm sóc tiếp tục sử dụng trang website a365 để theo dõi phát triển cho trẻ định kỳ, và theo dõi sự phát triển của trẻ;

- Trong trường hợp trẻ có kết quả sàng lọc là có nguy cơ, cần phải tư vấn cho người chăm sóc và gia đình về trẻ nguy cơ chậm phát triển và đề nghị tiếp tục làm bài sàng lọc M - CHAT - R/F để xác định xem trẻ có nguy cơ mắc rối loạn phổ tự kỷ hay không;

> Nội dung:

- Giải thích các kết quả sàng lọc;

- Hướng dẫn người chăm sóc và gia đình theo dõi, chăm sóc trẻ đối với trẻ có kết quả sàng lọc bình thường

- Đối với trẻ có kết quả sàng lọc là có nguy cơ và trong độ tuổi làm bài sàng lọc M-CHAT-R/F, đề nghị người chăm sóc tiếp tục trả lời bộ câu hỏi M - CHAT- R/F để xác định trẻ có nguy cơ chậm phát triển hay không;

- Hướng dẫn người chăm sóc tới các cơ sở chuyên môn để thực hiện chẩn đoán cho trẻ có kết quả sàng lọc là có nguy cơ. Đồng thời hướng dẫn người chăm sóc truy cập vào website a365 để tạo tài khoản làm can thiệp cho trẻ;

Bước 4. Thực hiện sàng lọc bằng bộ công cụ M - CHAT- R/F

> Bấm nút tiếp tục làm M- CHAT - R/F

> Thực hiện hỏi các câu hỏi để sàng lọc phát triển trong bộ công cụ sàng lọc M- CHAT- R/F.

- Hỏi người chăm sóc các câu hỏi trong bộ sàng lọc M- CHAT - R/F và đánh dấu vào ô trả lời tương ứng trên bảng hỏi.

- Sau khi hoàn thành trả lời các câu hỏi, bấm nút “tiếp tục”

- Điền thông tin người trả lời

- Bấm nút hoàn thành

Bước 5: Tư vấn sau sàng lọc bộ M - CHAT- R/F

> Mục đích:

- Trong trường hợp trẻ có kết quả sàng lọc bình thường, cần tư vấn, giải thích động viên cho người chăm sóc tiếp tục sử dụng trang website a365 để theo dõi phát triển cho trẻ định kỳ, và theo dõi sự phát triển của trẻ;

- Trong trường hợp trẻ có kết quả sàng lọc là có nguy cơ, cần phải tư vấn cho người chăm sóc và gia đình về trẻ nguy cơ mắc rối loạn phổ tự kỷ.

> Nội dung:

- Giải thích các kết quả sàng lọc;

- Hướng dẫn người chăm sóc và gia đình theo dõi, chăm sóc trẻ đối với trẻ có kết quả sàng lọc bình thường

- Đối với trẻ có kết quả là có nguy cơ trong bài M - CHAT- R/F: hướng dẫn người chăm sóc tới các cơ sở chuyên môn để thực hiện chẩn đoán cho trẻ có kết quả sàng lọc là có nguy cơ. Đồng thời hướng dẫn người chăm sóc truy cập vào website a365 để tạo tài khoản làm can thiệp cho trẻ.

III. Phụ lục 3.

BẢNG KIỂM SÀNG LỌC RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ NHỎ CÓ SỬA ĐỔI VÀ HIỆU CHỈNH (M-CHAT-R)

(16-30 tháng)

Họ tên trẻ:................................................................ Nam/Nữ.................................

Ngày sinh:................................................ Tuổi:......................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................

Ngày đánh giá:........................................................................................................

Người đánh giá: □ Bố □ Mẹ □ Người chăm sóc khác:................................................

Bạn hãy trả lời các câu hỏi dưới đây về những hành vi có thể gặp ở con mình. Nếu hành vi nào xảy ra rất ít khi (chỉ thấy 1-2 lần) thì coi như không có.

Có Không

1. Nếu bạn chỉ vào một điểm trong phòng, con bạn có nhìn theo không? (Ví dụ: nếu bạn chỉ vào đồ chơi hay con vật, con bạn có nhìn vào đồ chơi đó hay con vật đó không?)

2. Bạn có bao giờ tự hỏi liệu con bạn có bị điếc không?

3. Con bạn có chơi trò tưởng tượng hoặc giả vờ không? (Ví dụ: giả vờ uống nước từ một cái cốc rỗng, giả vờ nói chuyện điện thoại hay giả vờ cho búp bê, thú bông ăn)

4. Con bạn có thích leo trèo lên đồ vật không? (Ví dụ: trèo lên đồ đạc trong nhà, đồ chơi ngoài trời hoặc leo cầu thang)

5. Con bạn có làm các cử động ngón tay một cách bất thường gần mắt của trẻ không?(Ví dụ: con bạn có vẫy / đưa qua đưa lại ngón tay gần mắt của trẻ)

6. Con bạn có dùng ngón tay trỏ của trẻ để yêu cầu việc gì đó, hoặc để muốn được giúp đỡ không? (Ví dụ: chỉ vào bim bim hoặc đồ chơi ngoài tầm với)

7. Con bạn có dùng một ngón tay để chỉ cho bạn thứ gì đó thú vị mà trẻ thích thú không? (Ví dụ: chỉ vào máy bay trên bầu trời hoặc một cái xe tải lớn trên đường)

8. Con bạn có thích chơi với những đứa trẻ khác không? (Ví dụ: con bạn có quan sát những đứa trẻ khác, cười với những trẻ này hoặc tới chơi với chúng không?)

9. Con bạn có khoe với bạn những đồ vật bằng cách cầm hoặc mang chúng đến cho bạn xem, không phải để được bạn giúp đỡ mà chỉ để chia sẻ với bạn không?

(Ví dụ: khoe với bạn một bông hoa, thú bông hoặc một cái xe tải đồ chơi)

10. Con bạn có đáp lại khi được gọi tên không? (Ví dụ: con bạn có ngước lên tìm người gọi, đáp chuyện hay bập bẹ, hoặc ngừng việc đang làm khi bạn gọi tên của trẻ?)

11. Khi bạn cười với con bạn, con bạn có cười lại với bạn không?

12. Con bạn có cảm thấy khó chịu bởi những tiếng ồn xung quanh? (Ví dụ: con bạn có hét lên hay la khóc khi nghe tiếng ồn của máy hút bụi hoặc tiếng nhạc to?)

13. Con bạn có biết đi không?

14. Con bạn có nhìn vào mắt bạn khi bạn đang nói chuyện với trẻ, chơi cùng trẻ hoặc mặc quần áo cho trẻ không?

15. Con bạn có bắt chước những điều bạn làm không? (Ví dụ: vẫy tay bye bye, vỗ tay hoặc bắt chước tạo ra những âm thanh vui vẻ)

16. Nếu bạn quay đầu để nhìn gì đó, con bạn có nhìn xung quanh để xem bạn đang nhìn cái gì không?

17. Con bạn có gây sự chú ý để bạn phải nhìn vào trẻ không? (Ví dụ: con bạn có nhìn bạn để được bạn khen ngợi hoặc trẻ nói “nhìn” hay “nhìn con”)

18. Con bạn có hiểu bạn nói gì khi bạn yêu cầu con làm không? (Ví dụ: Nếu bạn không chỉ tay, con bạn có hiểu “để sách lên ghế”, “đưa mẹ/bố cái chăn” không?

19. Nếu có điều gì mới lạ, con bạn có nhìn bạn để xem bạn cảm thấy thế nào về việc xảy ra không? (Ví dụ: nếu trẻ nghe thấy một âm thanh lạ hoặc thú vị, hay nhìn thấy một đồ chơi mới, con bạn có nhìn bạn không?

20. Con bạn có thích những hoạt động mang tính chất chuyển động không? (Ví dụ: được lắc lư hoặc nhún nhảy trên đầu gối của bạn)

Tổng dấu hiệu nguy cơ

Chú ý: Câu 2, 5, 12: câu trả lời “Có” là có ý nghĩa nguy cơ

IV. Phụ lục 4

BẢNG KIỂM SÀNG LỌC RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ NHỎ CÓ SỬA ĐỔI, HIỆU CHỈNH VÀ THEO DÕI TIẾP (M-CHAT-R/F)

(16-30 tháng)

Họ tên trẻ:................................................................ Nam/Nữ............................................

Ngày sinh:...................................................... Tuổi:...........................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................

Ngày đánh giá:..................................................................................................................

Người đánh giá: □ Bố □ Mẹ □ Người chăm sóc khác:...........................................................

Bạn hãy trả lời các câu hỏi dưới đây về những hành vi có thể gặp ở con mình. Nếu hành vi nào xảy ra rất ít khi (chỉ thấy 1-2 lần) thì coi như không có.

1. Nếu bạn chỉ vào một điểm trong phòng, con bạn có nhìn theo không? (Ví dụ: nếu bạn chỉ vào đồ chơi hay con vật, con bạn có nhìn vào đồ chơi đó hay con vật đó không?)

Đạt

Không

2. Bạn có bao giờ tự hỏi liệu con bạn có bị điếc không?

Đạt

Không

3. Con bạn có chơi trò tưởng tượng hoặc giả vờ không? (Ví dụ: giả vờ uống nước từ một cái cốc rỗng, giả vờ nói chuyện điện thoại hay giả vờ cho búp bê, thú bông ăn)

Đạt

Không

4. Con bạn có thích leo trèo lên đồ vật không? (Ví dụ: trèo lên đồ đạc trong nhà, đồ chơi ngoài trời hoặc leo cầu thang)

Đạt

Không

5. Con bạn có làm các cử động ngón tay một cách bất thường gần mắt của trẻ không?(Ví dụ: con bạn có vẫy / đưa qua đưa lại ngón tay gần mắt của trẻ)

Đạt

Không

6. Con bạn có dùng ngón tay trỏ của trẻ để yêu cầu việc gì đó, hoặc để muốn được giúp đỡ không? (Ví dụ: chỉ vào bim bim hoặc đồ chơi ngoài tầm với)

Đạt

Không

7. Con bạn có dùng một ngón tay để chỉ cho bạn thứ gì đó thú vị mà trẻ thích thú không? (Ví dụ: chỉ vào máy bay trên bầu trời hoặc một cái xe tải lớn trên đường)

Đạt

Không

8. Con bạn có thích chơi với những đứa trẻ khác không? (Ví dụ: con bạn có quan sát những đứa trẻ khác, cười với những trẻ này hoặc tới chơi với chúng không?)

Đạt

Không

9. Con bạn có khoe với bạn những đồ vật bằng cách cầm hoặc mang chúng đến cho bạn xem, không phải để được bạn giúp đỡ mà chỉ để chia sẻ với bạn không?

(Ví dụ: khoe với bạn một bông hoa, thú bông hoặc một cái xe tải đồ chơi)

Đạt

Không

10. Con bạn có đáp lại khi được gọi tên không? (Ví dụ: con bạn có ngước lên tìm người gọi, đáp chuyện hay bập bẹ, hoặc ngừng việc đang làm khi bạn gọi tên của trẻ?)

Đạt

Không

11. Khi bạn cười với con bạn, con bạn có cười lại với bạn không?

Đạt

Không

12. Con bạn có cảm thấy khó chịu bởi những tiếng ồn xung quanh? (Ví dụ: con bạn có hét lên hay la khóc khi nghe tiếng ồn của máy hút bụi hoặc tiếng nhạc to?)

Đạt

Không

13. Con bạn có biết đi không?

Đạt

Không

14. Con bạn có nhìn vào mắt bạn khi bạn đang nói chuyện với trẻ, chơi cùng trẻ hoặc mặc quần áo cho trẻ không?

Đạt

Không

15. Con bạn có bắt chước những điều bạn làm không? (Ví dụ: vẫy tay bye bye, vỗ tay hoặc bắt chước tạo ra những âm thanh vui vẻ)

Đạt

Không

16. Nếu bạn quay đầu để nhìn gì đó, con bạn có nhìn xung quanh để xem bạn đang nhìn cái gì không?

Đạt

Không

17. Con bạn có gây sự chú ý để bạn phải nhìn vào trẻ không? (Ví dụ: con bạn có nhìn bạn để được bạn khen ngợi hoặc trẻ nói “nhìn” hay “nhìn con”)

Đạt

Không

18. Con bạn có hiểu bạn nói gì khi bạn yêu cầu con làm không? (Ví dụ: Nếu bạn không chỉ tay, con bạn có hiểu “để sách lên ghế”, “đưa mẹ/bố cái chăn” không?

Đạt

Không

19. Nếu có điều gì mới lạ, con bạn có nhìn bạn để xem bạn cảm thấy thế nào về việc xảy ra không? (Ví dụ: nếu trẻ nghe thấy một âm thanh lạ hoặc thú vị, hay nhìn thấy một đồ chơi mới, con bạn có nhìn bạn không?

Đạt

Không

20. Con bạn có thích những hoạt động mang tính chất chuyển động không? (Ví dụ: được lắc lư hoặc nhún nhảy trên đầu gối của bạn)

Đạt

Không

Tổng dấu hiệu nguy cơ

..................................................

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Y tếNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
Số hiệu:2254/QĐ-BYTLĩnh vực:Y tế sức khỏe
Ngày ban hành:07/05/2021Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 180
0 Bình luận
Sắp xếp theo