Quyết định 1352/QĐ-UBND

Quyết định 1352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 03 năm 2013 về việc thành lập Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

----------------
Số: 1352/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về thành lập Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao
thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-----------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 06 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 06 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về hợp nhất Sở Thể dục thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hóa và Thông tin thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 7231/TTr-SVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 135/TTr-SNV ngày 01 tháng 03 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Trung tâm Thể thao thành phố Hồ Chí Minh) trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao (được thành lập theo Quyết định số 303/QĐ/UB/TC ngày 18 tháng 04 năm 1977 của Ủy ban nhân dân thành phố), Trung tâm Đào tạo Vận động viên Võ thuật thành phố (được thành lập theo Quyết định số 2037/QĐ-UB ngày 10 tháng 04 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố), Câu lạc bộ Thể thao Phú Thọ (được thành lập theo Quyết định số 8406/QĐ-UB-VX ngày 14 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Tên giao dịch quốc tế: Ho Chi Minh City Sports Center.

Tên viết tắt: HSC.

Trung tâm Thể thao thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định.

Trụ sở Trung tâm đặt tại: số 02 - 04 đường Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trung tâm Thể thao thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ:

1. Xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển thể dục thể thao, thể thao thành tích cao và các môn thể thao trọng điểm thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức các hoạt động sự kiện và thi đấu các giải thể thao cấp thành phố, quốc gia, quốc tế.

3. Quản lý đào tạo và tổ chức huấn luyện, thi đấu cho vận động viên thể thao của thành phố, kết hợp tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục toàn diện cho vận động viên.

4. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, trọng tài và những người làm công tác thể dục thể thao.

5. Tổ chức nghiên cứu, thí nghiệm và ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao và các lĩnh vực khoa học có liên quan như y học, sinh lý học, sinh cơ học, sinh hóa học, tâm lý học, quản lý học; điều trị và hồi phục chấn thương thể thao.

6. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, tổ chức thực hiện công tác chăm sóc cho vận động viên theo quy định của Nhà nước.

7. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về Thể dục thể thao theo quy định pháp luật, theo sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Tổ chức các dịch vụ theo đúng quy định pháp luật tạo nguồn thu phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

9. Quản lý tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Điều 3. Trung tâm Thể thao thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc phụ trách và có một số Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao thành phố Hồ Chí Minh theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của thành phố.

Điều 4. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Thể thao thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định pháp luật trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt.

Biên chế khung của Trung tâm Thể thao thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân thành phố giao chung trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 303/QĐ/UB/TC ngày 18 tháng 04 năm 1977; Quyết định số 2037/QĐ-UB ngày 10 tháng 04 năm 2001; Quyết định số 8406/QĐ-UB-VX ngày 14 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố và các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm Thể thao thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hứa Ngọc Thuận

Đánh giá bài viết
1 206
0 Bình luận
Sắp xếp theo