Quyết định 1312/2013/QĐ-BTC

Quyết định 1312/2013/QĐ-BTC về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Lào Cai để khắc phục thiệt hại do mưa đá, lốc xoáy gây ra do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Số: 1312/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH LÀO CAI ĐỂ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO MƯA ĐÁ, LỐC XOÁY GÂY RA

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2013 cho tỉnh Lào Cai để khắc phục thiệt hại do mưa đá, lốc xoáy gây ra;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 200 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào Cai để hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa đá, lốc xoáy gây ra theo Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm:

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai khẩn trương tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh; việc giao nhận gạo bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước;

2. Tổng hợp dự toán chi phí xuất cứu trợ trình Bộ xem xét phê duyệt;

3. Ghi giảm vốn dự trữ Nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Lưu: VT (2b), TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Hữu Chí

Đánh giá bài viết
1 20
0 Bình luận
Sắp xếp theo