Quyết định 1017/QĐ-TTg 2018

Quyết định 1017/QĐ-TTg 2018

Quyết định 1017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây của HoaTieu.vn để nắm rõ nội dung quyết đinh 1017/QĐ-TTG 2018.

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu1017/QĐ-TTG
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýVũ Đức Đam
Loại văn bảnQuyết định
Ngày ban hành14/08/2018
Hiệu lựcCòn hiệu lực

Tóm tắt nội dung quyết định 1017/QĐ-TTG 2018

Đề án giám sát an toàn thông tin mạng được phê duyệt

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định 1017/QĐ-TTg.

Đề án với định hướng đến năm 2025 đạt được các mục tiêu:

- Mở rộng phạm vi, nâng cao năng lực giám sát an toàn mạng, an toàn hệ thống thông tin cho Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam nhằm phát hiện sớm các sự cố có khả năng gây mất an toàn với các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử…

- Nâng cao tính hệ thống, đồng bộ và chuẩn hóa công tác giám sát an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tinphục vụ Chính phủ điện tử;

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Thủ tướng yêu cầu:

- Xây dựng, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong triển khai giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử;

- Khảo sát, lựa chọn một số hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử quan trọng từ cấp độ 3 trở lên và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia có điều kiện phù hợp để triển khai giám sát trực tiếp, mở rộng phạm vi giám sát trên toàn quốc…

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 14/08/2018.

THD TUONG CHINH PHD CQNG HOA xA HQI CHD NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - T\f do - H~nh phuc
S6: 1017/QD-TTg Ha
Nr}i,
ngay 14 thimg 8 nam 2018
CONG THONG TIN BIEN TU CHiNH PHU
DEN
Giil:
c.., .
Ngay: ..
:[f.~.r'1ffi~, QUYET DJNH
Phe duy~t D~ an giam sat an toan thong tin m~ng
dBi
vOi
h~ thBng, djch Vl}.cong ngh~ thong tin phl}.cVl}.Chinh phil di~n tii'
d~n nam 2020, djnh hrro-ng d~n nam 2025
THD TUONG CHINH PHD
Can cu Lu?t T6 chuc Chinh phu ngay 19 thang 6 nam 2015;
Can cu Lu?t Cong ngh~ thong tin ngay 29 thang 6 nam 2006;
Can cu Lu?t An toan thong tin m~ng ngay 19 thang 11 nam 2015;
Can cu Nghi dinh s6 85/2016fND-CP ngay 01 thang 7 nam 2016 cua
Chinh phu vS bim dam an toan h~ th6ng thong tin theo c~p d9;
Can cu QuySt dinh s6 OS/2017/QD-TTg ngay 16 thang 3 nam 2017 cua
Thu tuang Chinh phu ban hanh quy dinh vS h~ th6ng phuong an Ung CUu
kh&nc~p bao dam an toan thong tin m~ng qu6c gia;
Can cu Nghi quySt 36a/NQ-CP ngay 14 thang 10 nam 2015 cua Chinh
phu vS Chinh phu di~n tu;
Xet dS nghi cua B9
truang
B9 Thong tin va TruySn thong,
QDYETDINH:
Di~u
1.
Phe duy~t DS an giam sat an toan thong tin m~ng d6i v6i h~
th6ng, dich V\lcong ngh~ thong tin ph\lc V\lChinh phu di~n tu dSn nam 2020,
dinh huang dSn 2025 (sau day gQit~t la DS an) v6i cac n9i dung chu ySu sau:
I. MVC TIED CDA DE AN
1. Dinh huang dSn nam 2025
a) M6 r9ng ph~m vi, nang cao nang l\fc giam sat an toan m~ng, an toan
h~ th6ng thong tin (gQi chung la giam sat an toan thong tin m~ng) cho Trung
tam giam sat an toan thong tin m~ng qu6c gia t~i Trung tam Ung CUukh~n c~p
may tinh Vi~t Nam (VNCERT) va cac bQ,cO'quan ngang bQ,tinh, thanh ph6
tql'C thuQc Trung uong, cac nha cung cftp dich V\l h~ tAng m~ng Internet
(viSt t~t Ia nha m~ng ISP) d~tang cuemgkha nang phat hi~n s6m, canh bao kip
thai, chinh xac v~ cac S\fki~n,S\fc6, dftuhi~u,hanh vi,
rna
dQcxam ph~, nguy
cO',di~m ySu,
16
h6ng co kha nang gay mfttan toan thong tin m~ng d6i v6i cac
h~ th6ng thong tin, dich V\l cong ngh~ thong tin ph\lc V\l Chinh phu di~ntir (sau!
day viStt~t Iah~th6ng thong tin ph\lc V\lChinh phu di~ntir). '
b) Nang cao tinh h~ th6ng, d6ng bQva chuan hoa cong tac giam sat an
toan thong tin m~ng cho h~ th6ng thong tin ph\lc V\lChinh phu di~n tir tren
ph~m vi ca nu6c; tang cuang hi~u qua, kha nang phat hi~n, lIng pho tftn cong,
S\fc6 an toan thong tin m~ng, hu6ng t6i xay d\fng h~ th6ng thong tin ph\lc V\l
Chinh phu di~n tir b~n vii'ng.
c) ThiSt I~p duqc m~ng Iu6i h~ th6ng giam sat an toan thong tin m~ng:
tren toan qu6c, dam bao lien kSt, lien thong, ph6i hgp ch~t che, hi~u qua giii'a
giam sat t~p trung cua Trung tam giam sat an toan thong tin m~ng qu5c gia,
giam sat cua cac nha m~ng ISP va giam sat cO'
So'
cua chu quan cac h~ th5ng
thong tin.
d) Phat tri~n duqc dQingu chuyen gia ph\lc V\lgiam sat an toan thong tin
m~ng chuyen nghi~p va ky Iu~t.
2. M\lc tieu C\lth~
a) Nang cftp,
rna
rQng h~ th5ng giam sat an toan thong tin m~ng t~i
VNCERT thflnh Trung tam giam sat an toan thong tin m~ng qu5c gia nh~m
nang cao hi~u qua kSt n6i, thu th~p, phan tich dii'Ii~ut~p trung ph\lc V\lgiam
sat an toan thong tin cho h~ th5ng thong tin ph\lc V\lChinh phu di~n tir t~i cac
bQ,nganh, dia phuong.
b) Tang cuang nang I\fc h~ th5ng quan tr~c, giam sat cO'
So';
ap d\lng
i
th5ng nhftt chuan kSt n5i trao d6i thong tin giii'a Trung tam giam sat an toan
thong tin m~ng qu6c gia va cac h~ th5ng quan tr~c, giam sat cO'
So'
d~ giam sat
an toan thong tin m~ng cho h~ th5ng thong tin ph\lc V\lChinh phu di~n tir t~i
cac bQ,ngflnh, dia phuO'ng.
c) Bam bao h~ th6ng giam sat an toan thong tin m~ng duqc thuang
xuyen c~p nh~t, nang cftp d~ nang cao kha nang chu dQng,lIng pho tftn cong
m~ng va dap lIng kip thai v6i S\fthay d6i lien tvc cua cong ngh~.
d) Bam bao d~y du di€u ki~n, ky thu~t, m~t b~ng de thist I~pcac thiSt bi
quan tr~c cO'
So'
tren h~ th5ng m~ng Internet cua cac nha m~ng ISP kSt n5i v6i
Trung tam giam sat an toan thong tin m~ng qu5c gia. Tang cuang giam sat an
toan thong tin m~ng cho cac h~ th5ng, dich V\lh~ t~ng m~ng do nha m~ng ISP
cung cftpco lien quan dSn h~ th5ng thong tin ph\lc V\lChinh phu di~n tiro
2,
d) Nang cao nang l\fc va phat tri€n d9i ngii chuyen gia ph\lc V\lgiam sat
an toan thong tin m~ng cho h~ th6ng thong tin ph\lc V\l Chinh phil di~n tir
thong qua dao t~o, huc1nluy~n, b6i du5ng Icynang, ky thu~t va nghi~p V\l.
Tang cuemg chia se thong tin, ph6i k~t hgp gifra cac don vj tham gia bao darn
an toan thong tin m~ng cho h~ th6ng thong tin ph\lc V\lChinh phil di~n tir noi
rieng va cho cac h~ tang thong tin quan trQngcila qu6c gia noi chung.
II. NH:Q:M
VV VA
GIA.I PHA.P
1. Xay d\fng, hoan thi~n the ch~, t~o cO'
So'
phap ly day dil trong tri€n
khai giam sat an tofm thong tin m~ng d6i vai h~ th6ng, djch V\l cong ngh~
thong tin ph\lc V\lChinh phil di~n tu
a) Xay d\fng, ban hanh cac cO'ch~, chinh sach, quy djnh, huang dfrnv~
giam sat an toan thong tin m~g, darn bao vi~c tri€n khai d6ng b9 gifra
B9 Thong tin va Truy~n thong, cac b9, nganh, dja phuO'ng,cac nha m~ng ISP
va t6 chuc co lien quan; xay d\fng cac tieu chuftn, quy chuftn, tai li~u ky thu~t
v~ giam sat, bao darn an toan thong tin m~ng, van ban huang dfrnph\lc V\ldau
tu h~ th6ng quan tric, giam sat cO'
So'
va tri€n khai giam sat an tofm thong tin
m~ng cho h~ th6ng thong tin ph\lc V\lChinh phil di~n tir.
b) Ap d\lng phuO'ngthuc giam sat tr\fc ti~p va giam sat gian ti~p, theo
huang dfrncila B9 Thong tin va Truy~n thong va CO'quan di~u ph6i qu6c gia
VNCERT.
c) Tri€n khai d6ng b9 cac h~ th6ng ky thu~t ph\lc V\l giam sat an toan
thong tin m~ng cho h~ th6ng thong tin ph\lc V\lChinh phil di~n tir, bao g6m:
Trung tarn giam sat an toan thong tin m~ng qu6c gia d~t t~i VNCERT; cac h~
th6ng quan tric va giam sat cO'
So'
d~t t~i cac b9, nganh, dja phuO'ng;h~ th6ng
quan tric va giam sat t~i nha m~ng ISP, tren quan diem t~n d\lng t6i da cac
trang thi~t bj hi~n co k~t hgp dau tu mai, nang cc1p,b6 sung darn bao tinh lien
thong, d6ng b9 va di~n phil.
d) Xay d\fng, ban hanh va tri€n khai ap d\lng cac tieu chuftn, giai phap ky
thu~t darn bao vi~c trao d6i thong tin, k~t n6i, lien thong gifra h~ th6ng giam
sat an toan thong tin m~ng qu6c gia vai h~ th6ng quan tric, giam sat cO'
So'
t~i
cac b9, nganh, dja phuO'ngduQ'clien t\lC,6n djnh va hi~u qua.
d) Xay d\fng, ban hanh cac cO'ch~, chinh sach, djnh muc tai chinh va cac
di~u ki~n c~n thi~t darn bao ngu6n l\fc va hi~u qua cong tac gi<imsat an toan
thong tin m~ng cho h~ th6ng thong tin ph\lc V\lChinh phil di~n tiro
e) Xay d\fng, trinh Thil tuang Chinh phil phe duy~t quy djnh ch~ d9
Uti
dfiiva cO'ch~ tai chinh d~c thu cho nhan l\fc giam sat an toan thong tin m~ng,
Trung tarn giam sat an toan m~ng qu6c gia, b9 ph~n quan Iy, v~n hanh h~
th6ng quan tric, giam sat cO'
So'
nh~m xay d\fng, phat tri€n ngu6n nhan l\fc
ph\lc V\lgiam sat, di~u ph6i, ung clm, bao darn an toan thong tin m~ng cho
Chinh phil di~n tu va cO'quan nha nuac.
3
Đánh giá bài viết
1 72

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo