Nghị quyết 83/NQ-CP

Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2012 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.

CHÍNH PHỦ
-----------------

Số: 83/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2012

Ngày 29 tháng 11 năm 2012, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2012, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2012; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Chính phủ thống nhất nhận định: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2012 tiếp tục chuyển biến tích cực, đúng hướng. Kinh tế vĩ mô có bước chuyển theo hướng ổn định hơn. Lạm phát đã được kiềm chế; chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,47% so với tháng trước và tăng 6,52% so với tháng 12 năm 2011; cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch tích cực. Dự trữ ngoại hối tăng, tỷ giá ổn định, niềm tin vào đồng tiền Việt Nam được củng cố; khó khăn trong sản xuất kinh doanh tiếp tục được tháo gỡ; chỉ số sản xuất công nghiệp có tín hiệu phục hồi tích cực hơn, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 6,7% so với cùng kỳ, chỉ số hàng tồn kho có xu hướng giảm dần từ mức 34,9% đầu tháng 3, xuống còn 20,9% đầu tháng 11 (hàng tồn kho giảm có phần do giảm sản xuất); mặc dù chịu ảnh hưởng của thiên tai nhưng nông nghiệp tiếp tục phát triển; xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng ở mức cao, tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng tăng 18,4% so với cùng kỳ, đảm bảo cân bằng giữa nhập khẩu và xuất khẩu; khu vực dịch vụ phát triển khá, doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tiếp tục tăng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội tiếp tục được chú trọng, một số vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội có tiến bộ, tai nạn giao thông giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định vững chắc. Xử lý nợ xấu còn gặp nhiều khó khăn. Lãi suất cho vay tuy đã giảm nhưng vẫn còn cao; tăng trưởng tín dụng thấp. Tăng trưởng xuất khẩu chủ yếu dựa vào khu vực FDI. Sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn; sản xuất công nghiệp phục hồi chậm; tồn kho một số lĩnh vực còn cao. Số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn nhiều. Tiến trình tái cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp nhà nước, thị trường tài chính, ngân hàng thương mại còn nhiều khó khăn. Chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa được cải thiện nhiều. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Trật tự, an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; công tác quản lý, cung cấp thông tin về kinh tế-xã hội và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ còn thiếu chủ động, chưa kịp thời. Trong khi đó tình hình kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp, thương mại toàn cầu phục hồi chậm, ảnh hưởng đến kinh tế-xã hội nước ta.

Để phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 như mức đã báo cáo Trung ương và Quốc hội, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải bám sát tình hình, tiếp tục nỗ lực thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện nhất quán mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian còn lại của năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô; khẩn trương xây dựng phương án điều chỉnh giảm lãi suất cho vay và tăng trưởng tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu kiểm soát lạm phát, xây dựng đề án xử lý nợ xấu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 12 năm 2012. Đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu các ngân hàng thương mại, bảo đảm an toàn hệ thống. Tiếp tục ưu tiên tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản và các hàng hóa xuất khẩu, có lợi thế cạnh tranh.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch năm 2013 vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ trước ngày 10/01/2013; rà soát, kiểm tra các thủ tục, cơ chế liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là vốn ODA, vốn ngân sách tập trung, vốn từ nguồn trái phiếu Chính phủ; có giải pháp tích cực, đồng bộ để tranh thủ và thu hút mạnh nguồn vốn ODA, FDI, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng nhiều lao động.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2012 Chính phủ đã báo cáo Quốc hội; quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế bổ sung các nhiệm vụ chi ngoài kế hoạch, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước; triển khai phân bổ giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 đã được Quốc hội phê chuẩn đến các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo thời hạn quy định.

Đánh giá bài viết
1 67
0 Bình luận
Sắp xếp theo