Nghị định 59/2021/NĐ-CP cơ chế quản lý tài chính với Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán VN

Nghị định số 59 2021 của Chính Phủ

Nghị định 59/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Ngày 18/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2021/NĐ-CP về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chỉ được đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Hình thức và thẩm quyền đầu tư ra ngoài doanh nghiệp được thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và Điều lệ của Sở và Tổng công ty.

Doanh thu và chi phí của hai cơ quan trên được quản lý theo quy định pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Trong đó, doanh thu hoạt động tài chính của Tổng công ty bao gồm lãi tiền gửi phát sinh từ hoạt động thanh lý hộ cổ tức, gốc, lãi công cụ nợ của Chính Phủ; trái phiếu được Chính phủ phát hành,...

Ngoài ra, các khoản chi phí đặc thù như chi trích lập Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ, chi phí chuyển lại cho công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam khoản thu từ giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch chứng khoán cũng được phép tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế của Tổng công ty.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 06/8/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 43
0 Bình luận
Sắp xếp theo