Công văn số 5152/BYT-MT về hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho F1

Điều kiện cách ly y tế tại nhà với đối tượng F1

Ngày 27/6/2021 Bộ y tế đã ban hành Công văn số 5152/BYT-MT về hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho F1. 

Trước diễn biến căng thẳng của dịch bệnh trên nhiều địa phương trên toàn quốc, đặc biệt là sự tăng nhanh số ca bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ y tế đã ban hành Công văn 5152 nhằm hướng dẫn người dân tự cách ly y tế tại nhà đối với đối tượng F1.

Theo đó, để các đối tượng F1 được tự cách ly y tế tại nhà cần tuân thủ đúng theo các quy định sau:

Yêu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Là nhà ở riêng lẻ (nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập).

- Trước cửa nhà có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19”.

- Phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình. Nếu nhà có nhiều tầng thì sử dụng một tầng riêng biệt để thực hiện cách
ly y tế.

- Cạnh phòng cách ly y tế phải có một phòng riêng để nhân viên y tế thực hiện việc khám, lấy mẫu, theo dõi sức khỏe (bố trí bàn, ghế, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn, thùng đựng chất thải lây nhiễm, thùng đựng chất thải sinh hoạt).

- Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Phải đảm bảo khép kín, có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn (sau đây gọi tắt là dung dịch sát khuẩn tay). Có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng.

+ Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải, có màu vàng, có nắp đậy; mở bằngđạp chân, có lót túi màu vàng đựng chất thải lây nhiễm (khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng), có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV2”(sau đây được gọi tắt là thùng đựng chất thải lây nhiễm); thùng đựng chất thải sinh hoạt, có nắp đậy, mở bằng đạp chân và có lót túi màu xanh (sau đây được gọi tắt là thùng đựng chất thải sinh hoạt).

+ Không được dùng điều hòa trung tâm. Có thể dùng điều hòa riêng. Đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ.

+ Có máy giặt hoặc xô, chậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt.

+ Có chổi, cây lau nhà, giẻ lau, 02 xô và dung dịch khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường để người cách ly tự làm vệ sinh khử khuẩn phòng. Phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hằng ngày.

- Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân phòng, chống lây nhiễm (khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, kính bảo hộ, quần, áo) để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly.

..................................

Nội dung chi tiết hướng dẫn điều kiện cách ly y tế tại nhà với đối tượng F1 tại Công văn 5152 mời các bạn xem trên file PDF.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘ Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BYT-MT
Vv thí điểm hướng dẫn
cách ly y tế tại nhà cho
đối tượng F1
Hà Nội, ngày tháng năm 2021
Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện các
chủng vi rút SARS-CoV-2 mới có khả năng lây nhiễm nhanh trên diện rộng với số
lượng người tiếp xúc gần (F1) lớn gây quá tải các cơ sở cách ly y tế tập trung.
Nhằm chủ động phòng, chống dịch COVID-19 giảm nguy cơ lây nhiễm
chéo tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, Bộ Y tế đã xây dựng Hướng dẫn cách ly
y tế tại nhà đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho các đối tượng thuộc diện
F1 để UBND Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, áp dụng thí điểm trên địa bàn thành
phố. Các điều kiện cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện
theo Hướng dẫn ban hành kèm theo Công văn này. Chính quyn địa phương chịu
trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người
cách ly theo quy định.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo:
- Ủy ban nhân dân cấp xã, phường chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau
khi đã kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly theo Hướng dẫn; t chức
quản lý, giám sát thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly y tế tại nhà; giám sát y tế
đối với người cách ly trong thời gian cách ly sau khi kết thúc cách ly; tổ chức
thu gom, vận chuyển chất thải y tế lây nhiễm để xử lý theo quy định.
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố hoặc đơn vị được chỉ định t
chức xét nghiệm SARS-COV-2 cho người cách ly.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu khó khăn, ớng mắc, đề nghị
liên hệ Bộ Y tế (qua Cục Quản lý môi trường y tế)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Thành viên BCĐQG PCD Covid-19;
- VP Bộ, Cục YTDP;
- Sở Y tế TP. HCM;
- TTKSBT TP. HCM;
- Lưu: VT, MT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên
5152
27
06
HƯỚNG DẪN
ĐIU KIN CÁCH LY Y T TI NHÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
(Kèm theo Công văn s /BYT-MT ngày tháng năm 2021
của Bộ Y tế)
1. Đối tượng áp dụng
Những người được xác định tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (sau đây gọi
F1).
2. Yêu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị
- Là nhà riêng l (nhà bit th, n lin k và nhà độc lp).
- Trước ca nhà có bin cnh báo nn đ, ch ng: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y
T PHÒNG, CHNG DCH COVID-19”.
- Phi phòng cách ly riêng, khép kín tách bit vi khu sinh hot chung ca
gia đình. Nếu nhà có nhiu tng thì s dng mt tng riêng bit đ thc hin cách
ly y tế.
- Cnh phòng cách ly y tế phi một phòng riêng để nhân viên y tế thc hin vic
khám, ly mu, theo dõi sc khe (b trí bàn, ghế, dung dch sát khun tay cha ít
nht 60% cồn, thùng đựng cht thi lây nhiễm, thùng đựng cht thi sinh hot).
- Phòng cách ly phi đáp ng các yêu cu sau:
+ Phi đm bo khép kín, nhà v sinh, nhà tm dùng riêng, đủ dng c v
sinh nhân, phòng rửa tay, nước sch, dung dch sát khun tay cha ít nht
60% cồn (sau đây gọi tt là dung dch sát khun tay). Có dng c đo thân nhiệt cá
nhân trong phòng.
+ Trong phòng cách ly có thùng đựng cht thi, màu vàng, np đy; m bng
đạp chân, lót túi màu vàng đựng cht thi lây nhim (khẩu trang, khăn, giấy lau
i miệng), dán nhãn CHT THẢI NGUY CHỨA SARS-CoV-
2(sau đây được gi tt thùng đng cht thi lây nhim); thùng đng cht thi
sinh hot, np đy, m bng đp chân có lót túi màu xanh (sau đây được gi
tắt là thùng đựng cht thi sinh hot).
+ Không đưc dùng điu hòa trung tâm. Có th dùng điu hòa riêng. Đảm bo thông
thoáng khí, tt nht nên thưng xuyên m ca s.
+ Có máy git hoc xô, chu đng quần áo để ngưi cách ly t git.
+ chi, y lau nhà, gi lau, 02 dung dch kh khun hoc cht ty ra
thông thưng đ ngưi ch ly t làm v sinh kh khun phòng. Phòng ch ly phi
đưc v sinh kh khun hng ngày.
- Phi trang b đy đ phương tin phòng h cá nhân phòng, chng lây nhim (khu
trang y tế, găng tay y tế, giày, kính bo h, quần, áo) để ngưi nhà s dng khi bt
buc phi tiếp xúc gn vi ngưi cách ly.
- B trí bàn trước cửa phòng cách ly đ cung cp suất ăn riêng, nưc ung và các
nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cm không được mang đồ dùng,
vt dng của người cách ly ra khi nhà.
4. Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà
- Chấp hành nghiêm các quy định và thi gian cách ly y tế ti nhà; có cam kết vi
chính quyền địa phương theo mu ti Ph lc 1.
- Không ra khi phòng cách ly trong sut thi gian cách ly, không tiếp xúc vi
người trong gia đình cũng như những ngưi khác. Không tiếp xúc vi đng vt
nuôi.
- Đưc b trí suất ăn riêng.
- Luôn thc hin Thông đip 5K các bin pháp phòng, chng dch theo quy đnh.
- Cài đặt, bt khai báo y tế hàng ngày trên ng dng VHD hoc Bluezone trong
sut thi gian cách ly.
- T đo thân nhit, theo dõi sc khe cp nht hàng ngày trên ng dng VHD
hoc Bluezone. Trường hp không có đin thoi thông minh thì phi thông báo
cho cán b y tế hàng ngày qua s đin thoi đưc cung cp. Đặc bit khi biu
hin nghi ng nho, sốt, đau rát họng, khó th thì phi cp nht ngay trên ng
dng VHD hoc Bluezone và báo ngay cho cán b y tế. Trường hp không th t
đo thân nhit thì cán b y tế hoặc người chăm sóc, hỗ tr (nếu có) s đo cho ngưi
cách ly.
- Không dùng chung các đồ dùng vt dụng nhân như bát, đũa, thìa, cc, bàn chi
đánh răng, khăn mặt với người khác.
- T thc hin các bin pháp v sinh kh khun nơi hàng ngày theo ng dn
ti Ph lc 3.
- Hàng ngày b khu trang, khăn, giy lau mũi, ming vào túi đng cht thi, sau
đó xịt cn 70 đ đ kh trùng buc cht ming túi, sau đó b o tng đng
cht thi lây nhim trong phòng ca ngưi cách ly.
- Các rác thi thông thưng đưc b vào thùng đựng rác thi sinh hot, buc cht
miệng túi và đặt ra trước ca phòng để thu gom hàng ngày.
- Sau khi hết thi gian cách ly, phi thc hin tiếp vic t theo dõi sc khe ti nhà
theo quy định.
- Phi đưc ly mu xét nghim SARS-CoV-2 ít nht 05 ln vào thi đim ngày
th nht, ngày th 7, 14, 20 và 28 k t khi bt đu cách ly.
5. Yêu cầu đối với người ở cùng nhà:
- Có cam kết vi chính quyn địa phương theo mẫu ti Ph lc 1 và cùng ký cam
kết với người chăm sóc, hỗ tr ngưi cách ly theo mu ti Ph lc 2.
- Không đ người già, người có bnh nn cần chăm sóc y tế cùng nhà với người
cách ly. Nếu điu kin, tt nht chuyn toàn b ngưi cùng nkhông thuc
Đánh giá bài viết
1 204
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo