Công văn 449/TTg-KGVX

Công văn 449/TTg-KGVX về bố trí vốn đầu tư Trung tâm Robot phẫu thuật nội soi nhi khoa tại Bệnh viện Nhi Trung ương thuộc Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

Số: 449/TTg-KGVX
V/v bố trí vốn đầu tư Trung tâm Robot phẫu thuật nội soi nhi khoa tại Bệnh viện Nhi TW thuộc Bộ Y tế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Y tế (văn bản số 1390/TTr-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2012) và ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1460/BKH-LĐVX ngày 07 tháng 3 năm 2013), Bộ Tài chính (văn bản số 1127/BTC-ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2013) về việc bố trí vốn đầu tư Trung tâm ứng dụng Robot phẫu thuật nội soi nhi khoa tại Bệnh viện Nhi TW thuộc Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung hạng mục đầu tư Trung tâm ứng dụng Robot phẫu thuật nội soi nhi khoa tại Bệnh viện Nhi TW thuộc Bộ Y tế vào Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi TW giai đoạn II (đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 302/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2011) theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và theo nguyên tắc: rà soát, cắt giảm những nội dung đầu tư chưa thực sự cần thiết trong giai đoạn 2012 - 2015, bảo đảm việc bổ sung hạng mục đầu tư Trung tâm ứng dụng Robot không làm tăng tổng mức đầu tư của Dự án và không ảnh hưởng đến mục tiêu của Dự án.

2. Nguồn vốn đầu tư: được bố trí từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 1.300.000 triệu đồng đã giao cho Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi TW giai đoạn II tại Quyết định số 1903/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1745/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012, không bổ sung tổng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 đối với Dự án.

Cho phép Bộ Y tế ứng trước 100.000 triệu đồng trong tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng giao (1.300.000 triệu đồng) để thực hiện đầu tư đồng bộ Trung tâm ứng dụng Robot phẫu thuật nội soi nhi khoa tại Bệnh viện Nhi TW.

3. Bộ Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo Bệnh viện Nhi TW và các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu và quy định về sử dụng và thanh toán nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng đầu tư, hiệu quả nguồn vốn đầu tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), DHC.

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đánh giá bài viết
1 36
0 Bình luận
Sắp xếp theo