Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL áp dụng mức lương tối thiểu để xây dựng đơn giá tiền lương và xếp hạng doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

---------------
Số: 207/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng mức lương tối thiểu để xây dựng
đơn giá tiền lương và xếp hạng doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2012

Kính gửi:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

Trả lời Công văn số 6488/SLĐTBXH.LĐTL-BHXH ngày 13/12/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang về việc áp dụng mức lương tối thiểu để xây dựng đơn giá tiền lương và xếp hạng doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động thì từ năm 2012 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu áp dụng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ để xác định đơn giá tiền lương của người lao động và quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý; trường hợp doanh nghiệp đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/09/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn (không hạn chế mức tối đa) so với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ để xác định đơn giá tiền lương của người lao động và quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý.

2. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó có lĩnh vực lao động, tiền lương. Vì vậy, trong khi chờ văn bản hướng dẫn thực hiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang căn cứ các quy định và tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty Nhà nước; số liệu và báo cáo tài chính 02 năm trước liền kề và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm đề nghị xếp hạng để trình Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xem xét, quyết định hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Trường hợp xếp hạng I, đề nghị gửi Quyết định xếp hạng (kèm theo hồ sơ báo cáo tài chính 02 năm trước liền kề và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm đề nghị xếp hạng) về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để kiểm tra, giám sát.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

(đã ký)

Tống Thị Minh

Đánh giá bài viết
1 254
0 Bình luận
Sắp xếp theo