Công văn 111/2013/TCT-KK

Công văn 111/2013/TCT-KK về thời điểm xuất hóa đơn cho dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------
Số: 111/TCT-KK
V/v: Thời điểm xuất hóa đơn cho
dịch vụ xuất khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH phát triển phần mềm Toshiba (Việt Nam)

Trả lời công văn số 092012 ngày 19/9/2012 của Công ty TNHH phát triển phần mềm Toshiba (Việt Nam) về thời điểm xuất hóa đơn cho dịch vụ xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.2 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn: "Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định".

Điểm 5.3 Khoản 5 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 và Điểm 2.3 Khoản 2 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ: "Cơ sở sản xuất kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hàng hóa xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu), thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, khi xuất khẩu hàng hóa sử dụng hóa đơn GTGT …"

Khoản 1 Mục 1 Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 và Khoản 1 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT: "Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

- Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế"

Điểm 1.3 (c) Khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

"c) Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn tại điểm 1d, điểm 1đ Mục này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại tiết a, b điểm này và điểm 1.2 mục II phần B Thông tư này, cụ thể như sau:

c.1. Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài …

c.2. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu có xác nhận đã xuất khẩu của cơ quan hải quan.

c.3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng …

c.4. Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hóa đơn đối với tiền công gia công của hàng hóa gia công".

Trường hợp Công ty TNHH phát triển phần mềm Toshiba (Việt Nam) cung cấp dịch vụ phần mềm cho Công ty TSCC (Nhật Bản) từ năm 2008 đến năm 2010, Công ty có xuất hóa đơn GTGT cho dịch vụ xuất khẩu phần mềm theo từng lần nhận tiền và đáp ứng đủ điều kiện về dịch vụ xuất khẩu như: Hợp đồng; Tờ khai hải quan; Thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn xuất khẩu theo quy định và đáp ứng các điều kiện đối với hàng hóa dịch vụ mua vào thì Công ty được khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng sản xuất, kinh doanh dịch vụ xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH phát triển phần mềm Toshiba (Việt Nam) được biết.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

(đã ký)


Phạm Quốc Thái

Đánh giá bài viết
1 215
0 Bình luận
Sắp xếp theo